Region Östergötland

Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede

Dokumentnamn:
Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
läkemedel, palliativ vård
Giltig fr o m:
2011-12-05
Utfärdande enhet:
Palliativt kompetenscentrum
Målgrupp:
Vårdande verksamheter i Östergötland
Giltig t o m:
2018-12-05
Framtagen av:
Olle Karlsson, överläkare
Godkänd av:
Maria Jakobsson, verksamhetschef
Diarienummer:
PKC-2006-001
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Palliativt kompetenscentrum har efter önskemål tillskapat en lista över läkemedel som är lämpliga att använda i livet slutskede. Dessa läkemedel är tänkta att användas från den tidpunkt då patienten får palliativ vård i livets slutskede, det vill säga brytpunkten ska vara definierad.
Listan får inte användas som en generell vid behovsordination utan läkemedlen skall ordineras till varje enskild patient utifrån individuella behov.
Listade läkemedel kan lämpligen finnas tillgängliga i enhetens läkemedelsförråd.
Observera att nedanstående förslag till doseringar alltid måste sättas i relation till den enskilde patientens kliniska tillstånd, ålder och vikt.

Läkemedel vid smärta:

 • Morfin® injektion 10 mg/ml, s.c.
  Lämplig startdos till tidigare ej opioidbehandlad (=opioidnaiv) patient är 0,25 - 0,5 ml (2,5 - 5 mg) x 4-6. Om patienten redan behandlas med opioid per oralt, räknas dosen om till lämplig s.c. dos. OBS! Tänk på att alltid ge profylax mot illamående i form av Haldol® injektion 5 mg/ml s.c., 0,2 ml
  (1 mg) 1-2 ggr per dygn
 • Vid grav njursvikt: Använd inj Ketogan Novum® eller inj Palldon® (hydromorfon) alternativt Fentanylplåster. Kontakta lokalt LAH-team eller Palliativt kompetenscentrum för råd om lämpliga doseringar i det enskilda fallet.

Läkemedel vid illamående:

 • Haldol® injektion 5 mg/ml, s.c.
  Lämplig dosering är oftast 0,2 ml (1 mg), 1-2 gånger per dygn. Högre doser än 0,4 ml/dygn kräver individuell bedömning av läkare. 

Läkemedel vid ångest:

 • Midazolam® injektion 5 mg/ml, s.c.
  Lämplig dosering är ofta 0,25 - 0,5 ml (1,25 - 2,5 mg) v.b. Kan ges v.b. upp till 2 ml/dygn. Högre doser kan ges efter individuell bedömning av läkare.
  OBS! Om patienten har ångest och samtidigt är förvirrad bör Midazolam ej ges ensamt – kan förvärra förvirringstillståndet. Förstahandsmedel i detta läge är Haldol® , ev i kombination med Midazolam vid uttalad ångest. Haldoldoserna behöver i allmänhet vara högre än vid behandling av illamående , t ex 0,5 ml (=2,5 mg). Kontakta lokalt LAH-team eller Palliativt kompetenscentrum för råd om lämpliga doseringar i det enskilda fallet.

Läkemedel vid luftvägssekretion:

 • Robinul® injektion 0,2 mg/ml s.c.
  Lämplig startdos är ofta 1 ml (0,2 mg). Kan ges v b upp till 6 ml/dygn. 
  Undvik kombinationspreparat, typ Morfin-skopolamin

Läkemedel vid andnöd:

 

 • Morfin® injektion 10 mg/ml, s.c.
  Lämplig dosering är 0,25 -  0,5 ml (2,5 - 5mg).
 • Vid grav njursvikt: Se ovan läkemedel vid smärta

 


Parenteral smärtlindring i livets slutskede


Per oral (p.o) tillförsel av opioider är att föredra så länge som möjligt. På grund av illamående, kräkningar eller sväljningssvårigheter kan parenteral opioidtillförsel vara nödvändig för att säkerställa att patienten får adekvat smärtlindring. Även i det terminala livsskedet då patientens förmåga att svälja upphör finns alltid ett behov av att konvertera befintlig p.o. opioid till s.c. administration.
Inom den avancerade hemsjukvården finns lång erfarenhet av subcutana (s.c.) infusionspumpar. En vanlig fråga är hur man blandar och doserar dessa pumpar.

 
Några exempel på omräkning av opioider från p.o. till s.c. tillförsel

 1. Patienten behandlas p.o med T. Dolcontin® 60 mg 1 x 2, det motsvarar en dygnsdos av 120 mg Morfin. Dosrelationen mellan p.o. Morfin®/s.c. Morfin® är 2:1, dvs. patienten skall ha 60 mg Morfin® s.c/24h.
 2. Patienten behandlas p.o med T. Dolcontin® 200 mg 1 x 2, det motsvarar en dygnsdos av 400 mg Morfin®. Dosrelationen mellan p.o Morfin®/s.c. Morfin® är 2:1, dvs patienten skall ha 200 mg Morfin® s.c/24h. Detta är en stor volym (10 mg/ml = 20 ml) varför vi istället använder Hydromorfon 10 mg/ml som är 5 ggr så potent som Morfin®, dvs dosrelationen mellan s.c Morfin®/s.c Hydromorfon är 5:1. Ett bättre alternativ i detta fall är således Hydromorfon® 10 mg/ml, 4 ml s.c/24h.
 3. Dosrelationen mellan p.o OxyContin® /p.o Morfin® är 1:2.
  Patienten behandlas p.o med T. OxyContin® 40 mg 1 x 2, vilket motsvarar en dygnsdos av 160 mg Morfin®. P.o Morfin®/s.c Morfin® 2:1, dvs. patienten skall ha 80 mg Morfin® s.c./24h för att motsvara den per orala dosen.

 


 

Följande läkemedel kan blandas i pump tillsammans med Morfin®/Hydromorfon® /OxyNorm®

 

Mot illamående:

Haldol® injektion 5 mg/ml, vanlig dygnsdos 1-2 mg = 0,2-0,4 ml.

 

Mot rosslighet:

 
Robinul® injektion 0,2 mg/ml, dygnsdos 0,6-1,2 mg = 3-6 ml.

Mot ångest:

 
Midazolam® injektion 5 mg/ml, 1-2 ml/dygn. 

Revisionshistorik:

2011-12-05 Reviderat.
2014-02-28 Reviderat.
2016-01-14 Reviderat.