Region Östergötland

Dödsfall

Dokumentnamn:
Dödsfall
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Dödsfall
Giltig fr o m:
2011-10-07
Utfärdande enhet:
LAH Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom LAH Norrköping
Giltig t o m:
2017-05-31
Framtagen av:
Gudrun Appelquist, Vårdutvecklare LAH Norrköping
Godkänd av:
Maria Jakobsson, Verksamhetschef LAH Norrköping
Diarienummer:
NSÖ 2009-63
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Bakgrund

Personal inom LAH Norrköping ska ha kännedom om:

 1. Lag om kriterier för bestämmande av människans död. (1987:269).
 2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död. (SOSFS 2005:11).
 3. Läs i förekommande fall de lagar och gällande föreskrifter, ex obduktionslag, föreskrifter om dödsbevis och intyg om dödsorsaken (Wilow 1999).

Dokumentation

Se mallar för Cosmic flik 2 terminalt skede.

 

Information om dödsfallet till anhöriga/närstående

 • Informera anhöriga/närstående om dödsfallet, på ett sanningsenligt och hänsynsfullt sätt. Ge de anhöriga tid och ro för de första reaktionerna som kommer efter beskedet. I de fall barn behöver informeras skall det göras av någon som står barnet nära. Det är viktigt att använda ett språk som barnet förstår (Jahren-Kristoffersen, 1997). Informera om vad som praktiskt kommer att ske.

 • I de fall anhöriga/närstående inte är närvarande skall besked om dödsfall lämnas personligt, om inte annat är överenskommet. Se till att den anhörige/närstående är införstådd med dödsbudet   
   

Konstaterande av dödsfall

Att fastställa att döden har inträtt samt att utfärda dödsbeviset och intyget om dödsorsaken är uppgifter som endast får utföras av läkare.

 

Kriterier för bestämmande av en människas död

Ett dödsfall kan fastställas på två sätt, med hjälp av indirekta respektive direkta kriterier.
Det vanligaste och enklaste sättet är att genom observation av den döde konstatera frånvaro av hjärtverksamhet och andning, så kallade indirekta kriterier.
Det andra sättet är att genom medicinska undersökningar påvisa att hjärnan totalt och oåterkalleligt har upphört att fungera, så kallade direkta kriterier.  
 
I dokumentationen ska framgå att nedanstående undersökning gjorts.
Undersökning av den döde kan göras av sjuksköterska och ska göras med hjälp av stetoskop och därefter dokumenteras i Cosmic i Vård i livets slutskede dödsfall, ”Jag (sjuksköterskans namn) observerar och undersöker den döde och konstaterar frånvaro av hjärtverksamhet och andning.” 
 
Tidpunkt för dödsfallet skall också vara dokumenterat i journalen samt ev. övriga omständigheter ex. om närstående/hemtjänst var närvarande.

Fastställa dödsfallet

Uppgiften att fastställa att döden har inträtt, konstatera dödsfallet eller dödförklara en person, får inte överlåtas till någon som inte är läkare. Läkaren behöver inte infinna sig för att utföra detta utan kan göra detta med ledning av ovanstående uppgifter.
 
Tidpunkten för dödens inträde kan fastställas med ledning av uppgifter från vårdpersonalen, de anhöriga/närstående eller annan med kännedom om förhållandena.

Dödsbevis/dödsorsaksintyg

 • På dödsorsaksintyget är det vissa uppgifter som fylls i för hand såsom dödsdatum och klockslag, typ av dödsplats och namn på den sjuksköterska som undersökte den döde kroppen, skrivs högst upp på blanketten.
 • Dödsorsaksintyget skrivs ut av läkarsekreterare från Cosmic. Utskrift av dödsorsaksintyget får de anhöriga/närstående efter begäran, från patientens läkare på LaH.

 

Den avlidne görs i ordning

 • Fråga anhöriga/närstående om hur de önskar att den avlidne ska göras i ordning. Om de inte har några önskemål föreslå hur ni ska gå tillväga, erbjud dem att medverka och informera om hur det kan gå till. Slut den avlidnes ögonlock, ta ev. bort kanyler, CVK, katetrar och dränage. Låt kanyler katetrar etc. sitta kvar om det finns risk finns för läckage. Tvätta bort blod och smuts. Raka eventuell skäggstubb. Fråga om eventuella smycken ska tas bort. Låt eventuell tandprotes/bryggor sitta kvar om de passar någorlunda. Gör rent under den avlidne och se till att sår tejpas och förband byts eller förstärks.Se till att det ser rent och snyggt ut i sängen.

Blodsmitta

                                                                                        

Identitetsband och Bårhusmeddelande

 • Sätt på identitetsband ( kontrollera mot journalhandling) med den avlidnes namn och personnummer på arm eller ben, lägg fram namnkort med uppgift om identitet (Bårhusmeddelande) dödsdatum och klockslag signerat av läkaren, innan personal från begravningsbyrån kommer för att hämta den avlidne. Fyll alltid i angående pacemaker/batteridrivet implantat: ja eller nej.
   
   

Omhändertagande av anhöriga/närstående

 • I de fall anhöriga/närstående är närvarande tas de om hand av ansvarig personal, bemötandet har stor betydelse för det fortsatta sorgearbetet. Ett dödsfall är smärtsamt, för den som är anhörig/närstående kan förlusten innebära nästan omänsklig påfrestning. Med en humanistisk människosyn tror vi att människan har personliga resurser och är kapabel att hantera den svåra situation som en sorgekris medför. Visa omsorg, lugn, trygghet och värme. Hjälp de anhöriga/närstående att tala om omständigheterna kring dödsfallet , att låta dem sätta ord på sina känslor. Försök inte trösta med banala fraser, så som ”tiden läker alla sår”, vilka istället kan verka sårande.
 • Ge de anhöriga/närstående möjlighet att bli stilla en stund hos den avlidne. Tänd eventuellt ett ljus, lägg fram en blomma och eventuellt en poesibok eller ”religiös symbol” allt efter de anhörigas/närståendes önskemål.
 • Fråga anhöriga/närstående hur länge de önskar att den avlidne ska vara kvar innan begravningsbyrån kommer och hämtar. Erbjud att personal från LaH Norrköping kan komma tillbaka i samband med hämtning av den avlidne. 
 • När den anhörige/närstående lämnas eller går hem från sjukhuset, förvissa dig om att det inte finns obesvarade frågor just då. Informera om att den anhörige/närstående när som helst kan ringa till LaH Norrköping för att samtala, ställa frågor och få stöd.
 • Lämna broschyr ”Vad händer nu” till anhöriga/närstående.


 

Begravningsbyrå/Hemtjänst/Hemsjukvård/Primärvård /Annan specialitet

 • Fråga anhöriga/närstående om de vill ha hjälp med att kontakta begravningsbyrå, informera om möjligheten att avvakta med hämtning av den avlidne till dagen efter om dödsfallet skett nattetid.
 • Vid kontakter med begravningsbyrå, hemtjänst, primärvård eller annan vårdgivare ha alltid dödsorsaksintyget med patientens identitet, så att man lämnar korrekta uppgifter angående vem den avlidne är.
 • Informera patientens vårdcentral om att patienten avlidit samt hemtjänst och biståndshandläggare i förekommande fall. Se ”Informationsöverföring vid dödsfall.”
 • För patienter som avlider på Linnéa skickas information via MEDDIX.
 • För patienter som har pågående kontakter med annan medicinsk specialitet skall tjänstgörande usk/ssk informera om dödsfallet, senast påföljande vardag.


 

Särskilt att tänka på vid dödsfall på Linnéa-enheten


Om patienten avlider på Linnéa-enheten skall dörren till den avlidnes rum markeras med dörrskylt ”Var god stör ej”. Gör i ordning den avlidne som ovan, i samråd med de anhöriga/närstående.

 • Sängen ska iordningställas med dubbla lakan under patienten och underlägg under lakanen för att samla upp eventuellt läckage av kroppsvätskor. Den avlidne kan ligga kvar på avdelningen i 24 timmar om så önskas för att alla anhöriga/närstående skall kunna komma och se den avlidne.
 • Se till så att patientrummet ser rent och trevligt ut, och att det finns bekväma sittplatser för de anhöriga/närstående. Anhöriga/närstående kan ta med den avlidnes personliga tillhörigheter från sjukhuset, vilket dokumenteras i journalen.
 • Informera också medpatienter som kände den döde.
 • I de fall anhöriga/närstående inte kommer i anslutning till dödsfallet ska den avlidnes värdesaker läggas i ”påse för värdesaker” som märks med datum, namn och personnummer, använd etikett utdragen från Cosmic/LabRos. Påsen kvitteras av anhöriga/närstående vid överlämnandet, kvittot läggs till journalhandlingarna.

  

Visning av den döde på bårhuset

 • Informera anhöriga/närstående om att visning kan ske på bårhuset  efter kontakt med begravningsbyrån. Begravningsbyrån ombesörjer kontakt med präst och vaktmästare och kommer överens om en tid för visningen.
 • LaH-personalen kan inte ombesörja detta.


 

Information om uppföljning efter dödsfall

 • Informera anhöriga/närstående om att vi kommer att skicka ett brev om 6-8 veckor där anhöriga/närstående erbjuds uppföljningssamtal.

 • Informera om att anhöriga/närstående kan ringa till LaH Norrköping för att få svar på frågor som gäller patientens sjukdom och dödsfall. Se Riktlinjer för anhörigkontakter och uppföljning.

 • Informera om var de anhöriga/närstående ska lämna hjälpmedel och vilka hjälpmedel som hämtas av hjälpmedelsförvaltningen och hur det går till.


Referenslista:


 

Revisionshistorik:

Datum: Reviderad av: Godkänd av:
2009-04-23 Första utgåvan Maria Jakobsson, Verksamhetschef
2011-10-07 Gudrun Appelquist Maria Jakobsson, Verksamhetschef
2012-04-27 Gudrun Appelquist Maria Jakobsson, Verksamhetschef
2014-12-09 Gudrun Appelquist Maria Jakobsson, Verksamhetschef