Region Östergötland

Gemensamma riktlinjer för läkarinsatser i särskilda boenden under jourtid - västra länsdelen

Dokumentnamn:
Gemensamma riktlinjer för läkarinsatser i särskilda boenden under jourtid - västra länsdelen
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Läkarinsatser, särskilda boenden, jourtid
Giltig fr o m:
2010-11-10
Utfärdande enhet:
Primärvården i västra länsdelen
Målgrupp:
Läkare inom primärvården NSV, kommunsköterskor i västra länsdelen
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Annette Johansson, primärvårdschef
Godkänd av:
Peter Lindstedt, verksamhetschef VC Brinken
Diarienummer:
NSV 247/2009
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Gemensamma riktlinjer för läkarinsatser vid kommunens särskilda boenden i västra Östergötland under jourtid

 

ÖVERGRIPANDE

 1. Läkarjournaler i original/kopia eller via Panorama skall finnas vid boendet. Tänk på att det är ett dygns fördröjning i överföringen till Panorama. Om akuta åtgärder så behöver journalkopior skrivas ut. Viktigt att patientjournaler blir snabbt utskrivna så att aktuell information finns på boendet. Journalerna skall förvaras enligt Socialstyrelsens direktiv. Ansvarig kommunal sjuksköterska skall ha nyckel till arkivskåp/låda etc, så att jourhavande läkare dygnet om har tillgång till journal.

 2. Kommunens sjuksköterskor skall veta vem som är patientens behandlande läkare.
  Lämpligt är att denna uppgift finns i sjuksköterskans omvårdnadsjournal.

 3. Då patient skrivs ut från Lasarettet i Motala till kommunalt särskilt boende skall vårdbegäran skickas till behandlande läkare vid vårdcentral om någon uppföljning förväntas av primärvårdens läkare. Epikris ska skickas med patienten till boendet. Se befintliga överenskomna riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning från sjukhus

 4. Om det i särskilt boende blir aktuellt att ansluta en patient till LAH skall detta alltid ske efter beslut av behandlande läkare vid vårdcentral, alternativt primärvårdens bakjour.
  Remiss skall utfärdas.


BEHANDLANDE LÄKARES ANSVAR

 1. Läkaren ska tillse att för patient med pågående sjukdom, som kan förväntas bli aktualiserad under jourtid, lämna åtgärdsdirektiv, dokumentera i vårdplanen, revidera vid behovsmedicinering etc. för att i möjligaste mån undvika att bakjouren kopplas in.

  För de svårt sjuka bör läkaren i samråd med patienten/anhöriga/ansvarig kommunsjuksköterska i de fall det finns anledning göra en tydlig vårdplanering som dokumenteras i vårdplanen. Där anges vårdnivå/insatsnivå för patienten samt fastställs brytpunkt vid vård i livets slutskede. Detta för att ge en god och säker vård samt under jourtid ge bakjouren vägledning i handläggning av ev. försämring av sjukdomstillståndet. Detta ställningstagande bör tydligt framgå i sjuksköterskans omvårdnadsjournal liksom i läkarjournalen.

  Behandlande läkare bör, vid svåra eller komplicerade akuta sjukdomstillstånd hos en patient där läkarinsats kan förväntas ske under jourtid, överrapportera till bakjour.

 2. Vid förväntade dödsfall har ansvarig läkare ansvaret för att fastställa dödsfallet. Kommunens sjuksköterska kan vara behjälplig att bistå med fastställandet av dödsfallet, förutsatt att angivna villkor är uppfyllda. Här avses patienter i terminalt skede där patientansvarig läkare från vårdcentralen undersökt patienten och bedömt att döden är att förvänta inom några dagar. Det åligger vårdcentralens medicinskt ledningsansvarige att tillsammans med kommunens MAS utfärda riktlinjer för detta då det är viktigt att klara rutiner finnes. Sjuksköterska ska i dessa fall handha kontakten med anhöriga, fästa identifikationshandling på den döde och skriva under denna med sin namnteckning och läkarens namn. Om det inte uppstår några oklarheter ska bakjouren ej kontaktas i dessa fall om dödsfallet inträffar under jourtid. På enheter som sköts av LAH/SAH gäller de rutiner som har överenskommits med LAH/SAH.

  Kommunsjuksköterskan ska tillse att alla de uppgifter patientansvarig läkare behöver för att utfärda dödsbevis finns på vårdcentralen första vardagen efter dödsfallet. Vårdcentralen ska ha rutiner för att detta bevakas och dödsbevis utfärdas även om patientansvarig läkare ej är i tjänst.

 3. Vid dödsfall som ej är förväntade enligt definition ovan punkt 2 ska alltid dödsfallet fastställas av läkare vilket på jourtid innebär att bakjouren skall kontaktas. Dock kan själva fastställandet framskjutas till morgonen därpå om dödsfallet sker under natten och uppfattas som ett naturligt dödsfall. Rent praktiskt bör detta tillgå så att ansvarig sjuksköterska noterar dödsfallet, bedömer om anmärkningsvärda förhållanden föreligger, misstanke om onaturligt dödsfall finnes eller önskemål från anhöriga om samtal med läkare finnes. I dessa fall ska bakjouren kontaktas snarast. Rutin skall finnas på det särskilda boendet för hur behandlande läkare morgonen därpå kontaktas för konstaterande av dödsfall. Under jourtid natt mot lördag, söndag eller helgdag ska grundregeln vara att den som är bakjour under natten konstaterar dödsfallet på morgonen innan jourpasset avslutas.

 4. Ansvarig läkare bör i samband med årlig läkemedelsförskrivning i samråd med kommunsjuksköterska pröva förskrivningens aktualitet och kontrollera om patienten använder hälsokostpreparat, vid behov även genomföra en så kallad läkemedelsgenom-gång föregången av symptomskattning – se särskild rutinbeskrivning. Detta förhindrar slentrianmässig förlängning av gamla ordinationer. I samband med årlig läkemedels-förskrivning görs bedömning om patienten själv ska handha sina läkemedel, om inte ska detta noteras i journalen.


VID KONTAKTER JOURTID

 1. Ansvarig kommunsjuksköterska ska vid telefonkontakt med bakjour:
  (Samtalet förs enligt SBAR)
  • Ta fram SBAR-kort
  • Ha samtliga journalhandlingar framplockade
  • Tagit anamnes från patient/personal/anhöriga för att vara insatt i händelseförloppet vid insjuknandet/försämringen
  • Genomfört en undersökning av patienten omfattande:
  - Andning, saturation
  - Puls, frekvens och kvalitet
  - Blodtryck
  - Temp
  - Medvetandegrad
  - Naturalfunktioner etc.

 2. Jourhavande läkare ska, om det vid telefonsamtalet med ansvarig sjuksköterska föreligger tveksamhet kring huruvida patienten bör föras till sjukhus, själv göra en egen bedömning av patienten på plats. Om jourläkare vid telefonknotakt med sjuksköterska bedömer det helt klart att patienten ska föras till sjukhus för undersökning/inläggning behöver jourhavande läkare ej undersöka patienten på plats eller skriva remiss. Det åligger dock jourhavande läkare att bestämma vilken skriftlig information som skall medskickas av sjuksköterskan via Meddix. Läkaren eller sjuksköterskan ska även meddela akutmottagning/klinik att patienten skickas in och orsaken till detta.

 3. Alla telefonkontakter bakjouren har med kommunsjuksköterska skall dokumenteras i journalen. Detta bör tillgå så att bakjouren efter jourpasset dikterar anteckningen via SpeechMike till berörd vårdcentral så att anteckningen förs in i journalen på den vårdcentral där patienten är listad. Jourhavande läkare som bedömer och undersöker patienten på plats skall göra en anteckning i journalen eller diktera anteckning i SpeechMike som ovan.

 4. Vid fastställande av dödsfall skall jourhavande utfärda dödsbevis och tillse att behandlande läkare utfärdar dödsorsaksintyg. Om dödsfallet orsakats av en akut sjukdom/ olycka om vilken jourhavande har mest kunskap bör jourhavande läkare även utfärda dödsorsaksintyget. I övrigt följes gällande regler för konstaterande av dödsfall med eventuell polisanmälan, obduktion etc – se i övrigt ovan under ”Behandlande läkares ansvar” punkt 2 och 3. Kontakter med anhöriga sker i samråd med sjuksköterska, som i allmänhet tar dessa kontakter om ej speciella omständigheter föreligger.

 5. Om medicinändring görs av bakjour gäller följande:

  Om nytt preparat ordineras skrivs recept som lämnas till ansvarig sjuksköterska, signering sker på medicinlistan och ordinationen dokumenteras i Cosmics läkemedelsmodul. Alternativt ta ur det kommunala läkemedelsförrådet. Stäm av med sjuksköterska om det finns i läkemedelsskåpet. Signera på ordinationslistan.

  För patient som har dosdispensering gäller vid stående ordination eller vid behovsordination att denna införes på dosdisp-listan som signeras. Vid tillfällig tidsbegränsad ordination som är akut ska recept utfärdas, signering ske på medicinlistan och dokumentation ske i journalanteckning.

  Om dosändring göres i pågående medicinering signeras detta på medicinlista eller dos-displista och dokumenteras i journalanteckning.

  Vid ordination per telefon dokumenteras och signeras ordinationen av sjuksköterskan. Namnet på ordinatören skall anges i läkemedelslistan. Ordinatören skickar journalanteckning snarast möjligt eller signerar direkt i läkemedelslistan snarast möjligt. Läkaren skriver in i Cosmics läkemedelslista så snart som möjligt. 
Revisionshistorik:

2010-11-10
2012-04-20
2015-11-24
2016-12-19
Revidering
Revidering
Revidering
Förlängt giltighetsdatum utan ändringar, godkänt av Peter Lindstedt