Region Östergötland

Trombocythämmare och antikoagulantia vid skopier

Dokumentnamn:
Trombocythämmare och antikoagulantia vid skopier
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Trombocythämmare, ASA, clopidogrel, antikoagulantia, waran, NOAK, koloskopi, rektoskopi, gastroskopi, skopi
Giltig fr o m:
2008-08-22
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN, interngranskad av Mats Persborn, öl, externgranskad av Mathz Vastesson, öl Med.klin ViN
Målgrupp:
Läkare i öppenvård och slutenvård
Giltig t o m:
2017-10-31
Framtagen av:
Övertagen av Jakob Hager, överläkare efter Malin Olsson, sjuksköterska och Pelle Druvefors, överläkare
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-360
ICD-10 kod:
(D50-D89) Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Trombocythämmare och antikoagulantia vid skopier


I princip finns fyra scenarier att ta ställning till vad gäller trombocythämmare/antikoagulantia i samband med skopiundersökningar med eller utan biopsitagning. Den som beställer undersökningen har huvudansvar för detta beslut!

1. Singelterapi med trombocythämmare, dvs. EN trombocythämmare (ASA (Trombyl® m fl) eller clopidogrel (Plavix®)):
• Ingen utsättning behövs.

OBS! vid singelterapi med ticagrelor (Brilique®) eller prasugrel (Efient®) (ovanligt!) följ råden som gäller DAPT, se nedan!

2. DAPT (Dual AntiPlatelet Therapy), dvs. TVÅ trombocythämmare: ASA + Clopidogrel ELLER ASA/clopidogrel + ticagrelor (Brilique®)/prasugrel (Efient®)
• Om ingen biopsi ska tas:
 •Ingen utsättning.

• Vid biopsi:
 •Sätt ut clopidogrel (Plavix®) och ticagrelor (Brilique®) i 5 dagar.
 •Sätt ut prasugrel (Efient®) i 7 dagar.

3. Trippelterapi, d v s DAPT + antikoagulantia - warfarin (Waran®) eller NOAK (trombocythämmaren dabigatran (Pradaxa®) eller faktor Xa-hämmarna apixaban (Eliquis®) och rivaroxaban (Xarelto®):

Ges under en begränsad tid. Vänta om möjligt med skopin till behandlingen utsatts eller diskutera med kardiolog om behandlingen tillfälligt kan seponeras och följ i övrigt råden gällande de andra preparaten!

4. Antikoagulantia i singelterapi, dvs warfarin (Waran®) eller NOAK (Pradaxa®, Eliquis®, Xarelto® och Lixiana® (kommer snart)):

Indikationer för NOAK: Förmaksflimmer eller DVT/ lungemboli-profylax. Kan även användas i profylax efter ortopediska operationer.


Grundprinciper:
• Sätt ut warfarin (Waran®) tillfälligt, genom att remittera till AK-mottagningen för ut- och insättning och ställningstagande till behov av LMWH (lågmolekylärt heparin, exv Innohep®).  PK-INR får inte vara högre än 1,5.

• Om NOAK och ingen biopsi ska tas:
 •Ingen utsättning.

• Om NOAK och biopsi ska tas:
 •Sätt ut dabigatran (Pradaxa®) i en dag (om njurfunktionsnedsättning 5 dagar). Inget LMWH.
 •Sätt ut apixaban (Eliquis®) i en dag (om njurfunktionsnedsättning 3 dagar). Inget LMWH.
 •Sätt ut rivaroxaban (Xarelto®) i en dag (om njurfunktionsnedsättning 4 dagar). Inget LMWH.

 

Se även PM: Trombocythämmare och antikoagulantia vid kirurgi

 

Referenser:

1. ”Clinical recommendations for surgery and bleeding during treatment with oral antiplatelet agents” 2015-04-29, Sv Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH): http://www.ssth.se/documents/vp/vptrombocyteng150429.pdf

2. ”Kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia – Dabigatran -Pradaxa®, 130528: http://www.ssth.se/images/documents/VP130528D.pdf

3. ”Kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia – Rivaroxaban - Xarelto®, 120912: http://www.ssth.se/images/documents/VP120912R.pdf

4. ”Kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia – Apixaban - Eliquis®, 130528: http://www.ssth.se/images/documents/VP130528A.pdf

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2012-03-26 Gunnar Arbman,
överläkare

Förlängd giltighetstid.

Nytt diarienummer

Hans Krook, Verksamhetschef
2014-05-16 Gunnar Arbman,
överläkare
Förlängd giltighetstid Hans Krook, Verksamhetschef
2015-10-08 Jakob Hager, öl Dokumentnamn samt innehåll ändrat. Förlängd giltighetstid. Ersätter dnr CKOC-2012-74