Region Östergötland

Tumörer i rörelseapparaten; handläggning

Dokumentnamn:
Tumörer i rörelseapparaten; handläggning
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Lipom, myxom, sarkom, histiocytom, osteoid osteom, enchondrom, metastas
Giltig fr o m:
2011-06-01
Utfärdande enhet:
Ortopdkliniken, US
Målgrupp:
Vårdgivare som remitterar till Ortopedicentrum
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Anders Kalén, överläkare, docent, chef tumörsektionen, CKOC, US
Godkänd av:
Andreas Meunier, VC, Ortopedkliniken, US
Diarienummer:
CKOC-2015-00474
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Handläggning av patienter med tumörer i rörelseapparaten

Bakgrund

I Sverige finns ortopediska tumörgrupper i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Varje grupp består av ortoped, onkolog, patolog/cytolog och radiolog, som träffas regelbundet för gemensam handläggning av tumörfallen. Vid behov konsulteras även andra specialister.

Definition

Tumörer i rörelseapparaten lokaliseras till kotpelaren, den övre eller nedre extremiteten, men kan även lokaliseras till bröstkorgen eller i anslutning till bukhålan.

Exempel på benigna (godartade) mjukdelstumörer är lipom, myxom.

Av de maligna (elakartade) mjukdelstumörerna är sarkom vanligast (t ex malignt fibröst histiocytom, liposarkom).

Benigna tumörer i skelettet är t ex exostos, osteoid osteom, enchondrom.

Maligna skelett-tumörer utgörs bl a av osteogent sarkom, Ewing´s sarkom, chondrosarkom.

Metastaser som lokaliseras till rörelseapparaten härstammar oftast från ”pariga” organ (sköldkörtel, lungor, bröst, njurar) och prostata.

Förekomst

Maligna tumörer i rörelseapparaten är ovanliga.

SYDÖSTRA SVERIGE (ca 900000 invånare) 2001:

Bröstcancer hos kvinnor (30 %) 

700  fall/år

Prostatacancer (30 %)

800  fall/år

Grovtarmscancer (7,2 %)

370  fall/år

Malignt melanom

193  fall/år

Mjukdelssarkom

27  fall/år

Skelettsarkom

fall/år

Sarkom i rörelseapparaten utgör knappt 1 % av all cancer.
 

Handläggning

För att maligna tumörer i rörelseapparaten skall diagnostiseras så tidigt som möjligt rekommenderas att Ortopediska tumörgruppen, CKOC, US, Linköping, konsulteras om något av följande kriterier gäller eller vid oklarhet/tveksamhet:

Alla intramuskulära mjukdelsresistenser (inkluderar även ej palpabla resistenser som påvisats med t ex MR).

Alla palpabla, subkutant belägna mjukdelsresistenser > 5cm.

Om kvarstående oklarhet råder om skelettförändringens natur, efter att basal utredning genomförts eller där risk för fraktur föreligger (kotpelare undantaget).

Metastaser där biopsi behövs för att fastställa diagnosen eller där risk för fraktur föreligger (kotpelare undantaget).

Vid förändringar i kotpelare kontaktas Ryggkliniken.

 

Uppdrag

I Tumörsektionens uppdrag ingår, om ovan nämnda kriterier är uppfyllda: 

  • Att föreslå och/eller planera för fortsatt utredning och eventuell behandling
  • Att patienterna  vanligtvis kan erbjudas tid för undersökning inom 1 vecka efter att remissen anlänt
  • Vid primära tumörer i rörelseapparaten:
         > Administrera uppföljningen om behov för det finns  
  • Vid diagnos av metastas eller malign blodsjukdom:      

           

> Att efter laboratoriemässig och röntgenologisk utredning, vid oklar primärtumör,utföra biopsi, som ett av leden i fastställande av primärtumören
  • Att i samråd med berörd enhet genomföra kirurgisk behandling (t ex osteosyntes vid hotande eller etablerad fraktur)

Remisser adresseras i Cosmic till Ortopedicentrum i Östergötland.

För externa remisser: Tumörsektionen, Ortopedkliniken, US, 581 85 Linköping.

Remisser kan med fördel faxas (010-103 43 05; internt 34305) samtidigt som de skickas per brev.

Ortopediska tumörgruppen, CKOC, US, Linköping

Organisation

Anders Kalén  Ortopedkliniken 010-103 41 81  psök 94181

Maria Furemo 

Thorsten Schepull

Ortopedkliniken

Ortopedkliniken

010-103 44 79 

010-103 42 99

 

psök 94299

Najme Wall 

Maria Östlund

Onkologkliniken

Onkologkliniken

010-103 96 39 

010-103 44 56

psök 97904

psök 97266

Maria Lindblom  Röntgenavdelningen 010-103 7571 
Bengt-Åke Hedén  Röntgenavdelningen 010-103 27 28  psök 97492
Martin Hallbeck Patolog/cytologavdelningen  010-103 15 06  psök 91506
Anna Nedkova Patolog/cytologavdelningen 010-103 15 42
Pia Johansson
Ingegärd Ekströmer 
Samordnande sjuksköterskor  010-103 43 00 telefontid vardagar
kl. 09.00-11.00;
övrig tid kan meddelande lämnas i röstbrevlåda
Revisionshistorik:

Datum Händelse Godkänt av
2015-03-16 Nytt diarienr pga namnbyte
2016-12-05 Förlängt giltighetstiden Anders Kalén