Region Östergötland

Gallring av intervjumaterial i samband med händelseanalys

Dokumentnamn:
Gallring av intervjumaterial i samband med händelseanalys
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Händelseanalys- gallring av utredningsmaterial
Giltig fr o m:
2013-10-22
Utfärdande enhet:
Chefläkarenheten
Målgrupp:
Verksamheschefer, vårdenhetschefer, verksamhetsutvecklare LiÖ
Giltig t o m:
2017-10-22
Framtagen av:
Ann-Sofie Sommer, Chefläkare
Godkänd av:
Martin Magnusson, Utvecklingschef
Diarienummer:
RS 2015-763
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Bakgrund:

Händelseanalys är en metodik som på ett strukturerat och systematiskt sätt analyserar och beskriver en händelse ur ett systemperspektiv. Metodiken används till exempel vid utredning av vårdskada, samt i förekommande fall vid utredning för bedömning av om vårdskada förelegat.

I fall av vårdskada så insändes analysen tillsammans med Lex Maria anmälantill IVO (inspektionen för vård och omsorg).

Material:

Som grund för analysen ligger genomgång av befintligt skriftlig dokumentation,
journal, rutiner, PM samt annan relevant litteratur.
Därutöver sker intervjuer av patient och/eller närstående samt involverade medarbetare.
Vid intervjuer sker dokumentation i form av minnesanteckningar.
Arbete med analysen sker i dag företrädesvis i det nationella IT –stödet för händelseanalys NITHA. Efter kvalitetskontroll publiceras analysen när den är slutförd i en gemensam nationell databas.

Dokument samt gallring:

När analysen är slutförd skrivs en rapport. Minnesanteckningar vid tex intervjuer är arbetsmaterial och skall destrueras när det slutgiltiga dokumentet är färdigställt.

 

Revisionshistorik:

Riktlinjens giltighetstid förlängd Martin Magnusson Vårddirektör 2015-09-28