Region Östergötland

Reservrutiner vid oplanerade driftstopp i Cosmic

Dokumentnamn:
Reservrutiner vid oplanerade driftstopp i Cosmic
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Reservrutin, internt nödläge, Cosmic
Giltig fr o m:
2017-02-22
Utfärdande enhet:
Hudkliniken Östergötland US
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2018-02-28
Framtagen av:
Paula Lundin, enhetschef, Veronica Ångqvist, enhetschef
Godkänd av:
Paula Lundin, enhetschef
Diarienummer:
HMC-2017-56
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Som all sjukvårdande verksamhet, är en Hudklinik beroende av att patientjournalen fungerar. För att uppfylla patientsäkerhetskrav måste verksamheten fungera även vid avbrott/störning av denna funktion.
Syftet med detta PM är att minska risken för patientskada vid störning/avbrott av patientjournalen på sjukhuset eller lokalt på Hudkliniken VIN.


Samordningsansvarig sjuksköterska på mottagningen ansvarar för att nedanstående åtgärder utförs samt ansvarar för att personal hålls uppdaterade och vet var de ska vända sig vid frågor. Kom ihåg att fortlöpande dokumentera händelser, åtgärder, beslut mm.

Driftavbrott då man inte kommer åt Cosmic eller Cosmic läskopia:

• Se ” Cosmic – Kortversion av reservrutiner vid driftstopp
Läs stycket ”Under driftstoppet”.
• Se även dokument ” Cosmic - Reservrutiner vid driftstopp”

Vid strömavbrott/nätverksfel då Cosmic eller Cosmic läskopia ej kan nås:

Sign Kl:
Kontrollera störningens omfattning genom att kontrollera minst två datorer.
Följ händelseutvecklingen via driftinformation på Lisa.
Informera alla kollegor på enheten.
Laddad bärbar dator står på rum 035.
Ansvarig läkare skriver av ordinationslistan om läkemedel måste ges under strömavbrottet/nätverksfelet.
Pappersrecept med arbetskoder har varje läkare hos sig.
Pappersemisser / provtagningsunderlag / tomma journalmallar för manuell dokumentation finns i Blå reservrutinspärmen på mottagningsexpeditionen. Bärbar diktafon finns hos enhetschef,  rum 038.
Vid internt nödläge eller längre avbrott som hotar patientsäkerheten allvarligt kan Katastrofplanen komma att aktiveras. Vid besked om detta från akutmottagningen, följ åtgärdskalender i Katastrofplanen.
När avbrottet är åtgärdat:

• Ansvarig läkare som ordinerat läkemedel eller ändrats under driftstoppet skrivs in och signeras i Cosmic ifrån läkemedelsjournalen. Markera avslut på tillfällig läkemedelsjournal på papper.

• Alla dokument skannas in i komplementjournalen. När vårdtillfället avslutas.(Lämna till sekr)

• Ansvarig personal för patienten gör en anteckning i journal med en hänvisning till komplementjournalen.

• Sammanställ dokumentationen, utvärdera vad som fungerat och vad som behöver uppdateras samt skriv avvikelserapport.

• Lämna ifyllt protokoll till Vårdenhetschef