Region Östergötland

Riktlinjer för patientsäkerhet i Region Östergötland

Dokumentnamn:
Riktlinjer för patientsäkerhet i Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Patientsäkerhet, vårdskada
Giltig fr o m:
2012-04-01
Utfärdande enhet:
Chefläkar- och chefsjuksköterskeenheten
Målgrupp:
Medarbetare i regionen
Giltig t o m:
2019-04-30
Framtagen av:
Aina Wallin, Yvonne Löfgren, Martin Magnusson
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
LiÖ 2012-1243
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Riktlinjer för patientsäkerhet i Region Östergötland

Bakgrund
Patientsäkerhet definieras som ”skydd mot vårdskada”. Vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit
(Patientsäkerhetslag 2010:659).

Patientsäkerhet är en av vårdens mest väsentliga aspekter på god kvalitet. Hög patientsäkerhet förutsätter genomtänkta vårdkedjor och arbetsrutiner, rätt kompetens hos varje medarbetare samt att alla aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården. Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under rätt förutsättningar, ha rätt kompetens och aktivt medverka till att en säker vård kan säkerställas.
Vården i Östergötland, oavsett aktör, ska kännetecknas av en säkerhetskultur där åtgärder riktas mot underliggande systemfel istället för att leta fel hos enskild individ.

Genomförande
Samtliga kliniker/vårdcentraler (enheter) inom regionen ska ha ett fungerande patientsäkerhetsarbete vilket ska bedrivas som en integrerad del av det dagliga arbetet och ansvaret för detta följer verksamhetsansvaret på alla nivåer och inom alla verksamheter.
 
Patientsäkerhetsarbetet bedrivs genom att:
Ett skriftligt lokalt handlingsprogram för avvikelse- och riskhantering ska finnas på samtliga enheter. Handlingsprogram avseende patientsäkerhetsarbetet skall framgå av verksamhetsplanen.

IT-stödet Synergi används för rapportering, ärendehantering, klassificering, vid analys och uppföljning av avvikelser och riskområden. 

Händelseanalyser genomförs vid inträffad allvarlig avvikelse. IT stödet NITHA skall användas för att dokumentera analysen

Riskanalyser genomförs vid införande av ny teknik, nya metoder eller organisationsförändringar där patientens säkerhet kan komma att påverkas samt inom riskområden som identifierats via inrapporterade avvikelser.

Kvalitets- och patientsäkerhetsdialoger genomförs med alla enheter, med direkt eller indirekt patientkontakt, för att följa upp patientsäkerhetsarbetet samt kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.

Ansvarsfördelning
Regionen som vårdgivare har genom regiondirektören det övergripande och normativa ansvaret för patientsäkerhet. Regiondirektören fastställer policy och övergripande riktlinjer samt uppdrag till respektive ansvariga för arbetet med risk- och säkerhetsfrågor.

Regionens säkerhetsgrupp bevakar samordning med övriga säkerhetsområden. 

Chefläkar- och chefsjuksköterskeenheten svarar för det övergripande strategiska patientsäkerhetsarbetet för att minimera skador i vården samt för samordning och uppföljning av regionens patientsäkerhetsarbete.

Verksamhetschef ansvarar för säkerheten och säkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde.        

Varje medarbetare skall följa fastställda riktlinjer och anvisningar samt rapportera risker och avvikelser.


Uppföljning och analys

Uppföljning och utvärdering av patientsäkerhetsarbetet sker genom dialog mellan kliniker/vårdcentraler och Chefläkar- och chefsjuksköterskeenheten.

Regionen ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skriva patientsäkerhetsberättelse och denna ska bland annat baseras på produktionsenheternas redovisning.

Varje produktionsenhet ska från och med 2013-01-01 skriva en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

 

 
 

Revisionshistorik:

Giltighetstid förlängd 2016-03-14 Martin Magnusson

Reviderad 2013-06-08 Martin Magnusson

Giltighetstiden förlängd 2014-04-07 (Martin Magnusson)

Giltighetstiden förlängd 2014-12-31 (Martin Magnusson)

Reviderad 2016-04-18 (Martin Magnusson)