Region Östergötland

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården - västra länsdelen

Dokumentnamn:
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården - västra länsdelen
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Delegering
Giltig fr o m:
2009-05-01
Utfärdande enhet:
Primärvården i västra länsdelen
Målgrupp:
Personal inom primärvården
Giltig t o m:
2018-04-30
Framtagen av:
Annette Johansson, primärvårdschef
Godkänd av:
Annette Johansson, primärvårdschef
Diarienummer:
NSV 141/2009
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Rutin för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1997:14)

Det är verksamhetschefen som ytterst ansvarar för att delegeringen är patientsäker.
Den arbetsuppgift som ska delegeras ska vara klart definierad.
Ett beslut om delegering är personligt.
Den som meddelar delegeringsbeslut ska inte bara vara formellt utan och reellt kompetent för den arbetsuppgift som beslutet avser.
Ett delegeringsbeslut ska utfärdas för att gälla för en viss tid – högst ett år eller för ett bestämt tillfälle.

Varje delegeringsbeslut ska dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå:

  • Vilken arbetsuppgift som delegeras
  • Vem som delegerat uppgiften
  • Till vem uppgiften delegerats
  • Delegationens giltighetstid samt datum då beslutet fattades
  • Delegeringsbeslutet ska undertecknas av den som delegerar och den som mottar arbetsuppgiften
  • Delegeringsbeslutet ska diarieföras

Verksamhetschefen ska snarast informeras om aktuella delegationer så att dessa inte strider mot patientsäkerheten.

Om den som fattat delegeringsbeslutet lämnar sin befattning upphör beslutet att gälla.

Mall för delegeringsbeslut läkemedel – bilaga 1
Mall för delegeringsbeslut insulin – bilaga 2 

Annette Johansson  
Primärvårdschef  
NSV

 

Revisionshistorik:

2010-11-22 Förlängning av giltighetsdatum utan några ändringar.
2012-03-26 Förlängning av giltighetsdatum utan några ändringar.
2012-06-21 Revidering av bilaga 2.
2013-11-28 Förlängning av giltighetsdatum utan några ändringar.
2014-11-06 Förlängning av giltighetsdatum utan några ändringar.
2016-04-05 Tillägg under första stycket om verksamhetschefens ansvar.