Region Östergötland

Vårdansvar: Definierat vårdansvar för patientgrupper

Dokumentnamn:
Vårdansvar: Definierat vårdansvar för patientgrupper
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
US gemensamt (USgem)
Sökord:
ansvar, patientgrupp, diagnosgrupp, vårdansvar
Giltig fr o m:
2012-12-06
Utfärdande enhet:
US ledning
Målgrupp:
Alla medarbetare
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
US ledning
Godkänd av:
Ditte Persson Lindell, vårddirektör
Diarienummer:
2010/05 Ledning US
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Patient-/
diagnosgrupp 

Ansvarig klinik

 

Kommentarer

Geriatrik - palliation

 

Palliativ vård  

LAH-kliniken

 

Patienters behov av palliativ vård skall tillgodoses inom ramen för alla klinikers verksamhet, vid behov med stöd från LAH. Nationella och lokala vårdprogram och riktlinjer gällande palliativ vård skall följas. LAH har vårdansvar för patienter med behov av specialiserad palliativ vård.

Patient som kräver slutenvård och har behov av frekvent tillsyn beroende på allvarliga beteendestörningar och psykiska symtom vid demens eller konfusion

Geriatriska kliniken

 

 

Patienter i behov av slutenvård med demenssymptom som huvudproblem

Geriatriska kliniken

 

 

Kirurgisk vård

Traumatisk intracerebral blödning

A.    Icke op-krävande - primärt
Kirurgiska kliniken

 

Sekundärt Neurologkliniken, geriatrisk klinik,

Rehabmedicinsk klinik

 

 

 

B.    Op-krävande – primärt
Neurokirurgiska klinikenSekundärt Neurologiska kliniken, Rehabmedicinska kliniken

Patient bedöms på AM och vid behov av inläggning övergår vårdansvar antingen till:

A) Patienten övervakas och vårdas på Kirurgkliniken (Ej behov av operation/ovisst om operation krävs).
Ambitionen är att patienten efter 24 timmar, om fortsatt vård/rehabilitering/inneliggande vårdplanering behövs, framgent skall beredas plats på Neurologiska kliniken. Kapacitet och förutsättningar för detta finns ännu inte, men skall prövas så fort det låter sig göras.  Tills vidare fortsätter vårdansvaret även efter 24 timmar hos Kirurgiska kliniken. Särskilda fall kan komma att bli aktuella för geriatriska kliniken.


B) Neurokirurgiska kliniken (operation krävs). Efter den postoperativa fasen, då behov av fortsatt vård/rehabilitering/ inneliggande vårdplanering föreligger, skall beredas plats på neurologiska kliniken. Särskilda fall kan komma att bli aktuella för geriatriska kliniken eller rehabmedicinska kliniken.

Bukobs och oklar akut bukåkomma 

Kirurgkliniken 

 


  Ortopedisk vård

Preoperativ frakturvård

Inneliggande på annan klinik – Ortopedkliniken operationskonsult

Patientens fraktur är huvudproblemet
Ortopedkliniken övertar medicinska ansvaret i samband med operation

För patient inneliggande på annan klinik än ortopeden som ådrar sig en fraktur och där frakturen inte huvudproblematik fungerar ortopedkliniken som operationskonsult, d.v.s. det medicinska ansvaret ligger kvar på den klinik där patienten ådrog sig frakturen. Patienten ligger kvar på medicinskt ansvarig klinik och den kliniken ansvarar för såväl pre- som postoperativ vård.


I de fall där patientens fraktur blir huvudproblem övertar ortopedkliniken det medicinska ansvaret i samband med operation och vårdar patient postoperativt. Preoperativ vård sker på den klinik där patient bröt sig.

Neurologisk vård

Cerebral blödning utan trauma

Primärt Neurologiska kliniken

 

Sekundärt ev. Geriatriska kliniken,
Neurokirurgiska kliniken

 

Neurologiska kliniken bedömer initialt utrednings- och omvårdnadsbehov. Därefter kommer en stor del av patienterna att behöva vård på neurologiska kliniken.

En subgrupp kommer att vara aktuell för vård på geriatriska kliniken. Den subgrupp som fordrar neurokirurgisk intervention på grund av cerebral blödning utan trauma, går till neurokirurgiska kliniken och eftervårdas där.

Traumatisk intracerebral blödning

 

Se  ansvarsfördelning under rubriken kirurgisk vård

Ischemisk stroke, förstagångs utan trombolysbehov, recidivstroke

Neurologiska kliniken

Neurologiska kliniken är den primära processägaren för patientgruppen. Detta innebär att neurologiska kliniken initialt bedömer utrednings- och omvårdnadsbehov. Därefter kommer en stor del av patienterna att behöva vård på neurologiska kliniken. En subgrupp kommer att vara aktuell för vård på geriatriska kliniken, efter att neurologiska kliniken bedömt utredningsbehov.

Yrsel

Neurologiska kliniken

 

Maligna sjukdomar

Misstänkt/nyupptäckt malignitet av oklar genes alternativt behandling ej påbörjad

Se kommentar.

Inkluderas i CKOC-arbetsgrupp (kontaktperson Marie Lagerfeldt)

Känd malignitet (oftast patienter utan pågående aktiv behandling) med komplikationer alternativt behov av palliation.  

Se kommentar.

Inkluderas i CKOC-arbetsgrupp (kontaktperson Marie Lagerfeldt)

Respiratoriska sjukdomar

Spontanpneumothorax 

Lungmedicinska kliniken

 

Alternativt

MAVA

Thoraxkir (vid thoraxdrän)

Lungmedicinska kliniken är huvudansvarig för spontanpneumothorax och patienten handläggs av och läggs i första hand in på lungmedicin.

Om vårdplats inte kan beredas på lungmedicinska kliniken läggs patienten in på MAVA. Patient med drän läggs i första hand på thorax-kärlkliniken om platsbrist på lungmedicin. Denna inläggning sker efter kontakt med primärjour thoraxkirurgen som i så fall godkänner och även övertar vårdansvar för patienten.

Respiratorisk insufficiens 

Medicinska akutkliniken

 och

lungmedicinska kliniken

Se Riktlinjer avseende patienter med KOL/respiratorisk insufficiens

Sårvård

Svårläkta sår

2011-11-15

Sårwebb lanserad. Kompletteras med riktlinjer för vårdplatsansvar.

Annat vårdbehov

Flera samtidigt svåra sjukdomar med manifestationer från flera organsystem, med eller utan stort övervakningsbehov, men i behov av förhöjd vårdnivå, dock utan intensivvårdsbehov

Klinik som ansvarar för samtidig akut sjukdom

 

Tillfällig vård på MOA

 

Patient med dialysbehov och samtidig annan akut sjukdom

Den klinik som ansvarar för samtidig akut sjukdom

 

 

 

 

 

 

Revisionshistorik:

2014-12-02:
Förlängd giltighetstid t o m 2015-12-01

2016-06-29:
Förlängd giltighetstid t o m 2016-12-31

2016-12-06:
Förlängd giltighetstid t o m 2017-12-31