Region Östergötland

Ansvar för olika typer av material, mm

Dokumentnamn:
Ansvar för olika typer av material, mm
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Kostnadsansvar material, omläggningsmaterial
Giltig fr o m:
2014-04-09
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Chefer inom landstinget o kommunerna
Giltig t o m:
2018-03-31
Framtagen av:
Martin Magnusson, Camilla Salomonsson
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2016-680
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Bakgrund och förutsättningar: Både Landstinget och Kommunerna ansvarar för förskrivning och kostnad för inkontinenshjälpmedel samt förbruknings- och förbandsmaterial. Ansvaret följer den sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten (Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Östergötlands län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende avseende specifika produkter och material: s 11).

Specifika tillämpningar

PEG-knappar/gastrotuber.
Vårdcentral (VC) har kostnadsansvar för patienter i SÄBO. CKOC står för utprovning och första byte. För patienter i hemsjukvård ligger kostnadsansvaret på kommunerna efter att CKOC har provat ut och genomfört första byte. CKOC ansvarar för att informera hemsjukvården om patientens behov så att kommunen kan säkerställa att rätt PEG finns tillgänglig.

KAD-material och spolvätskor för KAD.
Medicinteknisk produkt. Kommunen står för kostnaden.

Trachar och tillhörande material (inkl sugkatetrar).
Öronkliniken US respektive ViN står för kostnaderna.

Sondmat (inkl aggregat) och kosttillägg.
Om sondmat eller kosttillägg har förskrivits av landstinget (dietist eller läkare) så betalar patientens landstingets avgiftstaxa och landstinget subventionerar resterande kostnad. 

Infusionsaggregat.
Ansvarig sjukhusklinik står för kostnaden för alla infusionsaggregat.

Följande gäller för omläggningsmaterial:
Kommunen har kostnadsansvar för standardförband. Vad standardförband är definieras i länsgemensamt PM som ses över årligen av länsgemensam analysgrupp.

Följande gäller för specialförband:
Ordinerande verksamhet står för kostnaden för specialförband. (De förbandsmaterial/förbandstyper som inte är standardförband är specialförband)

Kompressionsstrumpor för ben, klass två eller högre:
Kommunen har kostnadsansvar för kompressionsstrumpor ordinerade av läkare/AT/Fysioterapeut till patienter med hemsjukvård i ordinärt boende. När specialistklinik ordinerar bär aktuell klinik kostnadsansvaret.
Om patienten inte har något hemsjukvårdsbehov har vårdcentralen kostnadsansvaret.

När landstinget ansvarade för kompressionsstrumpor (t o m 140219) var två strumpor per ben och år kostnadsfritt för patienten. Ytterligare strumpor fick patienten själv betala för.

Revisionshistorik:

Reviderad 2014-04-10

Förlängd 2015-05-19 Martin Magnusson Vårddirektör

2016-10-27 Ändrat Dnr Martin Magnusson vårddirektör