Region Östergötland

Ansvar för utfärdande av vårdintyg vid vård av patient påverkad av ”nya” droger, exempelvis MDPV

Dokumentnamn:
Ansvar för utfärdande av vårdintyg vid vård av patient påverkad av ”nya” droger, exempelvis MDPV
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
US gemensamt (USgem)
Sökord:
Vårdintyg
Giltig fr o m:
2013-11-08
Utfärdande enhet:
US ledning
Målgrupp:
Samtliga medarbetare US
Giltig t o m:
2018-03-31
Framtagen av:
AnnSofie Sommer, chefläkare
Godkänd av:
Ditte Persson Lindell, vårddirektör US
Diarienummer:
CCL 2013-252
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Ansvar för utfärdande av vårdintyg

Ansvar för utfärdande av vårdintyg vid vård av patient påverkad av ”nya” droger, exempelvis MDPV”
I dag finns en Region Östergötlandövergripande rutin rörande utfärdande av vårdintyg rutin enligt LPT (1991:1128) och LRV (1991-1129)
http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/NSC-gemensamt/Rutin-avseende-utfardande-av-vardintyg-vid-tvangsvard-enligt-LPT-19911128-och-LRV-19911129-LiO/
Under sista året har en ny patientgrupp tillkommit. Personer som missbrukar ”nya” droger exempelvis MDPV. Tillstånd som drabbar patienter kan vara livshotande samt ha ett mycket snabbt och fluktuerande förlopp. I dessa fall är ett snabbt omhändertagande nödvändigt.

Problembild:
Patient som inkommer med oklar intoxikation till psykiatriska kliniken. I de fall två läkarbedömningar behövs och primärjouren på psykiatriska kliniken inte är legitimerad skall enligt överenskommelse BUP-jour kontaktas. BUP-jour har två timmars inställelsetid.
Patientens tillstånd kan som ovan beskrivet vara så allvarligt och snabbt progredierande att vårdintygsbedömning behöver ske så snart som möjligt.

Rutin:

  • Psykiatriska kliniken skall i första hand bemanna jouren med legitimerade läkare.
    Schemaläggning vid psykiatriska kliniken skall i möjligaste mån vara sådan att primärjour kväll- och nattetid skall vara legitimerad. Om läkaren inte är legitimerad eller om jäv föreligger kontaktas jourhavande läkare på BUP för utfärdande av vårdintyg. När utfärdande av vårdintyg behöver ske snabbt och BUP-läkare inte har möjlighet att tillräckligt snabbt inställa sig på sjukhuset för att utfärda sådant vårdintyg - se nedan.
  • När ovanstående inte kan uppfyllas kontaktas mellanjour på medicinlinjen för vårdintygsbedömning.
  • Rutinen gäller för patienter över 18 år. Patienter under 18 år handläggs av barnpsykiatriska kliniken i samarbete med barnkliniken.

Omfattning:
Verksamheten anger att vårdintygsbedömning med hjälp av medicinmellanjour kan behövas 2-5 gånger per år.

Utvärdering:
Årligen i mars månad.

Revisionshistorik:

Reviderad 2016-05-10, revidering rubrik samt ny länk.

Giltighetstid förlängd 2016-04-03, Martin Magnusson vårddirektör. Ny ansvarig ändrad till Ditte Persson Lindell, vårddirektör US

Giltighet förlängd 2015-05-19 Martin Magnusson vårddirektör