Region Östergötland

Arbetsmiljö riktlinje för

Dokumentnamn:
Arbetsmiljö riktlinje för
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
arbetsmiljöpolicy, policy, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbetsplats
Giltig fr o m:
2016-12-12
Utfärdande enhet:
HR-strategiska enheten
Målgrupp:
Alla medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2017-12-12
Framtagen av:
Jessica Arvidsson
Godkänd av:
Zilla Jonsson, HR-direktör
Diarienummer:
RS 2016-861
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Region Östergötland – en hälsofrämjande arbetsplats

Vår HR-vision är ” Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling”. Hälsofrämjande arbetsplatser bidrar till att förena ett långsiktigt hållbart arbetsliv med en väl fungerande verksamhet. Här beskrivs Region Östergötlands syn på vad en hälsofrämjande arbetsplats innebär och hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra och understödja HR-visionen.

Tallriksmodellen – Hälsofrämjande arbetsplats

Som stöd för att varje arbetsplats bedriver verksamhet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv finns tallriksmodellen som förtydligar vad hälsofrämjande arbetsplats innebär. Som begrepp har hälsofrämjande arbetsplats en bred innebörd och omfattar såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. Begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar exempelvis ledning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav i arbetet, resurser, ansvar och socialt samspel. Tallriksmodellen visar att ledarskap, medarbetarskap och sättet att organisera arbetet har avgörande betydelse för hur arbetsplatsen upplevs och fungerar som helhet.


Tallriksmodellen visar att en hälsofrämjande arbetsplats förutsätter systematik, uppföljning och styrning av följande fyra aktivitetsområden:
- Organisation, Ledarskap och Medarbetarskap
- Rehabilitering
- Fysisk arbetsmiljö och säkerhet
- Friskvård
 
Tallriksmodellen kan användas som ett konkret verktyg på arbetsplatsen för att få en helhetssyn och en systematik i de insatser som görs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Tallriksmodellen används också på övergripande nivåer för att säkerställa att det finns väl fungerande verksamhetsstöd inom samtliga aktivitetsområden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete för hälsofrämjande arbetsplatser

För att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser behövs ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med engagemang från både chefer och medarbetare. Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö definieras på varje arbetsplats och formuleras i handlingsplaner för medarbetaruppföljningen och ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Följande delar ska ingå i varje verksamhets arbetsmiljöarbete såväl i långsiktig planering som i dagligt arbete

  • Främja – att identifiera och stärka det som fungerar bra i arbetsmiljön samt stimulera medarbetare till ökat ansvarstagande för den egna hälsan. Främjande syftar till att behålla och stärka medarbetarnas hälsa och välbefinnande.
  • Förebyggande – att förebygga och förhindra ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen samt att stimulera medarbetare till goda levnadsvanor.
  • Efterhjälpa – Att både akut och långsiktigt hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem som uppstått på arbetsplatsen samt att stödja medarbetare vid återgång i arbete efter sjukdom eller skada.

Arbetsmiljöarbetet behöver i alla tre delarna ses utifrån individ-, grupp- och organisationsperspektiv.

Ansvar och genomförande

Chefer och medarbetare ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Fördelningen av arbetsmiljöarbetsuppgifterna följer linjeorganisationen. Skyddsombud bidrar, genom sin roll och kompetens, till att frågor om hälsa och arbetsmiljö uppmärksammas i verksamheten. Medarbetare förväntas ta ett aktivt ansvar för en god hälsa och arbetsmiljö.

 

Godkänd av

 

Zilla Jonsson
HR-direktör