Region Östergötland

Inventering av vårdplatser, US

Dokumentnamn:
Inventering av vårdplatser, US
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
inventering av vårdplatser, vårdplatsbrist, utlokaliserad patient, Accessa
Giltig fr o m:
2013-10-01
Utfärdande enhet:
Akutkliniken
Målgrupp:
Personal på slutenvårdsavdelningar inom US
Giltig t o m:
2017-09-30
Framtagen av:
Elaine Lundberg, Ann-Charlotte Eliasson, Irén Svensson, Elisabeth Carlgren vårdplatskoordinator
Godkänd av:
Ditte Persson Lindell, vårddirektör
Diarienummer:
NSC 2009-211
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Inventering av vårdplatser, US


Vid en eventuell allvarlig händelse är det av särskild vikt att ha en uppdaterad bild av vårdplatsläget.

Vårdplatsläget ska alltid uppdateras när det sker en förändring av beläggningen på avdelningen, dock minst fyra gånger dagligen (kl. 06, 11, 15 och 18).

Vårdplatsansvarig på avdelningen registrerar:

  • Antal inneliggande patienter
  • Antal patienter som läggs in direkt från egen mottagning, andra sjukhus eller från hemmet
  • Antal patienter som ska skrivas hem under dagen
  • Antal patienter som vårdas på teknisk plats (IVA, ThIVA, NIVA, BRIVA, MOA)
  • Antal patienter på permission
  • Antal utlokaliserade patienter (inkludera även patienter som vårdas enligt samverkansavtal)

Längst till höger i Accessa finns möjlighet att göra en riskbedömning vid överbeläggning på avdelningen. Denna är upp till varje avdelning att fylla i och spara för egen statistik. Det är således inget som behöver redovisas för vårdplatskoordinatorerna eller chefläkaren.

Permission, IVA och poliklinisk patient

Patienter som har permission, tillfälligt vårdas på IVA, MOA eller behandlas polikliniskt räknas inte som inneliggande på moderkliniken.

Utlokaliserad patient

Med utlokaliserade avses att patient till följd av brist på vårdplats, vårdas på annan avdelning (satellitavdelning), som normalt inte, med hänsyn till patientens medicinska problem skulle ha vårdat patienten.
Patient som flyttas mellan kliniker tillhörande medicinlinjen betraktas inte som utlokaliserad.

Om vårdplatsläget är ansträngt kan det ibland vara mer patientsäkert om patienten kvarstannar som utlokaliserad istället för att flyttas tillbaka till moderkliniken. Denna bedömning sker i samråd med US vårdplatskoordinator, som överblickar beläggningssituation i sin helhet.