Region Östergötland

Skalltrauma

Dokumentnamn:
Skalltrauma
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Trauma, skalltrauma, skallskada, commotio, observation
Giltig fr o m:
2007-03-06
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2016-12-31
Framtagen av:
Kalev Teder, överläkare
Godkänd av:
Hans Krook, stf klinikchef
Diarienummer:
KC-2007-00044
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Handläggning vid skalltrauma

Viktigt för bedömningen av en skallskada är;

A. Bedömning av vakenhetsgraden samt information om hur denna har varierat från traumat till ankomsten till sjukhus.

B. Upprepade undersökningar av reaktionsgrad och neurologistatus.

C. Noggrann anamnes om traumats art och om eventuella komplicerande faktorer, tidigare sjukdomar, övriga skador.
 

Primära åtgärder;

A. Vitala funktioner måste upprätthållas, hypotension och hypoxemi förvärrar en skallskada och måste korrigeras. Om patienten företer en hypoventilation måste man intubera.
B. Bedöm annan orsak eller bidragande orsak till medvetandesänkning, till ex intoxikation eller hypoglykemi.
C. KAD på medvetslös patient.
 

Fortsatta åtgärder;

Fortsatta handläggningen bedöms efter och styrs av patientens vakenhetsgrad och eventuella förändringar av denna.
Handläggning i samråd med neurokirurg i svåra eller oklara fall.
Generellt är det önskvärt med CT innan man gör provborrning eller kraniotomi men i vissa fall med snabbt förlopp kan man tvingas till en snabbare handläggning med omedelbar operation.

Grovt kan fyra olika patientgrupper urskiljas:

A. Patient som efter traumat varit vaken eller lätt medvetandesänkt och härefter sjunkit i medvetande. CT görs först, i undantagsfall med mycket snabbt förlopp till akut provborrning direkt.

B. Patient som inkommer okontaktbar, medvetandegrad 4 eller mer. CT-undersökning och härefter ev. kontakt med neurokirurg.

C. Patient som inkommer lätt medvetandesänkt men kontaktbar, reaktionsgrad 2-3 CT-undersökning och om patienten vaknar till och CT är utan anmärkning kan patienten gå hem förutsatt att det inte finns andra riskfaktorer som till exempel antikoagulationsbehandling.

D. Patient som vid inkomsten är fullt vaken, bedömt som lätt skallskada med reaktionsgrad 1-2, medvetslöshet mindre än 5 minuter och/eller amnesi samt frånvaro av riskfaktorer, till exempel antikoagulationsbehandling. Här är akut datortomografi ett alternativ till inläggning och observation. Vid normal datortomografi är det säkert att låta patienten gå hem förutsatt att det inte finns något som komplicerar bilden, neurologiska bortfallssymtom, epileptiskt anfall eller att patienten fortfarande är påverkad. Vid allvarlig komplicerande sjukdom som till exempel antikoagulantiabehandling bör datortomografi kombineras med inläggning i samtliga fall.

E. Barn med lätt skallskada som behöver intuberas för att kunna genomgå CT bör istället erbjudas alternativet inneliggande observation.


Indikation för inläggning :

A. Medvetslöshet mer än >1 min.
B. Posttraumatisk amnesi mer än 10 min.
C. Neurologisk bortfallssymtom.
D. Epileptiskt anfall efter skalltraumat.
E. Fortsatt eller progredierande yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar.
F. Allvarlig komplicerande sjukdom som till exempel innebär antikoagulantiabehandling.
 

Undersökningsteknik:

Viktigast är bedömning av reaktionsgraden enl. RLS -85. Här är det viktigt att känna till att denna är en skala som är utprovad och där varje steg innebär en förändring av patientens tillstånd och bör föranleda ett aktivt ställningstagande.

Neurologiskt status innebär förutom reaktionsgrad, verbal kontakt, bedömning av ev. pareser, pupiller och ögonreaktioner samt Babinski. Upprepade undersökningar är nödvändiga eftersom det här handlar om ett händelseförlopp som måste följas.

Svåra skallskador är ofta associerade med ytterligare skador varför man alltid bör göra röntgen halsrygg och kontrollera och undersöka thorax, buk, bäcken samt extremiteter.

Vid avvikande CT-fynd ska förstås neurokirurg kontaktas för diskussion om lämpligaste handläggning.
 

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2009-10-22 Kalev Teder, ÖL Förlängt giltighetsdatum