Region Östergötland

Kvalitetsrapport och Patientsäkerhetsberättelse

Dokumentnamn:
Kvalitetsrapport och Patientsäkerhetsberättelse
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Patientsäkerhetsberättelse, kvalitetsrapport
Giltig fr o m:
2013-05-01
Utfärdande enhet:
Chefläkargruppen
Målgrupp:
Samtliga vårdande produktionsenheter
Giltig t o m:
2018-02-28
Framtagen av:
Martin Magnusson
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2016-795
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Syfte och innehåll


En kvalitetsrapport och en patientsäkerhetsberättelse skall tas fram på produktionsenhetsnivå.


Syftet med Patientsäkerhetsberättelsen på produktionsenhets nivå är att:

 • Tydliggöra och strukturera patientsäkerhetsarbetet på produktionsenheterna.
 • Ge underlag för kommande landstingsövergripande patientsäkerhetsberättelser.
 • Stimulera till resultatbaserat förbättringsarbete inom patientsäkerhetsområdet.
 • Tydliggöra ansvaret för patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhetsberättelsen skall (kort) beskriva:

 • Vad man gjort för att identifiera, analysera och reducera risker, tillbud och negativa händelser i vården
 • Vilka resultat produktionsenheten har uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete.
 • Det ska också finnas en beskrivning av hur man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart och när det ska ske.
 • Det finns en mall för en Patientsäkerhetsberättelse (modifierad från SKL) som anpassats för produktionsenheter vilken i tillämpliga delar kan användas (länk).

Syfte med Kvalitetsrapporten är att:

 • Stimulera till utnyttjande av nationella (eller regionala/lokala/egna) kvalitetsregister i utvecklingsarbetet och förbättringsarbete kopplat till resultatuppföljning.
 • Kommunicera kliniska resultat till samtliga medarbetare.
 • Ge underlag för landstingsövergripande uppföljning av kliniska resultat.
 • Stimulera till uppföljning av kliniska resultat.

Kvalitetsrapporten skall (kort) beskriva:

 • De viktigaste kliniska resultaten.
 • Relevanta resultat från Öppna Jämförelser innefattande en analys av resultaten.
 • Starka och mindre starka områden och vilka utvecklings- förbättringsprojekt som pågår eller planeras.

Kvalitetsrapporten och Patientsäkerhetsberättelsen behöver inte innehålla data (ex produktionsdata, tillgänglighet etc) som rapporteras i årsberättelsen eller i delårsberättelsen.
Rapporten skall vara kortfattad och fokuserad på kliniska resultat men det är upp till varje produktionsenhet att själv besluta om utformning och omfattning.

Kvalitetsrapport och Patientsäkerhetsberättelse skall lämnas in i samband med Årsberättelsen. Den skall utgöras av en bilaga till årsberättelsen (detta för att förenkla en landstingsövergripande sammanställning).

Martin Magnusson
Vårddirektör

Revisionshistorik:

Giltighetstid förlängd till 2015-12-312 (Martin Magnusson 2014-12-04)

Giltighetstid förlängd till 2018-02-28. Datum för inlämnande av Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse ändrad (Martin Magnusson 2015-01-25)

Nytt Dnr 2016-11-10 Martin Magnusson