Region Östergötland

Basprinciper för fortbildning inom Region Östergötland

Dokumentnamn:
Basprinciper för fortbildning inom Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Fortbildning
Giltig fr o m:
2016-03-24
Utfärdande enhet:
HR-strategiska enheten
Målgrupp:
Interna utbildningsanordnare inom regionen
Giltig t o m:
2018-03-24
Framtagen av:
Susanne Kvarnström, HR-strateg
Godkänd av:
Eva Granfeldt, tf HR-direktör
Diarienummer:
LiÖ 2014-1264, dokumenta nr 4195
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Basprinciper för fortbildning inom Region Östergötland

1. Inledning

Region Östergötland är en kunskapsintensiv verksamhet och medarbetares kompetens har alltid varit regionens viktigaste verktyg för en god vård och bättre hälsa. Fortbildning är en investering för att upprätthålla en kunskapsbaserad praktik och är en del av arbetsplatsens totala lärandemiljö. Kompetensutveckling ska stödja verksamhetens uppdrag och kunskapen ska omsättas till ökad färdig-het och förmåga. Kompetensutveckling är därför en vital del av landstingets verksamhet och föreskrivs exempelvis i Patientsäkerhetslagen 2010:659.

Kompetens- och utbildningsrådet, som samlar samtliga utbildningsanordnare inom landstinget, har utarbetat gemensamma basprinciper kring de fortbildningsaktiviteter som erbjuds medarbetare och externa kursdeltagare. Syftet med basprinciperna är ett samlat och kvalitetssäkrat tillvägagångssätt för hur regionens fortbildningar ska bedrivas, inklusive en enhetlig pedagogisk modell.1

2. Avgränsningar

De gemensamma basprinciperna omfattar endast de fortbildningsaktiviteter som ges av Region Östergötlands formella interna utbildningsanordnare, dvs. inte en-staka fortbildningar vid enskilda kliniker (motsvarande) eller externa kursarrangörer. Basprinciperna omfattar i första hand längre insatser som överskrider ½-dag.

3. Verksamhetsnytta

Verksamhetsnyttan av aktuell fortbildning ska vara tydligt formulerat. Det ska framgå vilken aktör som efterfrågar fortbildningen. Fortbildningsbehovet och hur implementering på arbetsplatsen ska gå till ska beskrivas. Fortbildningens mål för både verksamhet och kursdeltagare ska anges.

4. Innehållslig kvalitet

Det ska finnas en namngiven ansvarig person för innehållets kvalitet. Det kan vara utbildningsanordnaren, kursledaren eller läraren på kursen. Den ansvariga personen tar fram evidens inom aktuellt kursområde. Saknas vetenskapligt underlag ska beprövad erfarenhet eller andras erfarenheter inom samma område presenteras i tillämpliga fall. 

5. Generell pedagogisk modell

Region Östergötland strävar efter en enhetlig generell pedagogisk modell för fortbildningsaktiviteter. I och med regionens nära samarbete med Linköpings universitet bör en deltagarcentrerad 2  modell användas som utgår från:

  • deltagarens verksamhetsanknutna frågeställningar och självständiga lärande
  • en interaktiv lärandemiljö där kunskapen utvecklas i dialog med andra, med tonvikt på dialog med kollegor på arbetsplatsen
  • att det egna lärandet betonas genom reflektion
  • att fortbildningsaktiviteten sätts in verklighetsanknutna sammanhang och att upplägget stimulerar en medveten spridning till arbetsplatsen
  • ett erfarenhetsbaserat cirkulärt lärande där momenten planering och handling kombineras med erfarenhet och reflektion.

Specifik pedagogisk modell anpassas efter respektive utbildningsanordnares egna sammanhang. Exempel på metoder kan vara problemlösning eller PDSA-hjulet.

6. Kompetensportalen

Målsättningen är att samtliga interna utbildningsanordnare använder Kompetensportalen.

7. Kursintyg, utvärdering och effektmått

7a. Kursintyg (motsvarande) ska utfärdas vid fortbildning. Av intyget ska framgå: kurs som avses, deltagarens namn, kurslängd, översiktlig beskrivning av innehåll, hur länge intyget är aktuellt samt vem som har utfärdat intyget.

7b. Samtliga utbildningar ska utvärderas i samband med kursavslutning. Utbildningsanordnare ska ha mallar för utvärderingsenkäter och använda resultaten för att förbättra nästkommande utbildning.

7c. Utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser bör planeras redan i samband med att beslut tas om start av fortbildningen i form av effektmått. Vilka blev effekterna? Har lärandet överförts från utbildningsmiljön till arbetsmiljön? I en längre fortbildningsinsats kan olika metoder för utvärdering användas, exempel-vis dagböcker där deltagaren reflekterar över hur den egna verksamheten påver-kas av fortbildningen. Fokusgrupper med chefer är också ett sätt att säkerställa effekt av insatt fortbildningsaktivitet.


________________________

1 Baseras i stora drag på dokumenten Kurs på Clinicum, Underlag kurser på Clinicum samt Underlag för beslut om e-utbildningar i Kompetensportalen.

2 Linköpings universitet (2014). I takt med framtiden. Förslag till nytt interprofessionellt curriculum vid Hälsou-niversitetet i Linköping. Dnr LiU-2012-01982. Linköpings universitet: Linköping.

Revisionshistorik:

Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
2014-11-15. Ursprungligt dokument
2016-03-24
Reviderat av:
S. Kvarnström
S. Kvarnström
Godkänt revideringen:
Fastställt av Mats Uddin
Eva Granfeldt