Region Östergötland

Förvaltning processer för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Dokumentnamn:
Förvaltning processer för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Läkemedelsgenomgång, förvaltning läkemedelsgenomgång, förvaltning läkemedelsberättelse
Giltig fr o m:
2015-08-17
Utfärdande enhet:
Chefläkarenheten
Målgrupp:
Samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2018-10-31
Framtagen av:
Eva Malmberg
Godkänd av:
Martin Magnusson Vårddirektör
Diarienummer:
RS 2015-563
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Förvaltningsorganisation

Chefläkare/patientsäkerhet har den övergripande förvaltningen eftersom riktlinjerna är patientsäkerhet och utfärdande enhet oftast är chefläkarfunktionen.
Omvärldsbevakning och initiering av arbetet kring revidering av riktlinjer, uppdatering av utbildningsmaterial, förändring i Cosmic av termer, sökord och mallar avseende läkemedelsberättelse och/eller läkemedelsgenomgång samt manual för dokumentation sker av förvaltningsledare med kompetens inom läkemedelsområde (exv. apotekare från Klin farm) i samarbete med chefläkarfunktionen (representant från chefläkargruppen). 
Uppskattningsvis kan förvaltningsledarskapet samt förvaltningsaktiviteter enligt beskrivning nedan, inklusive kvantitativ samt kvalitativ analys innebära kostnader motsvarande 30-40 % tjänst vid klinisk farmakologi 
Samordningsgrupp Läkemedel i Östergötland (SLÖ) är det forum där de olika frågorna bör lyftas t ex revidering av riktlinje då SLÖ har helhetsbilden av pågående och planerade utvecklingsarbeten avseende läkemedel i Östergötland samt vilka de ansvariga funktionerna är.  Beslut kring förvaltningen tas av vårddirektören.

Förvaltningsobjekt

Riktlinjer
• Riktlinje för Läkemedelsgenomgång, enkel- och fördjupad samt läkemedelsberättelse. LiÖ 2013-670. Utfärdande enhet chefläkarfunktionen. Giltig t o m 2015-09-30.
- Förvaltningsledaren ansvarar för revidering av riktlinjen. Godkänns av chefläkare.

• Riktlinje för Ansvar för den samlade läkemedelslistan LiÖ 2013-666.
Utfärdande enhet Läkemedelskommittén (LKÖ). Giltig t o m 2016-02-29.
- Revideras av LKÖ och godkänns av chefläkare

• Riktlinje för KVÅ-kodning av Läkemedelsgenomgång, enkel- och fördjupad samt Läkemedelsberättelse LiÖ 2013-1351. Utfärdande enhet – chefläkarfunktionen.
Giltig t o m 2015-12-31. Ny version då det finns mer besked ang funktion i R8.1. och ev möjligheter till uppföljning i nya modulen.
- Revideras av förvaltningsledaren i samråd med sjukdomsklassifikationsgruppen och CI och godkänns av chefläkare

• Riktlinjer för Enkel läkemedelsgenomgång inom hemsjukvård LiÖ 2014-398 
Utfärdande enhet chefläkarfunktionen. Giltig t o m 2015-10-31.
- Revideras av förvaltningsledaren i samråd med Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO), tidigare Strategiska ledningsgruppen (SLG). Godkänns av chefläkare.

Dokumentation i Cosmic

Vid behov av revidering av sökord relevanta för läkemedelsgenomgång och/eller läkemedelsberättelse eller om en verksamhet önskar ändrade sökord i mallar kontaktas Termgruppen som vid behov konsulterar förvaltningsledaren. Revidering av sökord relevanta för läkemedelsgenomgång och/eller läkemedelsberättelse, ska alltid göras i dialog med förvaltningsledaren.
Förvaltningsledaren ansvarar för att förutsättningarna för dokumentation i Cosmic avseende läkemedelsgenomgång och/eller läkemedelsberättelse motsvarar författningskrav, nationella anvisningar, riktlinjer på regionnivå, kliniska dokumentationsbehov och utdatabehov.
Förvaltningsledaren ansvarar för att göra relevanta beställningar till Termgruppen samt att se till att sakfrågor kan besvaras vid handläggning av termärenden avseende läkemedelsgenomgång och/eller läkemedelsberättelse.
Förvaltningsledaren ansvarar för att Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic hålls uppdaterad. Systemförvaltningen för patientjournalen gör ändringar i manualen samt publicerar på Lisa på uppdrag av förvaltningsledaren.

Information 

• Webbsida: Överflyttning av följande material sker efter avslutat projekt från projektets hemsida till läkemedelsportalen. Förvaltning av dessa sidor ska sedan ske av förvaltningsledaren.
 Länkar till både riktlinjer samt manual för dokumentation i Cosmic. Inga egna sidor bör skapas.
 Uppföljningsmått ska finnas länkat till.
 Frågor och svar under rubriken ”läkemedelsgenomgång”, ”Läkemedelsberättelse och läkemedelslista” samt ”Dokumentation i patientjournalen”.
 Länkar till relevanta nationella informationskällor, t.ex. broschyrer från SKL, föreskrifter från myndigheter.
 Länkar till nedladdningsbara dokument som hör samman med riktlinjen Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse (Information som är upptagna under nuvarande fliken ”Dokument” på projektplatsen presentationsmaterial, mall för rutin, dikteringsmall, lathund)

• Information på 1177: Revidering av innehåll vid behov sker av förvaltningsledaren, gäller sidorna: När man tar läkemedel
Att ta medicin när man är äldre
Uppladdning av information på 1177 sker av Region Östergötlands kommunikationsenhet
• Svara på (och/eller föra vidare) frågor från verksamheten, ledningen och externa aktörer (som delprojektledaren under projektet).
• Information om uppföljning: se nedan.
• I samband med att Termgruppen skriver om ändringar av termer, sökord eller mallar avseende läkemedelsgenomgång och/eller läkemedelsberättelse i Cosmic i Informationsbrev Patientjournalen ska dialog föras mellan Termgruppen och förvaltningsledaren. Förvaltningsledaren kan utnyttja Informationsbrev Patientjournalen som informationskanal även i andra situationer.
• Vid behov ge kompletterande utbildning eller information till enheter gällande riktlinjerna och dokumentation i Cosmic. Det gäller enstaka enheter som ser ytterligare behov i samband med uppföljningssamtalet under projektfasen eller därefter.

E- Utbildning

Omvärldsbevakning och initiering av uppdatering av utbildningsmaterial sker av förvaltningsledaren. Teknisk uppdatering av utbildningsmaterialet ingår inte i förvaltningsledarens uppdrag.

Uppföljning

Uppföljning på verksamhetsnivå (centrum- och kliniknivå) ska ske av linjeorganisationen, vid behov med stöd av förvaltningsledaren.

Utvalda läkemedelsindikatorer
• Andel personer 75 år och äldre och som ordinerats och uthämtat minst ett av de läkemedel som omfattas av Socialstyrelsens indikator preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger (dvs. långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin). (Se Socialstyrelsens indikatorbeskrivningsbilaga  for mer specifik beskrivning).

• Andel personer 75 år och äldre som ordinerats och uthämtat antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

• Andel personer 75 år och äldre som ordinerats antipsykotiska läkemedel.

Regionövergripande uppföljning och analys av effektmålen ska ske av förvaltningsledare i samarbete med chefläkarfunktionen och klinisk farmakologi. Följs idag i Läkemedelsindikatorer Östergötland (”A3-an”). Uppgifterna hämtas från http://kvalitetsportal.se/Start.aspx. Egna regionövergripande rapporter ska skapas och distribueras av förvaltningsledaren.

• Patientupplevd kvalitet avseende läkemedel.
PUK index för frågorna om läkemedel i alla nationella patientenkäter
Mätning årligen.
Länk till alla enkäter och resultat http://npe.skl.se/Default.aspx

• Andel utskrivna patienter från slutenvården med läkemedelsberättelse
Ingår i regiondirektörens verksamhetsplan och kan tas fram av förvaltningsledaren.


• Uppföljning av KVÅ-kodning
Övergripande uppföljning av KVÅ-kodningen för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse kommer finnas tillgänglig via BI.

Förvaltningsledaren har vid behov ansvar för utveckling av lämpliga rapporter för uppföljning/analys/återkoppling av resultat i samråd med chefläkarfunktion och produktionsenhet.
 

Kvalitetsgranskning av läkemedelsberättelse (LMB)
Uppföljning av kvalitén bör ske av verksamheten. Övergripande kvalitetsuppföljning av LMB kan göras av förvaltningsledaren.


Kvalitetsgranskning av läkemedelsgenomgång (LMG)
Förvaltningsledaren bevakar metoder för kvalitetsgranskning av LMG.