Region Östergötland

Information vid Daivobetbehandling

Dokumentnamn:
Information vid Daivobetbehandling
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patientinformation, psoriasis
Giltig fr o m:
2007-05-31
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-05-31
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-81
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information om Daivobet®

Vad är Daivobet och hur fungerar det?
Daivobet är en salva som används vid psoriasis. Daivobet innehåller kalcipotriol som är en vitamin D3-analog (en slags D-vitamin) och betametason som är ett kortison (grupp-III steroid)
Daivobet har en hämmande effekt på hudens cellnybildning. Vid psoriasis är det en inflammation i huden och hudcellerna nybildas mycket snabbt, huden rodnar och fjäll bildas. Daivobet normaliserar hudcellernas delningshastighet och inflammationen avtar och psoriasisförändringarna läker. Kortisonet minskar inflammationen i huden och lindrar även klåda och fjällning.

Förväntad effekt av Daivobet
Det kan vara olika för olika patienter hur lång tid det tar innan man blir förbättrad. Hälften av patienterna blir avsevärt bättre (75 % -ig förbättring) efter 2 veckor.
 
Dosering, intervall 
Daivobet smörjes in på aktuella hudområden en gång dagligen. Rekommenderad behandlingstid är 4 veckor. Daivobet kan, eftersom det innehåller kortison, behöva trappas ut för att undvika uppblossning av psoriasisförändringarna. Ibland kan smörjschema vara bra att följa. Ofta övergår man till att behandla med Daivonex efter dessa 4 första veckor.
Total dos bör ej överstiga 15 g per dag eller 100 g per vecka. Behandlat område bör ej överskrida 30 % av kroppsytan. 
Erfarenhet av behandling av barn och ungdom under 18år saknas.
 
Användning av Daivobet, smörjteknik
Daivobet smörjes in ordentligt på psoriasisförändringarna.
Uppmana patienten att vara noga med att tvätta händerna efter insmörjningen om det inte är händerna som ska behandlas. Om patienten behandlar psoriasis på sina händer skall all kontakt mellan händerna och ansiktet, ögonen och munnen undvikas.
 
Daivobet ska inte användas på stora ytor skadad hud, under täckande förband, i ansiktet, på slemhinnor eller i hudveck.
Pga. innehållet av calcipotriol är Daivobet kontraindicerat hos patienter med störningar i kalkbalansen (kalciummetabolismen). 
Pga. innehållet av kortison är Daivobet dessutom kontraindicerat vid virusinfektioner (t.ex. herpes eller varicella), svamp- eller bakteriella infektioner i huden, infektioner förorsakade av parasiter. Observera att hudinfektioner kan maskeras av kortisonet i Daivobet
Daivobet ska inte heller användas av patienter med allvarlig njurinsufficiens eller allvarlig leversjukdom.

Förvaring 
Förvaras vid högst 25 grader. Bruten förpackning är hållbar i 1 år.

Avfallshantering 
Läkemedelsrester lämnas till apoteket.

Biverkningar
Behandling med doser över den rekommenderade kan orsaka förhöjd kalkhalt i blodet, vilket snabbt normaliseras när behandlingen utsättes.
Vanliga biverkningar är klåda, utslag och sveda. Mindre vanliga biverkningar är bl.a. hudsmärta och irritation, rodnad och uppblossning av psoriasis.
 
Daivobet och andra läkemedel
Läkare ska alltid informeras om alla mediciner patienten tar, receptfria och även naturläkemedel. (Information om specifikt naturläkemedel finns på läkemedelsverkets hemsida.)

Man ska inte använda Daivobet om man har höga halter kalcium i blodet. Om man använder läkemedel som ökar mängden kalcium i blodet ska man diskutera detta med sin läkare innan man använder Daivobet.
Daivobet innehåller en stark steroid (grupp III) och samtidig behandling med andra steroider, på samma lokal, bör därför undvikas. 

Graviditet och amning 
Läkare ska rådfrågas om patienten behöver använda läkemedlet vid graviditet. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret. Daivobet skall endast användas under graviditet när den förväntade fördelen uppväger den tänkbara risken.Läkare ska rådfrågas om patienten behöver använda läkemedlet vid amning. Betametason passerar över i bröstmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.
Det är inte klarlagt om calcipotriol passerar över i modersmjölken. Försiktighet bör iakttas vid användande av Daivobet till ammande kvinnor. Patienten skall informeras om att inte applicera Daivobet på bröstet under amningsperioden.

Gå igenom skriftligt patientmaterial
Visa och gå igenom skriftligt patientmaterial tillsammans med patienten.
 
Kontakt med kliniken vid behov (telefonnummer, telefontider etc.)
Lämna telefonnummer.

Provtagning
Finns provtagning planerad?
 
Återbesök
Hur ser uppföljningen av behandlingen ut? Boka tid för eventuellt återbesök.

Revisionshistorik:

Reviderad 2016-03-14