Region Östergötland

Lokal läkemedelshanteringsrutin Hudkliniken

Dokumentnamn:
Lokal läkemedelshanteringsrutin Hudkliniken
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-01-18
Utfärdande enhet:
Hudkliniken
Målgrupp:
Personal på hudkliniken
Giltig t o m:
2018-10-15
Framtagen av:
Camilla Sarwe, sjuksköterska
Godkänd av:
Eva Ljunggren, Verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2017-16
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Lokal läkemedelshanteringsrutin Hudkliniken

INNEHÅLL                                                                                             

Ansvar 3
Ansvarsfördelning 3
Signeringslista 3
Delegering 3
Rekvisiton och beställning av läkemedel 4
Rekvirering av läkemedel 4
Narkotiska preparat 4
Utbytbara läkemedel 4
Reklamation av läkemedel  
Medicinska gaser 4
Ordination 4
Ordination av läkemedel 4
Iordningsställande 5
Iordningsställande och administrering 5
Hygien 5
Förvaring 6
Läkemedelsrum 6
Läkemedel som förvaras utanför läkemedelsskåpet 6
Akutvagn och akutlåda 6
Kylskåpets och läkemedelsrummets temperatur 6
Akutvagn och akutlåda 6
Kylskåpets och läkemedelsrummets temperatur 6
Kasserade läkemedel 6
Avfall 6
Kvalitetssäkring 7
Avvikelsehantering 7
Läkemedelsbiverkning 7
Kvalitetsgranskning 7
Kontroll av hållbarhet och sterilitet 7
Reservrutin vid driftstopp 7
Säkerställning- Uppdatering av den lokala läkemedelshanteringen 7

  

Bilageförteckning

1. Signeringslista sjuksköterskor Hudkliniken.
2. Generella direktiv
3. Sjuksköterskor med Rekvireringsrätt.- Finns i pärmen ”Apotekspärmen” i läkemedelsrummet.
4. Baslista läkemedel.
5. Chocklåda
6. Förvaring av läkemedel utanför läkemedelsrummet:
    6a – Sårmottagningen
    6b – Bad och ljusbehandlingen
    6c – STD mottagningen

ANSVAR      3
      
Ansvarsfördelning

Verksamhetschef: 
Eva Ljunggren
Fastställer Lokal läkemedelshanteringsrutin.

Medicinskt ansvarig läkare:  
Mari Berglind
Ansvarar för att riktlinjer för ordination hålls avseende val av läkemedel.
Godkänner, generella ordinationer och synonymlistan.

Vårdenhetschef:
Veronica Ångqvist
Ansvarar för att den lokala läkemedelshanteringsrutinen följs.

Ansvar för läkemedelshantering:  
Camilla Sarwe
Har ansvaret för den praktiska läkemedels-  
hanteringen och att fastställda rutiner tillämpas.
Uppdaterar signeringslistor
Tar fram licensmotiveringar för STD
Att tillsammans med VEC kvalitetsgranska dokument och läkemedelshantering

Ansvar för läkemedelsförråd:  
Camilla Sarwe
Har ansvar för att läkemedelsrummets hyllor, bänkar och kylskåp städas, samt att utgångna läkemedel sorteras bort.

Ansvar för kontroll av narkotika: 
Johanna Forsman, Therese Hammarström.
Har ansvar för att kontrollräkning av narkotika-
förbrukningen utföres.
Ansvarar för åtgärd när narkotika saknas.

Mottagningssköterskor ansvar: 
Rekvirera läkemedel
Kontroll av leverans av läkemedel från apoteket
Kontroll och vb beställa syrgastub
Kontroll av temperatur i medicinkylskåpet

Akutvagn:   
Johanna Forsman
Ansvarar för att löpande kontroller utförs och påfyllnad av läkemedel.

Delegering: 
Finns till undersköterskor gällande dermatologisk behandling med utvärtes läkemedel enligt ordination.
 
För sjuksköterskor finns delegering för behandling till patienter med konstaterad klamydiainfektion.

Förordnande gäller till/ska förnyas: 
Fortlöpande, uppdateras årligen.
Signeringslista
Bilaga 1. 
  

REKVISITION OCH BESTÄLLNING AV LÄKEMEDEL
       4

Rekvirering av läkemedel
Rekvirering av läkemedel sker via Webbabest och eget bassortiment av sjuksköterska med rekvireringsrätt. Listor på dessa personer finns med namn och personnummer i läkemedelspärmen och uppdateras 1 gång/år.

Läkemedel för behandling av STI enligt smittskyddslagen beställs på särskild enhet som då konteras till Smittskyddsenheten.

Infusion Remicade ges på Reumatologmottagningen men beställs av hudmottagningen en gång per kvartal. Sjuksköterska på reumatologen kontaktar oss ang förbrukningen och vi beställer motsvarande mängd som vi lämnar över.

Kontroll att läkemedel finns hemma görs en gång per vecka.

Rekvireringsrätt
Se bilaga 2.
Läkemedelsbeställning via Webbabest måste vara apoteket tillhanda senast kl. 9.00  för leverans nästkommande dag. Erhållna läkemedel kvitteras av sjuksköterska. Lådorna med läkemedel bör snarast placeras i läkemedelsrummet för uppackning. Bifogad kopia på rekvisitionen ges till Ann-Helen efter uppackning och kontroll. Undantaget restnoterade varor då den sparas tills varan levererats, samt rekvisitionskopior på kontrollvaror som sparas ett år.

Narkotiska preparat
Narkotiska preparat förvaras i låst skåp i läkemedelsrummet.
Vid uttag och tillförsel måste exakt kontrollräkning utföras vid varje tillfälle och registreras i en för varje preparat och styrka specifik förbrukningsjournal.
Om det fattas narkotiska läkemedel eller om någon avvikelse upptäcks ska det alltid dubbelsigneras av två sjuksköterskor. Om inte narkotikaansvarig är i tjänst tas kontakt med avdelningschefen för snabb utredning och åtgärd.
Efter uppackning av kontrollvaror sparas rekvisitionen 10 år i avsedd pärm.
Kontrollräkning av narkotikaförbrukning görs av ansvarig sjuksköterska för narkotika 1 gång i månaden.

Utbytbara läkemedel
Före beställning av läkemedel från apoteket finns information om utbytvara läkemedel i FASS.se eller via regionens lista: Utbytbara läkemedel- regionala tillägg.

Reklamation av läkemedel
Felbeställda läkemedel får inte återsändas till apoteket.
Rekvirerade läkemedel som mottagningen inte har bruk för kan ställas i de gemensamma förråd som finns på sjukhuset. Vid reklamation av ett läkemedel ska Apotekets Farmaci kundtjänst kontaktas.

Medicinska gaser
Det finns 2 transportabla sug och syrgastuber 2.5 liter. De är placerade på operationsrum 1 och på akutvagnen.
2 st behållare med flytande kväve som är placerade i textilrummet.
Påfyllnad av syrgas och kväve beställs via transport.

ORDINATION       5    

Ordination av läkemedel
Ordination av ett läkemedel görs av läkare enl. SOSFS 2001:17.
En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, administrationssätt och tidpunkterna för administrering. Doseringen ska anges som antalet tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser eller läkemedlets volym per doseringstillfälle. Ordinationen ska vara signerad av läkare.

Ordinationslistan i cosmic används inte för badbehandling, krämer och salvor, ordinationen skrivs då i löpande journaltext under sökord ”behandlingsordination”.

Vid telefonordination tas ordinationen emot, dokumenteras och signeras i ordinationshandlingen av en sjuksköterska. Namnet på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkt för ordination ska anges. Den som ordinerat läkemedel per telefon ska i efterhand bekräfta ordinationen med sitt signum. Samma gäller vid muntlig ordination.

För generell ordination gäller dokument ”Läkemedel enligt generella direktiv” (bilaga 2)

Lista på läkemedel som får ges utan särskild ordination finns i läkemedelspärmen. Sjuksköterska/undersköterska gör behovsprövning innan läkemedlet ges. Delegeringen gäller enstaka dos. Dokumentation görs i patientjournalen.

Därutöver används spädningsschema för:
- Kaliumpermanganat
- Trioxalen
- Smörjschema för Ditranolbehandling/Minutbehandling
- Riktlinjer för Jontoforesbehandling
- Beredning av antibiotikum vid parenteral behandling av gonorre´

IORDNINGSSTÄLLANDE

Iordningställande och Administrering
Läkemedelsdoser iordningställs och administreras av en och samma leg sjuksköterska.
Vid iordningställande av injektions- eller infusionslösningar med tillsatt läkemedel ska dessa märkas med preparatets namn och styrka, datum, uppdragningstid och signum samt patientens namn och personnummer. 
Överlämnande till patient av iordningställd läkemedelsdos utförs efter ordinationshandling av ansvarig sjuksköterska, som vid överlämnandet måste förvissa sig om att rätt patient får läkemedlet. Detta signeras sedan i patientjournalen i Cosmic. Vid överlämnandet ska patienten ha erforderlig information om hur läkemedlet ska intas.
Sjuksköterskan ansvarar även för att patienten intar läkemedlet samt att kontrollera positiva eller negativa effekter av medicineringen och rapportera dessa till ansvarig läkare.

Influensavaccin får ges av sjuksköterska utan delegering. Verksamhetschef och ansvarig läkare ansvarar för att dessa personer har fullgod utbildning för att ordinera och genomföra vaccinationen enligt Socialstyrelsens SOSFS 2000;1, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Delegering till undersköterskor sker på behandlingsenheten, att efter ordination iordningställa och smörja patienten samt att på mottagningsenheten efter ordination under handräckning iordningställda läkemedel för bedövning vid biopsi.

Bedövningsmedel dras på ett säkert sätt upp ur multidosflaska inne på undersökningsrum/behandlingsrum. Ny uppdragningskanyl används vid varje nytt tillfälle. Flaskorna får stå i rumstemperatur i 3 dagar, därefter ska de bytas.

Hygien       
Beredningsbänken skyddas med absorberbara underlägg med plastbelagd undersida som byts en gång per dag. Plastförkläde och handskar används vid beredning av antibiotika. Tvättställ ska finnas inom rimligt avstånd från beredningsplatsen.
Städning av läkemedelsrummet görs en gång per månad, vilket innebär att hyllor, bänkar och kylskåp torkas av.
Signeras på lista i läkemedelrummet.


FÖRVARING       6

Läkemedelsrum
Läkemedlen förvaras i bokstavsordning i kylskåp och på hyllor i läkemedelsrummet som alltid ska vara låst, får endast öppnas av sjuksköterska med e-legitimation och kod.

Läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrummet
Se bilaga 6.

Akutvagn och akutlåda
Akutvagn förvaras i korridoren utanför sårmottagningen.
Det finns två akutlådor, där en förvaras i läkemedelsrummet och en på testlabb.

Kylskåpets och läkemedelsrummets temperatur
Temperaturen i kylskåpet, ska vara mellan 4-8 grader, kontrolleras minst 1gång/vecka. Signeras på lista som sitter på kylskåpet i läkemedelsrummet.

Läkemedelsrummets temperatur ska kontrolleras 1 gång/vecka och ligga mellan +15 och +25 grader.
Lista för signering finns i läkemedelsrummet.

Kasserade läkemedel
Kasserade läkemedel skickas till apoteket via en särskild framtagen kartong som endast är avsedd för läkemedelsavfall.
Flytande läkemedel får inte hällas ut i avloppet de ska kasseras i flaskor som är märkta flytande kasserade läkemedel och måste ha ett skruvlock. Endast näringslösningar som t ex Glucos, Ringer-Acetat utan tillsatt läkemedel får hällas ut i avloppet.
Kasserade tabletter läggs i läkemedelsavfallspåse.
Kasserade flytande läkemedel, tabletter och hela utgångna förpackningar ska återlämnas till apoteket märkt med etikett ”Kasserade läkemedel” via avfallskartongen

Avfall
Avfall som förorenats med läkemedel med bestående toxisk effekt ex Botox, ska omgående placeras i en plastpåse, förslutas och sedan läggas i en avsedd kartong märkt med röd etikett: Riskavfall från Cytostatika/Antibiotika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Etiketten ska vara fullständigt ifylld med datum, avdelning och sjukhus.

KVALITETSSÄKRING      7

Avvikelsehantering
Incidensrapportering vad rör läkemedelshanteringen på mottagningen sker enligt Universitetssjukhusets gällande riskhanteringsrutiner. Avvikelserapport hittas på LISA.

Läkemedelsbiverkningar
Läkemedelsverket har gett ut information om hur och när läkemedelsbiverkningar ska rapporteras.
Information med länkar finns på LISA – Läkemedel.

Kvalitetsgranskning
Revidering och uppdatering av Hudmottagningens lokala läkemedelshantering samt bilagor sker en gång per år och vid förändring.

Kontroll av hållbarhet och sterilitet
En gång per månad görs en kontroll avseende hållbarhetstiden för läkemedel i förrådet.
Då kontroll utförts signeras listan som sitter i läkemedelsrummet.
Brytningsdatum antecknas på alla förpackningar med begränsad användningstid och kasseras sedan enligt föreskrifter om ”Användningstider för läkemedel i bruten förpackning”.

Reservrutin vid driftstopp
Vid eventuell driftstopp av Cosmic finns uppdaterad reservrutinspärm med lokal rutin som finns på samordnarexpeditionen. Rekvisitionsblanketter för läkemedel och pappersrecept förvaras i läkemedelsrummet.


Säkerställning- Uppdatering av den lokala läkemedelshanteringen
Ny personal får vid introduktion en genomgång av den lokala läkemedelshanteringsrutinen. Årlig uppdatering av den lokala läkemedelshanteringsrutinen gås igenom i samband med att signeringslista för sjuksköterskor uppdateras.

Xylocain- Adrenalin får stå öppnad i rumstemperatur i 3 dagar enl. Astra.


Följande instruktioner och bilagor revideras och uppdateras årligen och vid behov.