Region Östergötland

Region Östergötlands utbildningsuppdrag studenter

Dokumentnamn:
Region Östergötlands utbildningsuppdrag studenter
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, praktik, student
Giltig fr o m:
2016-04-29
Utfärdande enhet:
HR-strategiska gruppen
Målgrupp:
Chefer, handledare, HR
Giltig t o m:
2018-04-29
Framtagen av:
Susanne Kvarnström, HR-strateg
Godkänd av:
Eva Granfeldt, tf HR-direktör
Diarienummer:
RS 2015-513
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Region Östergötlands utbildningsuppdrag – ”Dagens student är morgondagens kollega”

Inledning

Regionens sjukvårdande verksamheter har tre parallella huvuduppdrag: hälso- och sjukvård1 , forskning och utbildning. Utbildning är en basverksamhet och ingår i verksamhetschefens ansvar.

Region Östergötland bedriver utbildning på grund av:
- ett regionalt utvecklingsansvar för en långsiktig och hållbar tillväxt
- arbetsgivarens kompetensförsörjning för att stödja verksamhetens uppdrag
- att utbildning är en vital del av en god lärandemiljö

Till detta tillkommer nationella avtal angående statens övertagande av huvudmannaskapet för landstingens vårdutbildningar år 2001 samt statligt ALF-avtal om läkarutbildning och forskning.

Syftet med denna policy är att tydliggöra Region Östergötlands utbildningsuppdrag när det gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  Policyn omfattar främst medicin- och vårdut-bildningar men är också applicerbart för andra verksamheter.

Utbildningsuppdraget avseende verksamhetsförlagd utbildning

Årligen produceras drygt 20 000 VFU-veckor i regionens verksamheter, inkl. platser för gym-nasieskolor och yrkeshögskolor. Region Östergötland levererar VFU inom ett 40-tal olika ut-bildningsprogram och – inriktningar för drygt 20 olika skolor och lärosätens räkning. Flertalet VFU-placeringar hanteras via avtal med respektive skola/lärosäte och genomförs vanligtvis med en beställar-utförarmodell där Region Östergötland är utförare.

Varje vårdgivares åtagande för den verksamhetsförlagda utbildningen ska vara tydligt och pro-ducentneutralt. Utbildningsuppdraget ska vara tydliggjort och kvantifierat och ingå som en i Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) avtal med samtliga vårdgivare oavsett driftsform. Mål-sättningen är att utbildningsuppdraget ska formuleras som ett produktionsmål inom varje sjuk-vårdande verksamhet. I HSN:s avtal ska utbildningsuppdraget fastställas och följas upp i samma process som övriga avtalsområden.

Produktions- och kvalitetsutfall ska sammanställas i ett årligt utbildningsbokslut för hela Region Östergötland. Utbildningsbokslutet ska också innefatta ST-utbildningarna.

VFU är en del av kompetensförsörjningen

I regionens decentraliserade verksamhet ligger ansvaret på varje produktionsenhet att säkra tillgången på medarbetare och rätt kompetens. Hur medarbetare bemöter och handleder stu-derande påverkar bilden av Region Östergötland som arbetsgivare och framtida arbetsplats.

Utbildning av studenter är en viktig del av arbetsplatsernas kompetensförsörjning. För att kunna anställa nya medarbetare krävs att arbetsplatserna först utbildar studenter. I en ideal process (”den goda cirkeln”) kommunicerar Region Östergötland väl underbyggda kompetensbehov på ett effektivt sätt till berörda lärosäten, vilka i sin tur anpassar utbildningsplatser och innehåll efter verksamhetens behov. Arbetsplatserna tillhandahåller sedan rätt antal VFU-placeringar med hög kvalitet och har även ekonomiska möjligheter att rekrytera de anställningsbara studenterna (figur 1). 


 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. VFU är en del av kompetensförsörjningen, ”den goda cirkeln”.

Utgångspunkten är att lärosätet ansvarar för att anpassa de verksamhetsförlagda delarna av ut-bildningen efter verksamhetens kompetensbehov och faktiska vårdproduktion. I det ansvaret ingår t ex att i dialog med regionens företrädare utveckla alternativa men realistiska arbetssätt, pedagogik, förläggning av VFU, IT-stöd, former för färdighetsträning mm samt att kontinuer-ligt erbjuda handledarutbildning. 4

VFU är idag en mycket belastad sektor med stora skillnader mellan lärosätenas efterfrågan och regionens utbud av VFU-platser. Det pågår samtidigt en gradvis ökning av utbildningsplatser vid läkar- och sjuksköterskeprogrammen och nya utbildningsaktörer inom vård- och omsorgs-sektorn etableras ständigt. Till detta tillkommer internationella studenters behov av VFU. Reg-ion Östergötland eftersträvar ett öppet och transparent samarbete mellan regionens olika verk-samheter med ett ömsesidigt sidledsansvar för att uppnå en jämn fördelning av utbildningsupp-draget. Region Östergötland välkomnar också att fler aktörer inom vård och omsorgssektorn medverkar i VFU.

VFU är en del av en god lärandemiljö

Mötet med studerande innebär ett ständig lärande för Region Östergötlands medarbetare. I stort sett varje kliniskt verksam medarbetare är också handledare. För att ge en kvalitativ VFU med ett högt pedagogiskt värde för studenten krävs kontinuerligt såväl ämnesmässig som pedagogisk kompetensutveckling. Det finns fastställda kvalitetsmål för flera av de utbildningar som regionen har avtal med. Undervisning bör ingå i det årliga utvecklingssamtalet mellan ansvarig chef och medarbetare och beröra både uppdrag, produktion och utveckling.

Patientmötet är en potential för ett gemensamt lärande för både handledare och studerande och även för patienten. Studerande ska ses som en värdefull del av verksamheten och vara en natur-lig partner i teamet runt patienten. Det ingår även i yrkesansvaret för varje professionell att medverka i framtida kollegors lärande.

Avtal och beställarorganisation

Region Östergötland är en av flera aktörer som samarbetar med samma skolor och lärosäten i landet. Om det finns avtal med ett lärosäte så fastslås det antal VFU-platser som Region Öster-götland kan erbjuda med överenskommen kvalitet. Avtalet ska också innehålla rutiner för att hantera överskjutande eller nya behov av VFU-platser som skolor och lärosäten har.

Eftersom utbildningsuppdraget är en basverksamhet med stora VFU-volymer eftersträvas en säkerställd produktionsplanerad organisation av VFU-beställningar mellan Region Östergötland och lärosätena. Målsättningen är att verksamheten ska kunna produktionsplanera för ut-bildningsuppdraget på samma sätt som för patientflödet.

Dagens beställarorganisation består av huvudhandledare och VFU-ansvariga läkare på enhets-nivå, beställningsmottagare (för vårdprogrammen) på produktionsenhetsnivå samt ett VFU-kansli på regionövergripande nivå. Till detta tillkommer viktiga funktioner såsom kliniska ad-junkter för vårdprogrammen och VFU-samordnare för läkarprogrammet. Regionens VFU-kansli är den centralt sammanhållande organisationen, vars två studierektorer medverkar i planeringen av VFU i nära samverkan med de lärosäten som har avtal.

Beställarorganisationens uppgift är att möjliggöra enheternas produktionsplanering genom en beställar-utförarmodell som värnar de enskilda verksamheterna och som minimerar ryckighet och andra avvikelser. Det innebär exempelvis att varken lärosäten eller enskilda studenter själva kan ordna VFU-placeringar i regionens verksamheter, om inte annat överenskommits med berörd VFU-studierektor.

___________________________________________________________

1) Inkl tandhälsovård
2) Dokumentet omfattar även arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasier (APL), lärande i arbetslivet inom yrkes-högskolan (LIA) etc.
3) Delar av denna text har hämtats från Stockholms läns landsting, 2014. Slutrapport Kompetensförsörjning och utbildning
4)Se t ex Avsiktsförklaring LiÖ-LiU, dnr LiÖ 2012-555. Utöver detta tillkommer även krav som ställs på lärosä-tet/skolan av nationella myndigheter.   
 

Revisionshistorik:

Utgåva nr

Giltig fr o m

Giltig t o m

Reviderad av:

Godkänt av:

1 2015-04-29 2016-04-29 Susanne Kvarnström Mats Uddin
HR-direktör
2 2016-04-29 2018-04-29 Susanne Kvarnström Eva Granfeldt
Tf HR-direktör