Region Östergötland

Ansiktstrauma

Dokumentnamn:
Ansiktstrauma
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
ansiktstrauma
Giltig fr o m:
2016-12-01
Utfärdande enhet:
Käkkliniken US
Målgrupp:
tandläkare, läkare, annan tandvårdspersonal
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Jahan Abtahi, verksamhetschef, Käkkliniken US
Godkänd av:
Jahan Abtahi, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2016-280
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Ansiktstrauma

Bakgrund

Över hela världen skadas varje år flera miljoner människor i huvudet. Det rör sig om såväl lätta, måttligt svåra som mycket allvarliga skador. I Sverige beräknas antalet registrerade skador mot huvudet till över 20 000 per år. Därutöver finns ett stort mörkertal för skador av lättare karaktär som inte registreras. Mellan 800 och 900 människor avlider årligen. Trauma mot ansiktet är vanligt förekommande i alla åldrar. Orsakerna varierar från fall i barnaåren, cykel- och idrottsskador i ungdomsåren, slagsmål och misshandel i 20 - 30 års ålder och yrsel i pensionsåldern.

Med käkfraktur avses sådan fraktur som omfattar alveolarutskott och/eller ansiktsskelettet. I behandlingen ingår klinisk undersökning, röntgenundersökning, suturering samt de olika åtgärder som behövs för reponering och stabilisering av involverade skelettdelar och tänder. Under de senaste decennierna har det skett en förändring av etiologin till käkfrakturer om man tittar på majoriteten av västvärldens länder. Trafikskador har gått tillbaka i statistiken medan våld istället ökat. Orsaken till detta är troligen fordon med bättre säkerhetssystem, såsom bilbälten och säkrare vägar. I Sverige har en sådan förändring registrerats sedan mitten 1970-talet. Sedan dess har våld blivit dominerande orsaken till maxillofaciala skador.

Behandlingen av ansiktsskador har en alldeles särskild betydelse eftersom den inte bara eftersträvar att i största möjliga utsträckning återställa funktion i form av t.ex. syn, ögonrörelse, näsandning, gapförmåga, tuggfunktion, känsel och mimik utan även utseende.  Förutom skador som uppstår genom direkt våld mot ansiktet, uppstår skador också genom indirekt våld mot huvudet. Den mekaniska kraften kan förflytta hjärnan rakt ifrån islaget eller ge en roterande rörelse vilket brukar i dagligt tal kallas för hjärnskakning eller commotio. 

Patienter som har genomgått operation av multipla, omfattande ansiktsskador kan utveckla kognitiva störningar både på kort men även på lång sikt. Det handlar bland annat om huvudvärk, yrsel, koncentrations- och minnessvårigheter, irritabilitet och nedsatt uthållighet och brukar betecknas postkommotionella syndromet. Konsekvenserna för personens förmåga att klara sin dagliga tillvaro och samspelet med omgivningen kan bli omfattande. 

Den tid som den skadade är medvetslös är viktigt för prognosbedömning. Vid lätta skador är medvetslösheten mindre än 30 minuter och återhämtningen vanligen god. Vid måttliga och svåra skallskador är medvetslösheten längre och ökar risken för bestående men, även om fullständig återhämtning är möjlig också efter dessa skador.

Samordnade medicinska, psykologiska och sociala insatser

Basen för god rehabilitering efter omfattande ansiktstrauma-kirurgi är en korrekt diagnos och bedömning av individens livssituation.  Rehabilitering är ett teamarbete och förutsätter samordning av alla inblandade.

Åtgärder efter omfattande ansiktstrauma operation

Behandlande kirurg bör kontakta ordinarie läkare på vårdcentralen för uppföljning av kognitiva förmågan hos den skadade. Vid behov kontaktas även sjukgymnast för rörelseträning. Kuratorn är ofta en viktig stödperson för både den skadade och de anhöriga och kan tillsammans med psykolog erbjuda krisstöd och motivationssamtal. På rehabiliteringsmedicinska kliniken i Östergötland finns alltid doktorer och personal som kan ge stöd och svara på frågor.


Traumaansvarig
Jahan Abtahi
Verksamhetschef
övertandläkare/överläkare/med dr