Region Östergötland

Waran/Marcumar-behandling; rutiner för ordination, provtagning, dosering och delning för patient som behöver hjälp av distriktssköterska

Dokumentnamn:
Waran/Marcumar-behandling; rutiner för ordination, provtagning, dosering och delning för patient som behöver hjälp av distriktssköterska
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Waran, ordination, provtagning, dosering, delning
Giltig fr o m:
2014-10-31
Utfärdande enhet:
NSC-stab mfl
Målgrupp:
Distriktssköterskor, distriktsläkare, biomedicinska analytiker
Giltig t o m:
2016-05-31
Framtagen av:
Li Widmark, verksamhetsutvecklare
Godkänd av:
se sist i dokumentet
Diarienummer:
NSC 2010-372
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Läkaren ordinerar Waran med doseringstypen ”Enligt särskild ordination”. Waran ska ordineras med avsedd ordinationsmall i Cosmic/Läkemedel. Om patienten har Apodos skall ordinationen skrivas in där. Ordinationen hänvisar till att dosering återfinns i Vårdöversikten (Patientöversikt/Ordination vid blodförtunnande behandling). Om doseringen ej återfinns i Vårdöversikten går den alltid att hitta på aktuell remiss till AK-mottagningen.

Distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården ser detta i Panorama.

Ansvarig läkare skriver remiss i Cosmic till AK-mottagningen vid nyinsättning av tablett Waran. Det är viktigt att alla fält i remissen fylls i (orsak, startdos, behandlingstid, målvärde och nästa provtagningstillfälle). På remissen ska det skrivas om distriktssköterskan ska ta prov i hemmet och/eller delar dosett, och om så är fallet tar läkaren kontakt med distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården och informerar om den nya ordinationen och första provtagningsdatum. Vårdplan upprättas i Cosmic och skickas/lämnas till hemsjukvården.

Ansvarig läkare informerar patienten om behandlingen (indikation, behandlingstid, biverkningar, interaktioner samt vart patienten ska vända sig vid eventuella frågor) Informationen ska ges både skriftligen (broschyr) och muntligen. Läkaren ska också tillse att patienten får Waranbrickan, via sköterska på vårdcentralen eller med hjälp av distriktssköterskan i hemsjukvården.

AK-mottagningen tar emot remissen och skickar remissvar.

Distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården tar det första INR-provet. Lab rutin för hemsjukvården gäller.

Patienten har fått ett ordinationsbrev (och en kopia skickas till distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården om  de hanterar provtagningen) som patienten besvarar självständigt eller vid behov tillsammans med distriktssköterskan. Ordinationsbrevet lämnas sedan till lab tillsammans med provtagningsröret.

Distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården dokumenterar provtagningen i resp vårddatasystem i en specifik Vårdplan ang Waranbehandling. 

AK-mottagningen gör en dosering utifrån det nya provsvaret. Distriktssköterskan har alltid ansvar att inhämta information om eventuell ny dosering i Panorama. (Sökväg i Cosmic: Externa applikationer – Vårdöversikt – Patientöversikt – Ordination vid blodförtunnande behandling – markera utvidgad vårdinformation.) Skriv ut AVK brevet via liten ikon som finns under personnumret.
Den nya doseringen återfinns i vårdöversikten och Panorama så snart AK-mottagningen har utfört den. Detta kan ske när som helst under dagen under AK-mottagningens öppettider.

INR-värde under 1,7 och över 5,3 tas upp på AK-mottagningens läkarrond för bedömning. Vid INR <1,7 tas ställning till insättning av LMH och vid INR >5,3 tas ställning till om Konakion behöver ges.

Distriktssköterskan ansvarar för att aktuell ordination finns i patientens hem. 

Distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården dokumenterar en ev dosettdelning i respektive vårddatasystem.


Allmänt

  • Läkaren ansvarar för att distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården och AK mottagningen omedelbart meddelas om Waran utsättes.
  • Om tablett Waran delas för mer än en vecka i taget så bör verksamhetschef/MAS inrätta lokala regler så att förväxling av dosetten med risk för dubbeldosering undviks.  
  • De patienter som inte får hjälp med medicindelning av distriktssköterska får sitt ordinationsbrev på posten från AK-mottagningen.
  • Observera att ordinationen i Patientöversikten läses uppifrån och ned, tvärtom gäller för brevet från AK-mottagningen. Distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården ser ordinationen i Panorama. 
  • Har patienten fyllt i egna noteringar på ordinationsbrevet ska lab skriva in det i Flex-lab, om mycket text är det okej att faxa till AK-mottagningen.
  • Ansvarig läkare måste alltid meddela AK-mottagning medicinförändringar som kan påverka INR-värdet. Ett förtydligande behövs gällande vilka kommunikationsvägar som önskas (brev, tele, journalkopia?)
  • På AK-mottagningen används vård till vård telefon för att nå alla vårdcentraler och alla distriktssköterskor i den kommunala hemsjukvården som kan användas vid akuta frågor. 

Framtagen av: Margareta Swartz, primärvårdschef, Per Ohlsson, primärvårdschef, Annette Johansson, primärvårdschef, Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef, Anders Danielsson, verksamhetschef medicinkliniken, ViN

Revisionshistorik:

1. 2012-05-23 Tillägg i första stycket, andra raden Per Ohlsson Primärvårdschef NSC
2. 2012-09-21 Ändring andra punkten under allmänt Per Ohlsson Primärvårdschef NSC
3. 2014-10-31 Reviderad Per Ohlsson Primärvårdschef NSC