Region Östergötland

Allvarliga ospecifika symtom/tecken på allvarlig sjukdom som kan vara cancer - standardiserat vårdförlopp

Dokumentnamn:
Allvarliga ospecifika symtom/tecken på allvarlig sjukdom som kan vara cancer - standardiserat vårdförlopp
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
SVF, standardiserat vårdförlopp,
Giltig fr o m:
2016-05-09
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2018-05-09
Framtagen av:
Enheten för samordnad cancerutredning
Godkänd av:
Martin Magnusson, vårddirektör
Diarienummer:
RS 2016-393
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Symtom eller fynd (nytillkomna utan rimlig förklaring) som ska leda till remiss för utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF):

 • Oavsiktlig viktnedgång t.ex. > 10 % av kroppsvikten på 6 mån eller mindre viktnedgång på kort tid
 • Uttalad trötthet
 • Sväljsvårigheter
 • Tidig mättnadskänsla > 3 veckor
 • Aptitlöshet/matleda
 • Kräkningar > 3 veckor
 • Smärta
 • Långvarig feber
 • Nattliga svettningar
 • Provsvar som kan tyda på allvarlig sjukdom

I remissen ska följande uppgifter framgå:

 • Fullständig anamnes och status

Prover tagna under senaste månaden:

 • SR, blodstatus, kobalamin, folat, ferritin, F-Hb, njurstatus, ca-jon, leverstatus, LD, TSH, T4, glukos, PSA, P/U-elfores, urinsticka.

Vid remitteringen ska patienten informeras om:

 • Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
 • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen. Till stöd finns patientbladet ”Till dig som ska utredas för ospecifika symtom”, som kan delas ut.

Remittering

 • Remissen i Cosmic adresseras till Enheten för samordnad cancerutredning.
 • Remissmallen består av två delar där den första delen styrs av val av vårdförlopp. Den andra delen är gemensam för alla vårdförlopp och information där behövs för ett snabbt och korrekt omhändertagande.
 • Remissen bedöms senast nästkommande vardag och patienten kontaktas inom en till två vardagar per telefon.

Kontaktuppgifter

Enheten för samordnad cancerutredning, vård till vårdnummer: 010-103 30 10.
Funktionsbrevlåda: EnhetenSamordnadCancerutredningNSC@regionostergotland.se

Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se

 

Revisionshistorik:

Giltighetstiden förlängd 2017-04-10 Martin Magnusson Vårddirektör