Region Östergötland

Information vid behandling med Remicade

Dokumentnamn:
Information vid behandling med Remicade
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patientinformation, psoriasis
Giltig fr o m:
2010-01-13
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-01-13
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-87
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information om Remicade®


Vad är Remicade och hur fungerar det?
Remicade är ett läkemedel som ges som infusion (”dropp”) som minskar inflammationen i huden vid psoriasis och används till patienter med måttlig till svår psoriasis. TNF- är ett ämne som finns naturligt i vårt immunförsvar. Vid den inflammationen som finns i huden vid psoriasis finns ett överskott av TNF-. Remicade binder sig till TNF- och därigenom dämpas inflammationen.

Förväntad effekt av läkemedlet
Remicade bromsar inflammationsförloppet i huden vid psoriasis. Effekten är individuell och förväntas komma inom 3 månader. Efter ca 3 månader gör man en utvärdering av effekten och läkaren tar ställning till om behandlingen ska fortsätta.

Hur ges Remicade och vad händer vid infusionstillfället
Remicade ges som en intravenös infusion under cirka två timmar på hudkliniken. Efter infusionen ska patienten stanna kvar på avdelningen/mottagningen för kontroll under 1 2 timmar.

Dosering, intervall
Man börjar med en behandling, nästa ges två veckor senare och efter ytterligare fyra veckor ges nästa behandling. Därefter ges vanligen behandlingen var 8:e vecka. Dosen beräknas efter patientens vikt.

Biverkningar och åtgärder
Under infusionen kan en del personer reagera med en relativt lindrig infusionsreaktion i form av feber, frossa, yrsel, klåda, värmekänsla eller blodtrycksfall. Dessa symtom kan ofta avhjälpas med att man sänker dropptakten och/eller ger behandling med läkemedel. I sällsynta fall kan allvarliga liknande reaktioner inträffa och medför då att behandlingen avbryts. Det är viktigt att patienten är medveten om vilka reaktioner som kan uppträda så att han/hon kan säga till tillgänglig vårdpersonal så tidigt som möjligt.
 
Att observera
Då man använder Remicade kan infektionskänsligheten påverkas något. De första infektionssymtomen kan fördröjas eller maskeras. Vid tecken på infektion som feber, ont i halsen, hosta, andfåddhet, sveda vid vattenkastning ska patienten kontakta hudmottagningen och/eller jourcentral alternativt akutmottagningen. Detta gäller även infektioner i små sår. Behandling med Remicade ska avbrytas vid infektion och vid behandling med antibiotika. Undvik piercing och håltagning samt tatuering då detta medför en ökad infektionsrisk.
Remicade ska inte användas vid måttlig eller svår hjärtsvikt.

Återupptagen behandling
Efter behandlingsuppehåll med Remicade ges var 8:e vecka!
Alltså inga induktionsdoser vecka 0,2 och 6. Uppdateringen gäller alla indikationer.


Vaccinationer
Man avråder ifrån att ta ”levande” vaccin vid behandling med Remicade. Patienten ska alltid rådgöra med läkare innan vaccin tas.

Remicade och andra läkemedel samt naturläkemedel
Läkare ska alltid informeras om alla mediciner patienten tar, receptfria och även naturläkemedel. (Information om specifikt naturläkemedel finns på läkemedelsverkets hemsida.)

Operationer och tandingrepp
Inför planerad operation ska patienten rådgöra med läkare hur Remicade ska användas

Vid tandingrepp som rotfyllning, implantat, besök hos tandhygienist samt om patienten är tvungen att dra ut en tand kan infektionsförebyggande behandling med antibiotika behövas. Tandläkare eller tandhygienist ska kontakta hudkliniken för att rådgöra om lämplig antibiotikabehandling. Vid tandundersökning och lagning av mindre hål krävs inte antibiotikaprofylax.

Graviditet och amning
Man ska göra uppehåll med Remicade under graviditet och amning. Det är viktigt för fertila kvinnor att ha ett väl fungerande preventivmedel under behandling med Remicade samt minst 6 månader efter sista infusion. Vid önskan om graviditet behöver patienten och läkaren planera på vilket sätt psoriasisbehandlingen ska fortsätta.

Remicade patientkort
Överlämna patientkort från företaget.

Skriftligt patientmaterial
Gå igenom det material som finns tillsammans med patienten och hänvisa även till bipacksedeln för ytterligare information.

Kontakt med sjuksköterska/läkare
Lämna telefonnummer och telefontider.

Provtagning
Inför planerat återbesök på hudkliniken kommer blodprover att tas. Det är viktigt att följa provtagningsanvisningarna.

Återbesök
Boka tid för återbesök och/eller nästa infusion.

Revisionshistorik:

Reviderad 2010-01-13

Reviderad 2016-03-14