Region Östergötland

Reservrutiner vid avbrott fast telefoni.

Dokumentnamn:
Reservrutiner vid avbrott fast telefoni.
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Reservrutin, internt nödläge, telefoniavbrott
Giltig fr o m:
2017-01-25
Utfärdande enhet:
Hudkliniken Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare hudkliniken US
Giltig t o m:
2018-01-31
Framtagen av:
Paula Lundin, enhetschef, Veronica Ångqviset, enhetschef
Godkänd av:
Paula Lundin, enhetschef
Diarienummer:
HMC-2017-48
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Den verksamhet som bedrivs på Hudmottagningen US är beroende av kommunikation via telefoni. För att uppfylla patientsäkerhetskrav måste verksamheten fungera även vid avbrott/störning.
Syftet med detta PM är att minska risken för patientskada vid ett telefoniavbrott på sjukhuset eller lokalt på hudmottagningen US.

Samordningsansvarig sköterska på mottagningen ansvarar för att nedanstående åtgärder utförs samt ansvarar för att personal och patienter hålls uppdaterade och vet var de ska vända sig vid frågor. Kom ihåg att fortlöpande dokumentera händelser, åtgärder, beslut mm.

Sign Kl:
Kontrollera störningens omfattning ring till/ifrån en eller flera anknytningar.   
Följ händelseutvecklingen via driftinformation på LISA.
Skriv ut listan med reservnummer, Om samtidigt avbrott av datorsystem finns utskriven listan med reservnummer i blå Reservrutinspärmen, under flik 4.  (OBS! Utskriven 2017-01-26)
 http://lisa.lio.se/pages/74535/Reservnummer%202016-11-29.pdf
Vid akut händelse( till exempel Hjärtstopp) ring
013-4958000
Vid telefonavbrott ska detta felanmälas till TDC via webb-anmälan. Alternativt ring 31600 (010-10 316 00), de är bemannande vardagar 08.00-17.00 övrig tid  ring telefonväxeln 30000 (010-10 300 00) alt nr vid störning 013-480 13 20.
Informera alla kollegor på enheten.
Jourlinjen kan sökas via telefonväxeln.
Använd mobiltelefoni kopplad till vård-till-vårdnummer (behandling och mottagning). Dessa telefoner används främst för inkommande samtal för att begränsa belastningen. För utgående samtal använd klinikens övriga mobiltelefoner som finns på mottagningen.
Enhetens reservmobiler förvaras hos telefonansvarig på enheten rum 035. Telefonnummer: 34433 och 32580
Vid internt nödläge eller längre avbrott som hotar patientsäkerheten allvarligt kan Katastrofplanen komma att aktiveras. Vid besked om detta från akutmottagningen, följ åtgärdskalender i Katastrofplanen.
När avbrottet är åtgärdat:
• Sammanställ dokumentationen, utvärdera vad som fungerat och vad som behöver uppdateras samt skriv avvikelserapport.
• Lämna ifyllt protokoll till Vårdenhetschef.