Region Östergötland

Ansvar för sjukskrivning

Dokumentnamn:
Ansvar för sjukskrivning
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
sjukskrivning, recept, remisser, sjukintyg, intyg
Giltig fr o m:
2010-12-02
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga läkare
Giltig t o m:
2019-11-30
Framtagen av:
Martin Magnusson
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
HSN 2015-773
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Ansvar för sjukskrivning

 
För att på bästa sätt använda vår gemensamma sjukvårdsresurs ur ett patient- och vårdkedjeperspektiv när det gäller sjukskrivning gäller nedanstående riktlinjer:
 
Varje läkare
Varje läkare som utreder och/eller behandlar en patient ansvarar för kostnaderna för utredningen, utfärdande av recept, remisser, sjukintyg, intyg etc. som avser det aktuella hälsoproblemet.
 
Detta är i överensstämmelse med Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning, där det anges att hälso- och sjukvårdspersonalen vid intyg endast skall uttala sig om förhållanden som man har tillräcklig kännedom om och att det därför krävs personlig undersökning eller kontakt med berörd person.
 
Patient som remitteras från primärvård till specialist
Patienter som remitteras för specialistbedömning från primärvården kan behöva vara sjukskrivna fram till mottagningsbesöket. Ansvaret för detta åligger remitterande läkaren.
 
Fortsatt utredning/behandling av specialistläkare
Om besöket hos specialist föranleder ytterligare utredningar och/eller behandlingar som sköts av specialistläkaren har den remitterande läkaren inte längre tillräcklig kännedom om de förhållanden som utgör grund för ev. fortsatt sjukskrivning. Därför skall sjukskrivningsansvaret för det bedömda tillståndet åligga specialisten/sjukhusläkaren tills patienten ev. återremitteras till primärvården (specialistkliniken har sjukskrivningsansvar under 3 veckor fram till dess att primärvården bedömt och ev besvarat remissen och kallat patienten).
 
Ingen fortsatt utredning/behandling av specialistläkare
Om patienten däremot inte behöver genomgå några ytterligare utredningar eller behandlingar genom specialistkliniken skall specialistläkaren i remissvaret uttala sig om behovet av fortsatt sjukskrivning pga. det bedömda tillståndet samt v.b. förlänga sjukintyget tills remissvar kommit tillbaka till primärvården men ansvaret för ev. fortsatt sjukskrivning åligger i detta fall primärvården.
 
Patient som remitteras från specialistvård till primärvård
För patienter som remitteras till primärvården från sjukhus för fortsatta kontroller eller handläggning enligt vårdprogram skall sjukhusläkaren i sin remiss eller journalanteckning ta ställning till fortsatt sjukskrivning pga. det aktuella tillståndet och själv utfärda sjukintyg tills primärvården har möjlighet att överta handläggningen.
 
Patient som remitteras till Flyktingmedicinskt centrum (FMC)
Om besöket föranleder en kortare och begränsad behandlingsinsats så kvarligger sjukskrivningsansvaret hos remitterande läkare för att befintliga läkarresurser på FMC skall kunna nyttjas så effektivt som möjligt ur ett övergripande behovsperspektiv. FMC skall meddela remitterande läkare att man efter bedömning erbjuder mindre omfattande behandlingsinsats utifrån dessa förutsättningar samt har ansvar att kontinuerligt och vid behov återkopplar till remitterande läkare. Vi mera omfattande behandlingsinsatser övergår ansvar för sjukskrivning till FMC.
Revisionshistorik:

Reviderad (förlängt giltighetsdatum) 2011-12-22 Martin Magnusson

Förelängt giltighetsdatum 2011-11-28 Martin Magnusson

Förlängd giltighet 2015-11-03 - 2017-11-30 Martin Magnusson Vårddirektör