Region Östergötland

Barn som anhöriga - rutin inom primärvården väster

Dokumentnamn:
Barn som anhöriga - rutin inom primärvården väster
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-02-01
Utfärdande enhet:
Primärvården i västra länsdelen
Målgrupp:
Samtliga medarbetare inom Primärvården i västra länsdelen
Giltig t o m:
2017-10-31
Framtagen av:
BarnAnhörigGrupp (BAG) under samordning av Jari Korolainen, Barnhälsan 6-13 år Mjölby
Godkänd av:
Annette Johansson, Primärvårdschef NSV
Diarienummer:
NSV 255/2014
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Barn som anhöriga – rutin inom primärvården i väster


Bakgrund

År 2010 antog Sveriges riksdag en lag om att all personal inom hälso- och sjukvården ska uppmärksamma barnen till den vuxna patienten samt att ge dem information, råd och stöd (HSL 2g §) utifrån den vuxnes sjukdom, missbruk, psykiska sjukdom eller funktionsnedsättning. Lagen gäller inte enbart patientens biologiska barn utan barn som varaktigt bor hos den sjuke eller plötsligt avlidne.

Internationella studier visar att barnens samsjuklighet minskar då man i familjen pratar öppet om sjukdomen och dess påverkan, dock givetvis med hänsyn taget till barnets ålder. Därför är uppmärksammandet av barn som anhöriga i högsta grad förebyggande för en god hälsa.

Lanstinget i Östergötland valdes som ett av fyra pilotlandsting att arbeta med barn som anhöriga i projektform 2012–2014. Erfarenheter från delar av dessa projekt ligger till grund för denna rutin.

Vilka barn ska uppmärksammas för information, råd och stöd? – all vårdpersonal

Alla barn som avses i lagen behöver uppmärksammas:

Barn 0-18 år som bor med en vuxen som drabbats av
• Psykiatriska diagnoser
• Långtidssjukskrivna, 28 dagar eller mer
• Långvariga smärttillstånd
• Diabetes eller annan kronisk sjukdom
• Risk- och missbruk
• Plötsligt dödsfall

Information – all vårdpersonal

Varje vårdpersonal ska ha ett inplastat påminnelsekort i sin ficka och agera enligt det, när man träffar en patient som ingår i någon av riskgrupperna ovan:

Har du barn i din hemmiljö?
Får din ohälsa konsekvenser i ert vardagsliv?
Barn mår bra av att man pratar öppet om sjukdomar.
Hjälp finns att få om du behöver.
Ge broschyren.
Journalför och KVÅ-koda i Cosmic, mallen ”Barn som närstående”. 


Broschyren avser ”När en förälder är sjuk” som med fördel kompletteras med information om utbildad personal på vårdcentralen.
Uppgifterna journalförs i mallen ”Barn som närstående” och KVÅ-kodas DU055. För mallen i Cosmic finns en separat anvisning.
Vid önskemål om ytterligare råd eller stöd vidarebefordrar vårdpersonalen önskemålet om kontakt till utbildad personal, se avsnittet ”Organisation”.

Råd – utbildad personal

Utbildad personal kan ge följande råd:
• Fördjupning om förälderns information till barnet/barnen: Varför är det viktigt att prata om det svåra? Hur ska man prata med barnen i olika åldrar?
• Fråga om barnets funktion: skola, kompisar, fritid?
• Hur ser hemmasituationen ut?
• Vad har barn och föräldrar för behov?

Åtgärden registreras i Cosmic under ”Barn som närstående” och KVÅ-kodas DU055.

Stöd – utbildad personal

När patienten upplever svårigheter att tala med sina barn om sitt tillstånd, kan denne eller barnen kallas in till vårdcentralen för stöd från utbildad personal. Åtgärderna som då kan komma i fråga är (KVÅ-kodning inom parentes):
• Samtal med patienten om hur man pratar om det svåra med sina barn (DU055)
• Samtal tillsammans med hela familjen om det svåra (DU056)
• Samtal med barnen om det svåra; enbart i undantagsfall (DU057)
• Metoden Föra barn på tal (DU055)
• Metoden Beardslees familjeintervention (DU055, DU056 eller DU057 beroende på vilken träff).

Alla åtgärder journalförs och KVÅ-kodas i mallen ”Barn som närstående” i Cosmic.

Behandling – andra enheter

Om ytterligare behandling krävs hänvisas familjen till andra relevanta vårdgivare. Vid behov kan kommunens socialtjänst, Barnhälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin konsulteras.

Anmälan till socialtjänsten

Då patientens föräldraförmåga uppenbarligen påverkas av sjukdomen men denne nekar möjligheten till råd och stöd ska en anmälan till socialtjänsten upprättas; följ gällande rutin.

Plötsligt dödsfall

Personal som konstaterar ett dödsfall ska kontrollera om den avlidne har barn under 18 år och meddela detta till den utbildade personalen.

Hur organiseras arbetet?

Att uppmärksamma
Alla på vårdcentralen ska kunna ställa frågan ”Har du hemmavarande barn under 18 år?” samt registrera i Cosmic under mallen ”Barn som närstående”.

Att informera
All personal på vårdcentralen som träffar patienter enligt avsnittet ”Vilka barn ska uppmärksammas för information, råd och stöd”.

Att ge råd och stöd
Varje vårdcentral ska ha ett team av utbildad personal som bör vara tvärprofessionellt. Teamet består av minst två personer där åtminstone en har utbildning i metoden ”Föra barn på tal” samt övriga kunskaper om hur man pratar med barnen om det svåra. En av dem med utbildning i metoden ska vara coach och drivande i frågan. Teamen på vårdcentralerna ska ha möjlighet att varje termin ha återkommande gemensamma träffar samt tillgång till metodstöd.
Beardslees familjeintervention ska tillhandahållas av speciellt utbildad personal inom närsjukvårdsområdet.

Behandling
All personal ska ha kunskap om var man kan finna information om behandlande åtgärder.

Anmälan till socialtjänsten
All personal.

Plötsligt dödsfall
Personal som konstaterar ett dödsfall.

Övergripande samordning
Barnhälsorna i västra länsdelen har ansvaret för övergripande samordning och kan konsulteras vid behov.

Journalföring

Alla åtgärder som syftar till Barn som anhöriga ska journalföras i Cosmic i mallen ”Barn som närstående” för att huvudmannen ska kunna få utdata om hur lagen följs. Alla åtgärder ska även KVÅ-kodas följande:
• DU055 - Samtal med vuxen patient om minderårigs behov och möjlighet till stöd
• DU056 - Samtal med vuxen patient och berörd minderårig om barnets situation och behov
• DU057 - Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas situation och behov

Material

• Påminnelsekortet
• Manual för TeleQ
• www.anhoriga.se
• Broschyr ”När en förälder är sjuk”, beställs via Agresso, artikel nr 81379
• Rutin för orosanmälan: Lisa, Vårdportal PM/Riktlinjer
• Barn som anhöriga i Landstinget Östergötland: Lisa


Hela dokumentet som pdf för utskrift

Revisionshistorik:

2015-01-15 Kompletterat med länk till Ledningsstabens PM (LiÖ 1164/2014) om anmälan under stycket Anmälan till Socialtjänsten
2016-09-25 Förlängt giltighetsdatum utan några ändringar.