Region Östergötland

Information vid behandling med Enbrel

Dokumentnamn:
Information vid behandling med Enbrel
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patientinformation, psoriasis
Giltig fr o m:
2012-06-12
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-02-25
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2012-356
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information om Enbrel®

Vad är Enbrel och hur fungerar det?
Enbrel är ett läkemedel i injektionsform som minskar inflammationen i huden vid psoriasis och används till patienter med måttlig till svår plackpsoriasis där annan behandling har givit otillräcklig effekt eller varit olämplig. TNF-a är ett ämne som finns naturligt i vårt immunförsvar. Vid den inflammationen som finns i huden vid psoriasis finns ett överskott av TNF-a. Enbrel binder sig till TNF-a och därigenom dämpas inflammationen.

Förväntad effekt av läkemedlet
Enbrel bromsar inflammationsförloppet i huden vid psoriasis. Effekten är individuell och förväntas komma inom 3 månader. Vid 3 månader gör man en utvärdering av effekten och läkare tar ställning till om behandlingen ska fortsätta.

Dosering, intervall
Injektion med Enbrel kan ges två gånger per vecka men oftast en gång per vecka. Det är lämpligt att ta sina sprutor regelbundet, t ex måndag och torsdag eller tisdag och fredag. Om patienten glömmer en dos, ska man ta injektionen så fort man kommer ihåg det, om inte nästa planerade dos ska tas dagen efter, då ska man hoppa över den missade dosen. Fortsätt sedan att injicera läkemedlet på den vanliga planerade dagen.

Injektionsteknik samt förberedande av injektion
Det är viktigt att vara ren om händerna vid all hantering av läkemedlet och injektionsmaterialet. Det är dock inte nödvändigt att tvätta huden med sprit. Du kommer att få information och undervisning om injektionsteknik, se broschyr från företaget om detta.

Förvaring
Enbrel ska förvaras i kylskåp men får inte frysa. Det kan förvaras i kylväska med kylklamp i under några timmar.

Avfallshantering
Använda sprutor och nålar ska förvaras i en behållare för stickande och skärande avfall och sedan kasseras som brännbart avfall. Man kan även använda en tom tetraförpackning eller PET-flaska.

Apoteksrutiner
Apoteket har oftast inte Enbrel i sitt ordinarie lager. Man behöver därför lämna in receptet på apoteket så att de beställer hem Enbrel. Detta tar normalt ett par dagar.

Biverkningar och åtgärder
Biverkningar kan förekomma. Vanligt förekommande biverkningar är infektioner, inklusive övre luftvägsinfektioner, bronkit, urinvägsinfektion, hudinfektioner. Man kan t ex få en rodnad vid injektionsstället. Om du misstänker att du fått någon biverkan av ditt läkemedel ska du kontakta din hudmottagning.

Att observera                                                                                             Då man använder Enbrel® kan infektionskänsligheten påverkas något.  De första infektionssymptomen kan fördröjas eller maskeras.  Vid tecken på infektion som feber, ont i halsen, hosta, andfåddhet, sveda vid vattenkastning ska patienten kontakta hudmottagningen och/eller jourcentral alternativt akutmottagningen. Detta gäller även infektioner i små sår. Behandling med Enbrel® ska avbrytas vid allvarlig infektion. Undvik piercing och håltagning samt tatuering då detta medför en ökad infektionsrisk.

Iaktta försiktighet vid användning av Enbrel® hos hjärtsjuk patient

Vaccinationer
Man avråder ifrån att ta ”levande” vaccin vid behandling med Enbrel® . Patienten ska alltid rådgöra med behandlande läkare innan vaccin tas.

Enbrel® och andra läkemedel samt naturläkemedel
Läkare ska alltid informeras om alla mediciner patienten tar, även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Information om specifikt naturläkemedel finns på läkemedelsverkets hemsida. 

Operationer och tandingrepp
Inför en planerad operation ska man göra uppehåll i 14 dagar med Enbrel. Om man får en infektion i samband med operation blir uppehållet längre.

Vid tandingrepp som rotfyllning, implantat, besök hos tandhygienist samt om patienten är tvungen att dra ut en tand kan förebyggande behandling med antibiotika behövas. Tandläkare eller tandhygienist ska kontakta hudkliniken för att rådgöra om lämplig antibiotikabehandling. Vid tandundersökning och lagning av mindre hål krävs inte antibiotikaprofylax.

Graviditet och amning
Man ska göra uppehåll med Enbrel® under graviditet och amning. Det är viktigt att fertila kvinnor har ett väl fungerande preventivmedel under behandling med Enbrel® . Vid önskan om graviditet behöver patienten och läkaren planera på vilket sätt psoriasisbehandlingen ska fortsätta.

Enbrel® patientkort
Överlämna patientkort från företaget.

Skriftligt patientmaterial
Gå igenom det material som finns tillsammans med patienten och hänvisa även till bipacksedeln för ytterligare information.

Kontakt med sjuksköterska/läkare
Lämna telefonnummer och telefontider.

Provtagning
Inför planerat återbesök på hudkliniken ska blod- och urinprov tas. Kontrollprover efter 4 veckor + 3 månader, därefter 2 ggr/år. Provtagningsbeställning läggs in i ROS för provtagning på resp vårdcentral.

Informera patienten om vikten av att följa anvisningarna för kontrollprovtagning. 

Återbesök
Finns återbesök inplanerat?

Revisionshistorik:

Reviderad 2012-06-12

Reviderad 2016-02-25

Reviderad 2016-03-14