Region Östergötland

Riktlinjer för patientsäkerhet i Region Östergötland

Dokumentnamn:
Riktlinjer för patientsäkerhet i Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Patientsäkerhet, vårdskada
Giltig fr o m:
2012-04-01
Utfärdande enhet:
Chefläkar- och chefsjuksköterskeenheten
Målgrupp:
Medarbetare i regionen
Giltig t o m:
2020-04-30
Framtagen av:
Aina Wallin, Yvonne Löfgren, Martin Magnusson
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
LiÖ 2012-1243
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Riktlinjer för patientsäkerhet i Region Östergötland

Bakgrund
Patientsäkerhet definieras som ”skydd mot vårdskada”. Vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit
(Patientsäkerhetslag 2010:659).

Patientsäkerhet är en av vårdens mest väsentliga aspekter på god kvalitet. Hög patientsäkerhet förutsätter genomtänkta vårdkedjor och arbetsrutiner, rätt kompetens hos varje medarbetare samt att alla aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården. Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under rätt förutsättningar, ha rätt kompetens och aktivt medverka till att en säker vård kan säkerställas.
Vården i Östergötland, oavsett aktör, ska kännetecknas av en säkerhetskultur där åtgärder riktas mot underliggande systemfel istället för att leta fel hos enskild individ.

Genomförande
Samtliga kliniker/vårdcentraler (enheter) inom regionen ska ha ett fungerande patientsäkerhetsarbete vilket ska bedrivas som en integrerad del av det dagliga arbetet och ansvaret för detta följer verksamhetsansvaret på alla nivåer och inom alla verksamheter.
 
Patientsäkerhetsarbetet bedrivs genom att:
Ett skriftligt lokalt handlingsprogram för avvikelse- och riskhantering ska finnas på samtliga enheter. Handlingsprogram avseende patientsäkerhetsarbetet skall framgå av verksamhetsplanen.

IT-stödet Synergi används för rapportering, ärendehantering, klassificering, vid analys och uppföljning av avvikelser och riskområden. 

Händelseanalyser genomförs vid inträffad allvarlig avvikelse. IT stödet NITHA skall användas för att dokumentera analysen

Riskanalyser genomförs vid införande av ny teknik, nya metoder eller organisationsförändringar där patientens säkerhet kan komma att påverkas samt inom riskområden som identifierats via inrapporterade avvikelser.

Kvalitets- och patientsäkerhetsdialoger genomförs med alla enheter, med direkt eller indirekt patientkontakt, för att följa upp patientsäkerhetsarbetet samt kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.

Ansvarsfördelning

Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet fördelas i hela organisationen enligt nedan. Ledningssystemet anger roller och ansvar för olika delar i patientsäkerhetsarbetet.

Regionstyrelsen ansvarar för att den politiska beslutsprocessen avseende behov, kvalitet och säkerhet.

Regiondirektören ansvarar för att regionens organisation och styrsystem säkerställer kvalitet och patientsäkerhet. Regiondirektören fastställer övergripande riktlinjer och ger uppdrag till ansvariga för arbetet med risk- och säkerhetsfrågor.

Chefläkare/chefsjuksköterskeenheten (CL/CSSK) ansvarar, på uppdrag av regiondirektören, för det övergripande strategiska patientsäkerhetsarbetet. De är ett stöd för verksamheterna i patientsäkerhetsarbetet och har en controllerfunktion i uppföljningen. Chefläkarna ansvarar även för anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I varje länsdel finns chefläkare och chefssjuksköterskor.

Produktionsenhetscheferna ansvarar för att säkerställa att fastställda riktlinjer och aktiviteter förs ut i organisationen och har det operativa ansvaret för implementering och uppföljning inom produktionsenheten.

Verksamhetscheferna ansvarar för att diagnostik, behandling, omvårdnad och att samverkan med andra vårdaktörer sker på ett säkert sätt och har skyldighet att rapportera och utreda allvarliga skador samt risk för allvarlig skada till chefläkare samt följa upp åtgärder kopplade till avvikelser. Verksamhetscheferna skall genomföra och följa upp beslutad patientsäkerhetsstrategi.

Medarbetarna ansvarar för att följa fastställda riktlinjer och anvisningar samt rapportera risker och avvikelser. Medarbetaren ska vara delaktig i/delta i utvecklingsarbete inom patientsäkerhetsområdet.

Centrum för verksamhetsutveckling och stöd (CVU) har i uppdrag att vara utvecklingsstöd för produktionsenheterna.

Verksamhetsutveckling vård och hälsa (enhet inom CVU) ansvarar för förvaltning av modeller, metoder och verktyg. Inom patientsäkerhetsområdet har de utbildning i riskanalys, SBAR, markörbaserad journalgranskning (MJG), Nitha (databas för händelseanalyser), Synergi (avvikelsehanteringssystem), Gröna korset och Infektionsverktyget. Enheten ansvarar också för förvaltning och utveckling av Synergi, MJG och Infektionsverktyget.

Smittskydd och vårdhygien har det länsövergripande myndighetsansvaret för länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras bl a av smittskyddslagen. Vårdhygien ansvarar för regionens övergripande vårdhygieniska arbete och har ett särskilt uppdrag att stödja och leda arbetet med vårdrelaterade infektioner.

Patientnämnden vars uppgift är att verka för goda kontakter mellan patienter och personal och är en från hälso- och sjukvården fristående, opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig.

Miljö och Säkerhet Region Östergötland (enhet inom CVU) ansvarar inom patientsäkerhetsområdet för RH check patientsäkerhet i samverkan med CL/CSSK och har ansvar för övriga säkerhetsområden exempelvis informationssäkerhet, hot och våld, allmän funktionssäkerhet mm.

Strama (Strategi för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) Östergötland ansvarar för att bevaka och analysera resistensläget och antibiotikaförbrukning i vården, utformarekommendationer för behandling och antibiotikaprofylax samt återkoppla följsamheten tillverksamheten.

Varje klinik har en Stramaansvarig läkare som är controller för följsamhet till riktlinjer, uppdatering av lokala Riktlinjer, analysera och delge resultat till verksamheten.

Läkemedelsenheten har ett övergripande ansvar för strategiska och administrativa läkemedelsfrågor.

Enheten för klinisk farmakologi ansvarar för uppföljning av verksamhetens läkemedelshantering och bistår med kunskapsstöd.

Clinicum (enhet inom CVU med ansvar för färdighetsträning och praktiska vårdutbildningar) har ansvar för att tillhandahålla basala utbildningar (exempelvis HLR utbildningar) och mera specialiserade färdighetsutbildningar. 


Uppföljning och analys

Uppföljning och utvärdering av patientsäkerhetsarbetet sker genom dialog mellan kliniker/vårdcentraler och Chefläkar- och chefsjuksköterskeenheten.

Regionen ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skriva patientsäkerhetsberättelse och denna ska bland annat baseras på produktionsenheternas redovisning.

Varje produktionsenhet ska från och med 2013-01-01 skriva en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.
 

Revisionshistorik:

Giltighetstid förlängd 2016-03-14 Martin Magnusson

Reviderad 2013-06-08 Martin Magnusson

Giltighetstiden förlängd 2014-04-07 (Martin Magnusson)

Giltighetstiden förlängd 2014-12-31 (Martin Magnusson)

Reviderad 2016-04-18 (Martin Magnusson)