Region Östergötland

Fast vårdkontakt - samordning - västra länsdelen

Dokumentnamn:
Fast vårdkontakt - samordning - västra länsdelen
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
namngiven fast vårdkontakt
Giltig fr o m:
2013-04-15
Utfärdande enhet:
Primärvården i västra länsdelen
Målgrupp:
Medarbetare inom Primärvården NSV
Giltig t o m:
2017-08-31
Framtagen av:
Marie Hägerström, Kristina Eriksson, Annette Johansson
Godkänd av:
Annette Johansson, Primärvårdschef NSV
Diarienummer:
NSV 55/2013
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Fast vårdkontakt - samordning


Bakgrund
I HSL infördes 1 juli 2010 en ny bestämmelse i 29 a §.  Enligt den nya bestämmelsen ska verksamhetschefen se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt eller om patienten själv begär det.


Varför
Många patienter med nedsatt autonomi eller kronisk eller långvarig sjukdom saknar förmåga att rätt hantera och administrera nödvändiga och ofta frekventa kontakter med vården och omsorgen. Det är lätt att den som tillhör ovanstående grupp hamnar mellan stolarna trots många vårdkontakter och mycket personal runt om. De mest sjuka har av naturliga skäl ett särskilt stort behov av en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg som ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan över specialitets-, professions- och organisationsgränser. Inriktningen måsta vara att skapa en sammanhållen vård och omsorg av god kvalitet som bidrar till att de patienter som har flera vårdgivare känner sig trygga och att behovet av sluten hälso- och sjukvård därmed kan minska.


Uppdrag
Primärvården skall enligt regelboken för primärvård ansvara för att vara den samlande funktionen i nätverket kring ovanstående beskrivna patientgrupper och erbjuda en fast namngiven vårdkontakt som läkare, sjuksköterska eller annan personalkategori utifrån patientens behov. Alla vårdgivare har ett ansvar och den vårdgivare som upptäcker behov av att ta fram en gemensam vårdplan/SIP kallar övriga parter för att upprätta en sådan. I normalfallet bokas tid för detta inom en vecka. Kallelse till övriga vårdgivare inom Region Östergötland sker via vård-till-vård-telefon.


Vem ska erbjudas en fast namngiven vårdkontakt?
Patient som har kontakt med vårdcentralen och ytterligare minst en vård- eller omsorgsgivare och dessutom minst en av följande kriterier:

  • Nedsatt autonomi
  • Kronisk eller långvarig sjukdom och själv saknar förmåga att administrera kontakter med vård och omsorg.
  • Själv begär en namngiven fast vårdkontakt

Hur
I samband med att en patient aktualiseras på vårdcentralen ska varje medarbetare som är i kontakt med patienten ta ställning till om patienten tillhör ovanstående grupp och då erbjudas en fast namngiven vårdkontakt.

Om patienten har identifierats att tillhöra ovanstående grupp erbjuds en fast namngiven vårdkontakt vid vårdcentralen utifrån den profession som är mest lämplig för uppdraget. Erbjudandet dokumenteras i journalen oavsett om patienten tackar ja eller nej till erbjudandet

Tackar ja:
Informationsblad lämnas till patienten – bilaga 1. Fast vårdkontakt dokumenteras i patientkortet under övrig information med namn, titel och enhet - bilaga 2 - se även ledningsstabens riktlinje
Vårdcentralen kontaktar berörda vård- och omsorgsgivare för en gemensam vårdplanering och tillsammans med patienten upprättas en vårdplan.

Tackar nej:
Noteras det i vårdplan – ansvarig hälso-och sjukvårdspersonal

Vilka uppgifter har den fasta vårdkontakten
Den fasta vårdkontaktens uppgift är att överblicka patientens hela vårdsituation, skapa trygghet, kontinuitet och samordning. Genom att:

  • Samordna vårdens insatser, upprätta en gemensam vårdplan tillsammans med patienten och övriga vårdgivare.
  • Förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården
  • Vara kontaktperson för andra delar av hälso-och sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall med berörda myndigheter
Revisionshistorik:

2014-12-15 Förlängt giltighetsdatum utan några ändringar
2015-03-10 Tillägg under stycket Uppdrag samt hur dokumentation görs i Cosmic