Region Östergötland

Cancer i urinblåsan eller övre urinvägarna - standardiserat vårdförlopp

Dokumentnamn:
Cancer i urinblåsan eller övre urinvägarna - standardiserat vårdförlopp
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
blåscancer, urinblåsecancer, njurcancer, SVF, standardiserade vårdförlopp
Giltig fr o m:
2015-09-29
Utfärdande enhet:
Ledningstaben
Målgrupp:
Alla medarbetare
Giltig t o m:
2019-09-29
Framtagen av:
Enheten för samordnad cancerutredning
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2015-725
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Symtom eller fynd som ska leda till remiss för utredning enlig standardiserat vårdförlopp (SVF)

• Makroskopisk hematuri hos personer som är 50 år eller äldre
• Fynd vid bilddiagnostik som talar för cancer i urinblåsa eller övre urinvägar

Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri har en bakomliggande urinblåsecancer.

Vid remitteringen ska patienten informeras om:
• Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen. Till stöd finns patientbladet ”Information till dig som kommer att genomgå en utredning av urinblåsan eller urinvägarna”, som kan delas ut.

Remittering
• Remissen i Cosmic adresseras till Enheten för samordnad cancerutredning.
• Remissmallen består av två delar där den första delen styrs av val av vårdförlopp. Den andra delen är gemensam för alla vårdförlopp och information där behövs för ett snabbt och korrekt omhändertagande.
• Remissen bedöms senast nästkommande vardag och patienten kontaktas inom en till två vardagar per telefon.

Kontaktuppgifter
Enheten för samordnad cancerutredning
Vård till vårdnummer: 010-103 30 10.
Funktionsbrevlåda: EnhetenSamordnadCancerutredningNSC@regionostergotland.se

Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se