Region Östergötland

Kirurgisk assistans efter organtagning på US

Dokumentnamn:
Kirurgisk assistans efter organtagning på US
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
US gemensamt (USgem)
Sökord:
Giltig fr o m:
2014-09-01
Utfärdande enhet:
US ledning
Målgrupp:
Medarbetare US Linköping
Giltig t o m:
2017-08-31
Framtagen av:
Kristina Söderlind Rutberg
Godkänd av:
Tommy Skau
Diarienummer:
LednUS-2014-3
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Bristen på organ för transplantation är kännbar för ett antal kritiskt sjuka patientgrupper. Det är därför viktigt att varje organdonator omhändertas på ett optimalt sätt, såväl på intensivvårdsavdelningen som på operationssalen. Landstinget i Östergötland har i genomsnitt 7 organdonatorer/år; 2013 hade vi 6. Det är alltså en sällan förekommande händelse, men då den inträffar äger organuttaget oftast rum nattetid och därför krävs också transportresurser då.

Linköpings flygplats är numera stängd nattetid och flygtransporter kan således inte ske härifrån nattetid, om man inte lyckas öppna flygplatsen på begäran. En längre transport med ambulans behövs i så fall nattetid för att nå närmaste nattöppna flygplats.

Ett gott transplantationsresultat är beroende av så god organbevarande behandling som möjligt. Tiden från uttag till transplantation ska av det skälet vara så kort som möjligt. Tillvaratagande av organ från donator görs av transplantationsteam, som också kan komma att utföra transplantation av något/några av organen till mottagarpatienter.

Vid enstaka tillfällen kan det finnas ett behov av assistans från US:s kirurger för att i operationens slutskede sy ihop operationssåren efter organuttaget så att transplantationskirurgerna inte fördröjs utan så snart som möjligt kan lämna operationssalen. Det/de team som genomför uttagsingreppet gör sitt bästa för att inte belasta donatorsjukhuset, men i speciella fall är det av stort värde om hjälp kan lämnas för att processen till transplantation inte ska förlängas.

Den avlidne förs efter avslutat uttagsingrepp tillbaka till intensivvårdsavdelningen för ett avsked om de närstående så önskar.

Universitetssjukhusets ledning har beslutat att sådan assistans i samband med organuttag ska  lämnas från US:s kirurger vid begäran. Berörd mellanjour kirurgi ansvarar för denna assistans.

Transplantationsteamet förstår vikten av att med så lång framförhållning som möjligt kontakta berörd kirurg då behovet av assistans förväntas/identifierats.

Det är angeläget att ovanstående åtagande från US respekteras och sköts smidigt och värdigt i det enskilda fallet.