Region Östergötland

Ej-HLR, ställningstagande till ingen hjärt-och lungräddning inom Region Östergötland

Dokumentnamn:
Ej-HLR, ställningstagande till ingen hjärt-och lungräddning inom Region Östergötland
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
ej HLR, behandlingsbegränsning
Giltig fr o m:
2017-03-30
Utfärdande enhet:
Chefläkar- och chefsjuksköterskeenheten
Målgrupp:
Medarbetare Region Östergötland
Giltig t o m:
2019-03-22
Framtagen av:
Chefläkarenheten
Godkänd av:
Martin Magnusson Vårddirektör
Diarienummer:
RS 2017-222
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Definitioner

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken.
Ej-HLR innebär att på förhand ta ställning till att ingen hjärt- och lungräddning ska utföras på en patient som plötsligt drabbas av hjärtstopp.

Detta ställningstagande inkluderar inte andra former av behandling. Om begränsning av livsuppehållande behandling finns särskilt dokument (http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Ledningsstab/Dokumentation-av-beslut-om-begransning-av-livsuppehallande-behandling/).

Beslut

Beslut om att avstå från att starta hjärt-lungräddning(HLR) vid hjärtstopp tas av läkare som är legitimerad och har yrkeserfarenhet. Läkaren skall vara insatt i patientens aktuella hälsotillstånd och beslut fattas i första hand dagtid. I undantagsfall kan beslut fattas under jourtid.
Inför ställningstagandet bör läkaren samråda med patient (om inga hinder för detta finns), anhöriga samt patientansvarig sjuksköterska.
Ställningstagandet rörande ej-HLR ska fortlöpande omprövas, vilket kan bli aktuellt om patientens medicinska tillstånd eller inställning till HLR ändras.
Beslut om att avstå från HLR gäller endast under aktuellt vårdtillfälle och måste omprövas om patienten överflyttas till annan klinik. Vårdande klinik ansvarar för att informera övriga verksamhetsområden som under vårdtillfället möter patienten, exempelvis röntgen eller operation.
Vid nytt vårdtillfälle eller överföring till annat verksamhetsområde måste nytt beslut tas och dokumenteras.

 Följande skäl kan motivera ett ställningstagande till att avstå från HLR:
1. Patienten vill inte ha behandling vid ett eventuellt hjärtstopp
2. Ansvarig läkare bedömer det som utsiktslöst att HLR skulle kunna återställa spontan cirkulation och andningsfunktion
3. Ansvarig läkare bedömer att HLR inte är till gagn för patienten, även om det finns viss möjlighet att patienten skulle kunna återfå spontan cirkulation och andningsfunktion.
4. Läkare som är närvarande vid ett hjärtstopp kan på medicinska grunder avstå från att inleda HLR även då det saknas formellt ställningstagande, t ex då det är uppenbart att patienten befinner sig i slutskedet av en obotlig sjukdom och döden är nära förestående.

Dokumentation

Beslut om att avstå från HLR skall dokumenteras i journalen/Cosmic under observandum och i sökordsmall samt i journaltexten där skälet till ställningstagandet skall framgå samt om planeringen skett i samråd med patient och anhöriga.
När viktig information saknas i den akuta situationen ska HLR utföras. Man får därför acceptera att vissa behandlingsförsök kan komma att betraktas som mindre väl motiverade när ytterligare information i efterhand framkommit.

Grundläggande bestämmelser
SOSFS 2011:7 Föreskrifter om livsuppehållande behandling
Referenser: Etiska riktlinjer för hjärtlungräddning, HLR rådet (www.hlr.nu) Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkarsällskapet (www.sls.se/etik), Svens sjuksköterskeförening (www.swenurse.se)