Region Östergötland

Samverkan mellan Primärvården och Akutmottagningarna: Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och akutmottagningarna, vuxna

Dokumentnamn:
Samverkan mellan Primärvården och Akutmottagningarna: Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och akutmottagningarna, vuxna
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
vem gör vad? fördelning mellan PV och akutmott,
Giltig fr o m:
2015-03-03
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Alla medarbetare
Giltig t o m:
2017-10-04
Framtagen av:
PV i samverkan med sjukhusföreträdare
Godkänd av:
Martin Magnusson Vårddirektör
Diarienummer:
RS 2015-366
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Samverkan mellan primärvården och Akutmottagningen
Sedan flera år tillbaka har tillströmningen till den akuta sjukvården ökat, både till primärvård och sjukhus. Trenden är nationell och det finns på landstingsledningsnivå en strävan att åtgärda detta problem.
Ambitionen med det här fördelningsdokumentet är i första hand att använda och utveckla redan uppgjorda rutiner för att föra patienten till rätt vårdinstans.

Målet är att patienter tas hand på rätt nivå genom att på ett bättre sätt använda ”vård till vård telefon” samt att avdela tider på Jourcentralerna för patienter som tas om hand bättre i primärvård.

Den övergripande målsättningen är att alla patienter som inte behöver sjukhusets resurser skall handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourtid.

Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och akut internmedicin, vuxna

Akuta tillstånd som primärt ska bedömas och handläggas av läkare på akutmottagningen
• Bröstsmärta med misstanke om infarkt/instabil angina.
• Hjärtrytmrubbning med allmänpåverkan.
• Andnöd , svår.
• Epilepsi ,  förstagångsanfall.
• Epilepsi  , status epilepticus.
• Stroke /TIA.
• Oklar medvetandesänkning/medvetslöshet.
• Astma, svår.
• Akut svår allergisk reaktion eller symtom som kan tyda på allergisk reaktion under snabb utveckling.
• Hemoptys.
• Svimning utan uppenbar godartad orsak.
• Diabetes, misstänkt keto-acidos eller hypoglykemi.
• Diabetiska fotsår med allmänpåverkan.
• Yrsel med svår allmänpåverkan.
• Huvudvärk med neurologisk avvikelse.
• Huvudvärk med påverkat allmäntillstånd.
• Sepsis ( överväg direktkontakt med Infektionskliniken)
• Akut konfusion (1-3 dygns duration).
• Svår drogpåverkan och eller svår berusning.
• Förgiftningsbedömning.

Akuta tillstånd som primärt ska bedömas och handläggas av primärvården
• Allergisk reaktion som utvecklats under timmar eller dagar och utan cardiopulmonell påverkan.
• Andnöd/andfåddhet ,  lindrig/måttlig.
• Hjärtrytmrubbning utan allmänpåverkan.
• Astma ,  lindrig.
• Rörelsekorrelerad bröstsmärta utan andningsbesvär.
• Bröstsmärta mer än  tre dagar både med och utan  misstanke på kardiell genes.
• Svimning med rimlig, godartad förklaring.
• Diabetes, utan svåra akuta komplikationer
• Yrsel utan svår allmänpåverkan
• Huvudvärk utan svår allmänpåverkan och med normal neurologi
• Svullet ben
• Infektion med eller utan feber utan allmänpåverkan
• Akuta ledbesvär (överväg ortopedkontakt)

Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och akutkirurgi

Akuta tillstånd som primärt ska bedömas och handläggas av läkare på akutmottagningen
• Större traumafall av typ trafikolycka, misshandel, fallolycka med misstanke om skada på hjärna, thorax, buk eller perifer cirkulation.
• Bukskador.
• Misstänkt komplikation/infektion till operation som har utförts senaste månaden.
• Symptom relaterade till malignitet som handläggs via kirurgkliniken.
• Akut svår smärta i manliga genitalia.
• Akut cirkulationssvikt i extremitet, det vill säga svår smärta förenat med kyla och blekhet.
• Commotio cerebri. Symptom på commotio är avsvimning, amnesi, minneslucka, illamående och kräkning.
• Pneumothoraxmisstanke med andningspåverkan med eller utan bröstsmärta.
• Misstanke om inklämt bråck.
Sårskador
• Större och djupare sår och/eller gravt nedsmutsade sår.
• Skador i thorax eller buk, extremiteter där djupare skador kan misstänkas, t ex knivtrauma.
Brännskador
• Akutmottagningen bedömer djupt dermala skador och fullhudskador men även ytligare skador som drabbat händer, leder, ansikte, hals och perineum samt vid cirkumferenta skador
Buksmärtor
• Akuta buksmärtor med svår smärta och/eller allmänpåverkan.
• Akut gastrointestinal blödning med eller utan chocktillstånd.
• Patient med misstänkt njursten som inte svarar på smärtlindring, misstänkt avstängd pyelit.
• Misstänkta gallbesvär med smärta som inte svarar på smärtlindring eller recidiv av kända gallbesvär. Gallbesvär med komplikationer som feber och/eller ikterus.
Anala besvär
• Smärtsamma misstänkta perianalhematom, inklämda/trombotiserade hemorrojder och perianala abscesser samt större blödningar per rectum.
Urologiska besvär
• Makroskopisk hematuri endast om så kraftig blödning att risk för urinstämma inte kan hanteras i primärvården.


Akuta tillstånd som primärt ska bedömas och handläggas av primärvården
• Okomplicerad urinstämma.
• Lätt skada efter våld mot kroppsdel.
• Buksmärta av måttlig grad sedan mer än tre dagar och där inga övriga allvarliga symptom föreligger.
• Nageltrång, paronyki.
• Okomplicerad ändtarmssjukdom.
Sårskador
• Ytliga sårskador.
• Alla åldrar kan bedömas i primärvården. (Svårhanterbar situation med rädsla och oro hos patient eller omfattande skador kan vara skäl till remiss från primärvård till Akutmottagningen).
Brännskador
• Epidermala och ytligt dermala skador, där åtgärden i första hand är omläggning och infektionskontroll.
Buksmärtor
• Buksmärtor utan komplikationer där allmäntillståndet är opåverkat, patienten afebril, durationen inte förefaller akut och palpationsömheten beskedlig.
• Misstänkt njursten utan andra komplikationer.
Anala besvär
• Anala symtom med smärta, klåda och blödning hos allmänt opåverkad patient.
Urologiska besvär
• Urinstämma när vårdcentral/jourcentral är öppen.
Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och ortopedi

Fördelning av akuta patenter mellan primärvård och ortopedi

Akuta tillstånd som primärt skall bedömas och handläggas av primärvården
• Lindrig till måttlig smärta från rörelseapparaten, med eller utan föregående trauma och som är utan svår rörelse- eller belastningssmärta.
• Leddistorsion och skada där fraktur misstänks.
• Lumbago med eller utan ischias.
• Tendinit.
• Lindrig skada på tå eller finger med lätt smärta, svullnad eller hematom. Okomplicerad sårskada.
• Vid misstanke om fraktur inom primärvården skall patienten i okomplicerade fall (ofta fotled, fot, handled, hand, axel) få en remiss till adekvat röntgen och passera röntgenundersökning innan beslut om kontakt med ortopedjour. På röntgenremissen anges att patienten ska till Akutmottagningen och ortoped vid fraktur.
• Vid höftfrakturmisstanke i SÄBO, särskilt kommunalt boende, kan primärvårdens jourläkare efter telefonkontakt med kommunsköterska låta patienten skickas direkt till akutmottagningen.