Region Östergötland

Samverkan mellan vårdcentraler och sjukhuskliniker i Östergötland

Dokumentnamn:
Samverkan mellan vårdcentraler och sjukhuskliniker i Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
samverkan
Giltig fr o m:
2015-04-17
Utfärdande enhet:
Regionstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2019-10-31
Framtagen av:
Regionstaben
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2015-482
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Allmänna principer
• Patientens medicinska behov skall alltid vara vägledande.
• Samverkan mellan olika vårdgivare skall präglas av respekt och förtroende.
• Vid oenighet mellan olika verksamheter om vem som skall ta ansvaret skall situationen lösas för patienten utifrån patientens perspektiv utan onödigt dröjsmål. Principdiskussioner hanteras i efterhand genom berörda verksamhetschefer och/eller produktionsenhetschefer enligt fastställd riktlinje (http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Ledningsstab/Riktlinje-for-att-hantera-oklarheter-i-vardprocesser/).
• Regionens riktlinjer för ”vem som ansvarar för vad” (exempelvis Östgöta-FAKTA) skall styra vem som tar ansvar för den initiala utredningen och uppföljningen när fastställda riktlinjer föreligger.
• Sjukhusklinik ansvarar för behandlingen tills patientens tillstånd är stabiliserat. Efter operation kvarstår behandlingsansvaret på sjukhuskliniken enligt fastställda riktlinjer/överenskommelser.
• Att den klinik/vårdcentral som initierat en undersökning eller provtagning i allmänhet själv ansvarar för uppföljning, svar och vidare handläggning. Uppföljning hos annan vårdgivare måste ske via korrekt utformad remiss.
• Under utredning på sjukhusklinik faller patientansvaret på vederbörande klinik (vilket även innefattar utfärdande av sjukintyg).
• Vid frånvaro av patientansvarig läkare ansvarar kliniken/vårdcentralen för att utse ersättare.

Konsultation och remisser
• Överväg om en telefonkonsultation kan ersätta en remiss (mindre omfattande frågeställningar kan normalt hanteras via telefonkontakter).
• Ny kollega och utbildningsläkare bör samråda med handledare/erfaren kollega före remittering och remissvar.
• Remisser ska innehålla relevant information samt en tydlig frågeställning och inte enbart hänvisa till en journalanteckning.
• En inkommen remiss får inte avvisas utan föregående medicinsk bedömning och med en tydlig motivering.

Överföring av patientsansvar mellan sjukhusklinik och primärvården
• Om fortsatt uppföljning önskas i primärvård skickar sjukhusklinken remiss. Åtgärd från primärvården inom 2 veckor kräver, av praktiska skäl, läkar- till läkarkontakt.
• Patientansvar tas över av primärvården när remissen har tagits emot och accepterats enligt sedvanliga principer.
• Planering för utskrivning av patient bör påbörjas vid inskrivningen på sjukhusklinik.
• Regionens riktlinje Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen och sluten vård ska följas.