Region Östergötland

Chefsmodell - Region Östergötland

Dokumentnamn:
Chefsmodell - Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
ledarskap, leda verksamhet, HR-strategi, chefskap, chefspolicy
Giltig fr o m:
2016-02-15
Utfärdande enhet:
HR-strategiska gruppen
Målgrupp:
Chefer i Region Östergtland
Giltig t o m:
2017-02-15
Framtagen av:
Gunilla Persson
Godkänd av:
Eva Granfeldt, tf HR-direktör
Diarienummer:
RS 2016-241
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Region Östergötlands chefsmodell

Med utgångspunkt från den forskning och erfarenhet som finns inom området chef- och ledarskap har regionens chefsmodell tagits fram för att skapa bästa möjliga förutsättning för ett hållbart chefskap i vår verksamhet.

Målsättning
Att skapa förutsättningar för chefer att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare inom Region Östergötland.

Chefspolicy
Två övergripande dokument sammanfattar den chefspolicy som finns:

  • Regionens policy för ledarskap och medarbetarskap innehåller en övergripande beskrivning av rollen som chef och rollen som medarbetare inom Region Östergötland.
  • HR-strategin där det närmare specificeras vad regionen ställer för övergripande krav på chefer.

Chefsmodell
För att regionen ska lyckas i sin strävan att skapa förutsättningar för chefer att framgångsrikt leda verksamheter och medarbetare samt locka nya förmågor till chefsrollen krävs en tydlig chefsmodell. Chefsmodellen bygger på tre steg:


A Förutsättningar

Det finns en mängd forskning inom området ledarskap med fokus på att identifiera vad som är rätt förutsättningar för att få chefer som vill och har förutsättningar att verka som chef över en längre tid. Forskningen omfattar både områden såsom individens egna förutsättningar men även organisations-specifika områden. Generellt kan forskningen sammanfattas i tre delar:

Tydlighet – klara gränser för vad en chef ska göra. Se upp för det ”gränslösa ledarskapet”. Undvik oklarheter om vad som ingår i uppdraget, oklara förutsättningar och att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut.

Självinsikt/självkänsla – god självinsikt är det första steget mot ökad självkänsla. Det gör att chefen vågar sätta gränser, skapa trygghet, besitta mod och känner att han/hon kan påverka sin arbetssituation.

Känsla av sammanhang – Aaron Antonovskys tankar och begrepp kring det mänskliga behovet att uppleva en känsla av sammanhang gäller även som förutsättning i chefsrollen. Tre delar lyfts speciellt fram som särskilt viktiga: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Region Östergötland ser följande fem faktorer som avgörande för att en chef har och får rätt förutsättningar för sin chefsroll:


För att fungera som en bra chef behöver man ha god insikt om sitt eget sätt att fungera. Ett relevant uttryck i detta sammanhang är att man måste ha förmåga att kunna leda sig själv för att kunna leda andra.

Chefsuppdraget måste vara möjligt att utföra inom rimlig arbetstid och kunna förenas med familjeliv och annat privatliv. Detta är en viktig aspekt för att kunna ha chefer som orkar med de tuffa utmaningar som chefsrollen ger och dessutom locka småbarnsföräldrar till ett chefskap. För alla handlar det i mångt och mycket om att sätta gränser.
I alla uppdrag handlar det om att förstå sin roll och sina uppgifter. I chefsrollen kan detta vara extra viktigt för där leder man andra medarbetare och ytterst en hel verksamhet. Det är således viktigt att inte bara ha en uppdragsbeskrivning utan den ska också vara väl kommunicerad mellan överordnad chef till chef och den ska även innehålla förväntningar på vad en chef ska åstadkomma.
När chefens uppdrag och förväntningar är klargjorda krävs det också redskap för att åstadkomma det som uppdragits. I korthet handlar det om ansvar och befogenheter. Här är delegationsordningen grunden och det måste sedan finnas en samklang mellan det ansvar chefen får med de befogenheter som följer.
Avslutningsvis är det viktigt att chefen har ett bra stöd runtomkring sig. Självklart är det viktigt att chefen får stöd från sin egen chef och att det finns bra administrativt stöd och ledningsstöd. I detta sammanhang är det naturligt att också nämna det chefsspann, det vill säga antalet medarbetare chefen ansvarar direkt för. Ju fler medarbetare man har som underställda desto större brukar behovet av stöd vara.
Till förutsättningar kan också läggas chefens möjligheter till påfyllnad i form av kompetensutveckling. Detta beskrivs under rubrik Kompetensutveckling.

B Tydliga kompetenskrav

Region Östergötlands modell för befattningsutveckling för chefer tydliggör kompetenskrav som finns gällande alla chefer oavsett chefskap. Modellen ger en samlad fördjupad beskrivning av dessa kompetenskrav. Modellen kan användas som den är eller anpassas lokalt till förhållanden som råder för en specifik chefstjänst eller inom ett specifikt område.

Kompetenskraven beskrivs i modellen som:

  1. Färdigheter  - Vad chefsrollen innebär i praktiken samt vilket ansvar som följer med den
  2. Kunskaper - Vilka faktakunskaper som krävs för rollen som chef
  3. Förmåga – De förmågor som identifierats som viktigast i chefsrollen inom Region Östergötland.

Dessa förmågor är: Helhetssyn/strategiskt tänkande, Resultat och målorientering, Managementkompetens, Ledarskapsförmåga, Kommunikativ, Förbättringsfokus, Omdöme samt Personlig mognad

Befattningsutvecklingen används som en del i kravprofilen vid rekrytering av chefer. Den är ett underlag för skattning av en chefs kompetens i Kompetensportalen. Den är också ett underlag i det individuella utvecklingssamtalet och vid framtagandet av utvecklingsplanen för den enskilda chefen.

På regionens intranät Lisa finns befattningsutvecklingsmodellen för chefer publicerad.

C Kompetensutveckling

En stor del av en chefs vardag underlättas av att man känner sig trygg i sin roll och har verktygen att tillgå då olika situationer uppstår. Att ständigt utvecklas som chef är därför en viktig del av regionens chefsmodell. För chefer och blivande chefer finns därför en regionspecifik kompetensutvecklingsmodell.

1 Introduktion nya chefer
Det är viktigt att få en ordentlig introduktion till uppdraget som chef samt vilket stöd som finns i organisationen för uppdraget. En ny chef behöver också snabbt kunna orientera sig i och förstå den organisation som den ska verka i. Huvuddelen av introduktionen ges vid den egna produktionsenheten men regionen har också ett gemensamt introduktionsprogram för nya chefer.

2 Chefsmoduler
Region Östergötland erbjuder sina chefer korta moduler. Modulerna har karaktären av chefsverktyg, det vill säga är inriktade på praktiskt användbara modeller för det operativa arbetet. Ett antal av dessa moduler är obligatoriska för nya chefer. Vilka moduler som är obligatoriska bestäms av regionens ledningsgrupp.

3 Program för framtida chefer
På produktionsenheterna ligger ett ansvar för kompetensförsörjningen, så även inom chefsområdet. Det är viktigt att ta tillvara de personer som bedöms kunna utvecklas till goda chefer och ledare och ett särskilt program finns för dessa.

4 Ledarutvecklingsprogram
Ledarutvecklingsprogrammen vänder sig till de chefer som har varit verksamma som chef i Region Östergötland i minst ett år. Två olika ledarutvecklingsprogram finns, ett för de som är 1:a linjechefer och ett annat för de som är chefer över andra chefer.

5 Program för erfarna chefer
Programmet vänder sig till chefer på alla nivåer som har varit verksamma som chef i Region Östergötland i mer än 6 år.

6 Andra utvecklingsaktiviteter
Utöver de olika utvecklingsprogrammen finns det möjlighet att också få följande stöd:
- mentorsstöd
- ledningsgruppsutveckling
- handledning individuellt eller i grupp
- vägledning vid växling mellan chefsuppdrag eller vid avslut av chefsuppdrag
- deltagande i regionens ledardagar

All kompetensutveckling för chefer finns samlad i Kompetensportalen. Mer information finns också på regionens intranät Lisa.