Region Östergötland

Riktlinje för att hantera oklarheter i vårdprocesser (vem gör vad?)

Dokumentnamn:
Riktlinje för att hantera oklarheter i vårdprocesser (vem gör vad?)
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
vem gör vad, ansvarsfördelning
Giltig fr o m:
2010-09-16
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Ansvariga chefer
Giltig t o m:
2017-05-31
Framtagen av:
Martin Magnusson
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2016-426
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Riktlinje för att hantera oklarheter i vårdprocesser (vem gör vad?)

 
Bakgrund

Det uppstår av och till diskussioner mellan företrädare för primärvård (PV) och specialistvård (SpV) om ”vem som skall göra vad”. Hur långt sträcker sig PV´s ansvar i olika utredningar och behandlingar och när skall SpV överta det fortsatta utrednings- och behandlingsansvaret? Vad bör göras av respektive vårdenheter för att få så effektivt resursutnyttjande och så patientfokuserad vård som möjligt?

Det finns goda exempel på områden där oklarheter har hanterats på ett för patienterna bra sätt ex omhändertagandet av patienter med ländryggsbesvär. Ett vårdprogram/ samverkansdokument togs fram av Ortoped klinikerna och PV. Resultatet blev en förändrad vårdprocess med ökat patientfokus och ökad effektivitet

Det finns många orsaker till att det uppstår diskussioner om vem som skall göra vad för att vårdprocesserna skall bli så effektiva som möjligt. Förändrade uppdrag inom vårdens olika delar, nya metoder och läkemedel introduceras och leder till nya behov eller möjliggör förändringar i vem som gör vad. ”Nya patientgrupper” och därmed ”nya behov” uppstår. Oavsett orsak så behövs en gemensam procedur (system) för att hantera de diskussioner som uppstår.

Patientens fokus måste vara den ledande principen och med det som utgångspunkt så måste vårdprocesser och beslut om vem som gör vad utgå från fyra huvudprinciper:

  • Patientsäkerhet
  • Kvalitet
  • Effektivitet
  • Ekonomi

 Det innebär bl a att förändringar i vem som gör vad inte får innebära minskad patientsäkerhet eller kvalitet. En förändring får inte heller leda till sämre effektivitet eller högre kostnad för sjukvården som helhet.
Det kan ex innebära att en kostnad överförs från ett område (ex SpV) till ett annat (ex PV) men att det blir kostnadseffektivt för landstinget vilket innebär att ekonomisk justering får göras. Ekonomisk justering mellan olika områden kan också göras om en förändrad vårdprocess leder till ökad kvalitet, ex kortare ledtider och mindre väntan för patienten även om förändringen på landstingsnivå är kostnadsneutral.

Principer för hantering av en akut situation

Proceduren som beskrivs i detta dokument är inte avsedd att användas för att lösa en aktuell (akut) patientsituation utan för att ta fram ett beslutsunderlag för de situationer, områden där principbeslut behöver fattas.

Om det uppstår en diskussion om en enskild patient så skall:


1. I första hand frågan hänskjutas till berörda verksamhetschefer eller i andra hand till berörda centrumchefer för att den aktuella patienten utan dröjsmål kan omhändertas enligt vetenskap och medicinsk praxis.

2. Om det inte är möjligt att snabbt få fram ett beslut i en specifik situation via den vanliga linjeorganisationen och ansvarig läkare bedömer att ett snabbt beslut måste fattas om vem som skall göra vad så har chefsläkarna mandat att fatta ett sådant beslut.

Principer för framtagande av gemensamma riktlinjer (beslutsunderlag)

1. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett gemensamt vårdprocessprogram/riktlinje (vem gör vad). Om det finns behov så kompletteras detta med ett vårdprogram (vad skall göras). Arbetet skall utgå ifrån patientens fokus och principerna om patientsäkerhet, kvalitet, effektivitet och ekonomi.

Ett vårdprocessprogram/riktlinje kan vara mycket enkelt och kortfattat och ex enbart fastställa vem som skall göra viss specifik undersökning/motsvarande.

Arbetsgruppen skall bestå av företrädare för både SpV och PV eller för berörda kliniker inom SpV om frågan gäller vem som gör vad inom SpV.

Arbetsgrupperna skall få sitt uppdrag från berörda centrumchefer, primärvårdschefer och/eller utvecklingsdirektören.

2. Om konsensus inte kan nås skall alternativa förslag tas fram av arbetsgruppen men det innebär att beslut om vem som gör vad måste fattas av berörda centrumchefer alternativt utvecklingsdirektören.

3. Om det föreslagna vårdprocessprogrammet skulle innebär överföring av kostnader mellan olika delar av vården skall detta justeras av centrumchefer och ledningsstaben.

4. För att bästa resultat skall uppnås så måste alla berörda parter vara r engagerade i processen. Om så inte skulle visa sig vara fallet kan ett förslag ändå tas fram av den/de enheter som lyft frågan. Det framtagna förslaget får då utgöra ett underlag för en fortsatt process på centrum- och landstingsledningsnivå. Det framtagna vårdprocesspreogrammet/riktlinjen fastställs av berörda centrumchefer och/eller utvecklingsdirektören.

5. Fastställda vårdprocessprogram/riktlinjer publiceras på LISA under Riktlinjer och är styrande för alla vårdenheter.


Martin Magnusson
Utvecklingsdirektör

Revisionshistorik:

Giltighetstiden förlängd från 2014-06-30 till 2015-05-31 (2014-06-23)

Förlängd giltighet 2015-05-19 Martin Magnusson Vårddirektör

Förlängd 2016-05-16 Martin Magnusson Vårddirektör (D-nr ändrat till RS 2016-426)