Region Östergötland

Information vid behandling med Neotigason

Dokumentnamn:
Information vid behandling med Neotigason
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patietinformation, psoriasis, neotigason
Giltig fr o m:
2010-04-07
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-04-07
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-84
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information om Neotigason läkemedel

Vad är Neotigason och hur fungerar det
Det verksamma ämnet, acitretin, är besläktat med A-vitamin och har en normaliserande effekt på nybildningen av hudens yttre lager. Neotigason används vid svåra former av psoriasis.

Förväntad effekt
Effekten observeras vanligen först efter några veckors behandling.

Dosering, intervall och hur man använder Neotigason
Neotigason tas en gång per dag helst i samband med måltid eller tillsammans med lite mjölk.
Psoriasisbehandling med salvor kan fortsätta under Neotigasonbehandlingen, men diskutera först med behandlande läkare.

Biverkningar
De flesta patienter som behandlas med Neotigason får hudbiverkningar. De flesta biverkningar som uppträder minskar eller försvinner om man minskar dosen eller avslutar behandlingen. 
De vanligaste biverkningarna är symtom av hypervitaminos A: muntorrhet, hårförlust och hypertriglyceridemi(höga blodfetter).
Andra vanliga biverkningar är ökad törst, illamående, sprickor i mungiporna, läpptorrhet, torra slemhinnor vilket kan leda till näsblod, hudförtunning, fjällning, hudrodnad, nagelförändringar, klibbig hud, inflammation i huden, klåda och ögoninflammation. 
Mindre vanliga biverkningar är huvudvärk, inflammation i munslemhinnan, inflammation i tandköttet, smakförändringar, hudutslag, hårförändringar, förtjockning av benvävnad, muskel- led- och skelettsmärta, förkalkning i mjukdelar, försämrat mörkerseende och dimsyn. 

Patienten uppmanas att kontakta läkare omedelbart om besvär uppstår med svår huvudvärk, illamående, kräkning och synstörningar.

Graviditet och amning
Om patienten är gravid eller planerar att bli gravid ska inte Neotigason användas eftersom det kan ge fosterskador. Om patienten väljer att påbörja behandling och sedan vill bli gravid, så bör man vänta minst två år efter avslutad behandling.
Neotigason passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet finns även med terapeutiska doser. Ge därför inte heller behandling under amningsperioden.

Det är viktigt att kvinnor i fertil ålder använder ett tillförlitligt preventivmedel fyra veckor innan behandlingsstart, under och två år efter avslutad behandling. Minipiller (lågdoserande progesteronpreparat) ska inte användas eftersom retinoider interfererar med den kontraceptiva effekten.
Män kan bli fäder under behandling.


Att tänka på
Blodgivare får inte donera blod under och ett år efter avslutad behandling.
Kvinnor i fertil ålder skall inte inta alkohol under behandling med Neotigason eftersom etretinat (Tigason) kan bildas vid samtidigt intag av acitretin (Neotigason) och alkohol. Etretinat förlänger risken för fosterskador efter avslutad behandling. Alkohol bör även undvikas under 2 månader efter avslutad acitretinbehandling. 
Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion ska inte ha Neotigason-behandling eftersom Neotigason bryts ner i levern. Ej heller patienter med uttalad hyperlipidemi.

Intag av andra läkemedel
Samtidig tillförsel av A-vitamin eller andra retinoider bör undvikas pga risken för hypervitaminos A.
Lågdoserade progesteronpreparat eller s.k. mini-piller bör inte användas eftersom retinoider interfererar med den kontraceptiva effekten. 
Neotigason kan påverka effekten av fenytoin (mot epilepsi) om båda läkemedlen används samtidigt.
Neotigason ska inte användas samtidigt som tetracykliner och metotrexat.

Bilkörning
Mörkerseendet kan försämras och svårigheter att köra bil i mörker kan därför uppstå.

Förvaring
Förvaras vid högst 25 oC.
Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt).

Uppföljning och återbesök
Leverfunktion, njurfunktion, triglycerider och kolesterol skall kontrolleras innan behandling sätts in och regelbundet enligt schema därefter. Proverna ska tas fastande för att få tillförlitliga värden på blodfetterna. Vid behandlingsstart tas blodprov efter 2 och 6 veckor. Därefter lämnas prov var tredje månad.

Kontakt med mottagningen vid behov.
Uppgifterna finns även på den skriftliga patientinformationen.

Revisionshistorik:

Reviderad 2009-01-14

Reviderad 2010-04-07

Reviderad 2016-03-14