Region Östergötland

Information vid behandling med Dapsone

Dokumentnamn:
Information vid behandling med Dapsone
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patientinformation, Dapsone
Giltig fr o m:
2016-03-14
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på hudkliniken
Giltig t o m:
2020-03-14
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn.ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-77
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information om Dapsone® (avlosulfon)

Vad är Dapsone och hur fungerar det?
Dapsone används vid lepra, vissa kroniska hudsjukdomar, främst vid dermatitis herpetiformis. Dapsone har kraftig antibakteriell effekt. Dapsone har även antiinflammatorisk effekt. Verkningsmekanismen vid dermatitis herpetiformis är inte klarlagd och sjukdomen botas inte av Dapson.

Förväntad effekt av läkemedlet
Effekten av Dapsone kommer relativt snabbt på dermatitis herpetiformis, vilket minskar klåda och utslag.

Efter intag, absorberas dapsone nästan fullständigt och maximal plasmakoncentration (koncentration i blodet) nås inom 2-6 tim. Halveringstiden varierar kraftigt, men är i genomsnitt 20-30 tim.

Dosering, intervall
Dapsone finns som kapslar på 50 mg. Behandling bör inledas med en provdos på 25-50 mg.

Dermatitis herpetiformis: Initialt ges 100 mg dagligen i en vecka. Gradvis ökning sker vid behov med 50-100 mg dagligen till besvärsfrihet. Vid förbättring minskas dosen successivt till underhållsdos. Glutenfri kost kan reducera dosen ytterligare.

Användning av Dapsone
Kapslarna bör sväljas hela.
Dapsone ska inte användas vid psykos och försiktighet ska iakttas vid användning av Dapsone till patienter med hjärt-, lung-, lever- eller njursjukdom samt anemi (blodbrist).

Observera: Vid misstanke på glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist, (t ex personer av judisk härkomst eller personer från Medelhavsområdet), bör denna enzymaktivitet bestämmas innan Dapsonebehandling påbörjas.

Förvaring
Förvaras i rumstemperatur. Skyddas för ljus.

Avfallshantering
Läkemedelsrester återlämnas till Apoteket

Biverkningar och åtgärder
Biverkningar ses sällan vid doser under 100 mg som dygnsdos, men är vanliga vid doser mellan 200-300 mg per dygn.

Det finns rapporter om risk för korsreaktioner mellan sulfon och sulfonamider. Om man reagerat kraftigt på sulfonamider överväg ev provokationstest med Dapson.

Det är vanligt med påverkan på blodet.
Vanliga biverkningar: Hemolys: Hemolytisk anemi kan förekomma vid doser över 100 mg dagligen. Patienter med glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist kan få fatal hemolys redan vid mycket låg dos. Methemoglobinemi, eventuellt med cyanos och agranulocytos, förekommer i viss grad hos de flesta som intar 100 mg dapsone eller däröver. Även fall med pancytopeni, aplastisk anemi och leukopeni har rapporterats.
Andra vanliga biverkningar är illamående, kräkningar, huvudvärk, yrsel, takykardi och oro.
Även allergisk dermatit och psykos har rapporterats.
Mindre vanliga biverkningar är neuropatier, hepatit, sömnsvårigheter och påverkan på nervus opticus.

Dapsone kan orsaka att antalet blodkroppar minskar och ge påverkan på levern. Uppmana patienten att ta kontakt med sjukvård vid hjärtklappning, snabb andhämtning, blåfärgning av läppar och hud, bröstsmärtor, förändringar i humör och om urinens färg förändras.

Kontakta sjukvård:
Om patienten får tecken på infektion så som feber, frossa, halsont
Får blåmärken lätt eller blöder
Blir ovanligt trött, blek
Påverkan på levern kan visa sig som gulfärgning av hud och slemhinnor, mörk urin, buksmärtor.

Dapsone och andra läkemedel
Läkare ska alltid informeras om alla mediciner patienten tar, receptfria och även naturläkemedel. (Information om specifikt naturläkemedel finns på läkemedelsverkets hemsida.)

Njurarnas utsöndring av Dapsone hämmas av probenecid.
Trimetoprim kan öka plasmakoncentrationen av Dapsone.
 
Graviditet och amning
Läkare ska rådfrågas om behandling med Dapsone vid graviditet och amning. Under graviditet ska Dapsone endast användas om fördelarna överstiger riskerna. Dapsone passerar över till modersmjölken och rekommenderas därför att inte användas vid amning.

Gå igenom skriftligt patientmaterial
Kontakt med kliniken vid behov (telefonnummer, telefontider etc.) ¬
Lämna telefonnummer.

Provtagning
Laboratorieundersökningar bör utföras:
Efter 1 vecka och sedan 1 gång per månad under de första 3 månaderna! Därefter var 3:e mån eller efter överenskommelse.

Start prover: Blodstatus (Hb, EPK, LPK, TPK), ALAT, LD, Bilirubin, Kreatinin 

Kontrollprover: Blodstatus (Hb, EPK, LPK, TPK), ALAT, LD, Bilirubin,

När patienten inte mår bra:
- Tag fullständig anamnes och status
- Tag riktade prover vid trötthet, anemi och bukbesvär
- Methemoglobin
- Vid anemi: Folsyra och B12 (särskilt vid makrocytär anemi)

Återbesök

Viktigt att komma på planerade återbesök. Hur ser uppföljningen av behandlingen ut? Boka till sjuksköterskemottagningen för uppföljning av provtagning. Boka eventuellt tid för återbesök till läkare.

Referens
Informationen har hämtats från Apoteket via apotekare Marianne Wierup, KC Uppsala
I skriftligt material från henne anges följande källor.
1. Martindale: The Extra Pharmacopoeia 1996: Ed 31: 220-22.
2. American Society of Health System Pharmacists: AHFS Drug Information 2001: Ed 43: 805-09.
3. Fitzpatrick TB et al: Dermatology in General Medicine 1987: Ed 3: 593-97, 2570-74.
4. Dollery C: Therapeutic Drugs 1991: Ed 1: D 11-17.
5. Karolinska sjukhuset, Hudkliniken: PM - Kontroller vid Dapsonbehandling.

Dessutom har information hämtats från Medscape:
http://www.medscape.com/druginfo/dosage?cid=med&drugid=6744&drugname=Dapsone

Revisionshistorik:


Revisionshistorik Kommentar Sign
2012-08-02 Namnbyte till Dapsone AG
2016-03-14 Uppdatering ahw