Region Östergötland

Gemensamt avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden - västra länsdelen

Dokumentnamn:
Gemensamt avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden - västra länsdelen
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Läkarinsatser, särskilda boenden
Giltig fr o m:
2013-05-17
Utfärdande enhet:
Primärvården i västra länsdelen
Målgrupp:
Läkare inom primärvården NSV, kommunsköterskor i västra länsdelen
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Annette Johansson, primärvårdschef
Godkänd av:
Ewa Rasch, tf närsjukvårdsdirektör
Diarienummer:
NSV 246/2009
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

1. Syfte

Gemensamt avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden mellan kommunerna i västra Östergötland: Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög samt vårdcentraler inom detta område.


Hälso- och sjukvårdslagen 26 d §:
Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i 18 § första stycket.

2. Omfattning

Vårdcentralerna i västra länsdelen av Östergötland förbinder sig att organisera läkarinsatserna på kommunernas särskilda boenden. Detta innefattar regelbundna och vid behov även akuta hembesök eller tillsammans med kommunens sjuksköterska. Lokal överenskommelse upprättas mellan varje vårdcentral och kommunerna om läkarinsatser i särskilda boenden som läkartillsyn vid LSS-boende.

3. Former

Personer som flyttar in på ett särskilt boende skall erbjudas att lista sig på den vårdcentral som ansvarar för boendet. Vill personen i fråga ha kvar den läkare han/hon redan har ska detta önskemål tillgodoses, denna läkare ska då vara delaktig i vårdplaneringen.
Personer som inte är listade hos läkare vid den vårdcentral som ansvarar för det särskilda boende kan inte erbjudas hembesök i samma omfattning.

En vårdplan upprättas för alla som flyttar in i särskilt boende. Vårdplanen revideras fortlöpande vid behov.  När vården övergår i palliativ vård i livets slutskede gör läkaren en brytpunktsbedömning. Den boende bör vara klar med att livsuppehållande behandling inte längre är aktuell utan fokus ligger på livskvalitet och symtomlindring.

När vårdcentralen är stängd finns primärvårdens bakjour tillgänglig för medicinsk bedömning/ rådgivning och vid behov även hembesök. Det är kommunsjuksköterskan som bedömer och tar kontakt med jourläkaren.

Muntlig kommunikation mellan sjuksköterska och läkare bör ske enligt metoden SBAR, redogörelse om Situationen, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation

Det åligger varje vårdcentrals verksamhetschef se till att det finns rutiner på vårdcentralen så ansvarig läkare eller ersättare för denne alltid nås på telefon av kommunens sjuksköterskor. Akuta hembesök ska göras vid behov efter telefonkontakt för att undvika transport till sjukhus.

Om inte parterna är överens om antalet läkartimmar lyfts frågan i möte mellan primärvårdschef, MAS och vårdcentralschef.

4. Dokumentation

Vid alla läkarkontakter upprättar bägge parter journaler, dessa ska hanteras enligt gällande lagstiftning. Kommunsjuksköterskan erhåller papperskopia på läkarens journalanteckning, alternativt tar del av anteckningar via Panorama om behörighet finns. Papperskopior förvaras i arkivskåp och/eller låst expedition på boendet. Kommunsjuksköterskan ska dygnet runt ha tillgång till dessa journaler och möjliggöra så att även bakjour vid akuta besök får tillgång till dem. Läkare på hembesök ska även ha tillgång till kommunens hälso- och sjukvårdsjournal

5. Uppföljning/avstämning

Bägge parter ansvarar för att skapa samverkansträffar minst en gång/termin där övergripande frågor och rutiner kan diskuteras. Förutom vårdcentralernas verksamhetschefer bör kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt eventuellt ytterligare representanter från kommunen delta. Vårdcentralschefen är sammankallande.
Vårdcentralens läkare samt kommunens sjuksköterskor ansvarar för att samverkan, rutiner och aktuella vårdfrågor diskuteras vid varje särskilt boende.

Vid nyetableringar/omstruktureringar av SÄBO eller vårdcentral ansvarar avtalstecknare för att i god tid informera om planerade åtgärder.

6. Läkemedel

Mellan kommunerna i västra Östergötland och Region Östergötland finns generella behandlingsanvisningar. Dokumentet revideras minst årligen eller då regionens läkemedelsgrupp förändrat listan över läkemedel i kommunala boenden.

7. Avtalsperiod och uppsägning

För att på bästa sätt återspegla de aktuella behoven av vårdinsatser bör avtalet omprövas löpande en gång per år. Avtalet gäller tills någon av parterna vill ändra eller bryta avtalet. Avtalet upphör då att gälla tre (3) månader efter detta meddelats. Parterna ska då snarast träffas för att se om nytt avtal kan tecknas.  

Länkar:
1.  Generell behandlingsanvisning
2.  Gemensamma riktlinjer för läkarinsatser vid kommunens särskilda boenden under jourtid

Revisionshistorik:

2010-11-10
2012-03-01
2013-05-17
2015-03-23
2016-12-19

Revidering
Revidering
Revidering
Revidering
Förlängt giltighetsdatum, godkänt av Ewa Rasch