Region Östergötland

Transport av svårt sjuk patient - riktlinjer

Dokumentnamn:
Transport av svårt sjuk patient - riktlinjer
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2009-04-01
Utfärdande enhet:
Patientsäkerhetsenheten/Chefläkarfunktionen Universitetssjukhuset i Linköping
Målgrupp:
Verksamhetschefer, vårdenhetschefer US samt samtlig personal som ansvarar för transport av svårt sjuk patient
Giltig t o m:
2017-08-31
Framtagen av:
Christer Andersson, Chefläkare US
Godkänd av:
Ditte Persson Lindell, Vårddirektör US
Diarienummer:
NSC-CL 2007/197
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Riktlinjer för transport av svårt sjuk patient

Bakgrund

Chefläkarna har identifierat allvarliga händelser och risker vid transport av svårt sjuka patienter inom Universitetssjukhuset.  Många kliniker saknar skriftliga rutiner för transport av svårt sjuka patienter. Detta PM har framtagits som sjukhusövergripande gällande riktlinjer.

Bedömning inför transport

Inför varje transport
Inför varje transport av patient skall ev. behov av medföljande vårdpersonal värderas. Inför transport av mindre svårt sjuk patient med hjälp av vaktmästare skall ansvarig sjuksköterska i direkt anslutning till att patienten skickas göra en medicinsk bedömning eventuellt med hjälp av Modified Early Warning Score (MEWS). Detta för att uppmärksamma eventuell försämring efter det att transporten beställts.

Vid svårt sjuk patient
Transport av svårt sjuk patient skall som regel alltid åtföljas av sjukvårdspersonal. Inför transport av svårt sjuk patient ska en läkarbedömning  göras:

  • Om patienten är transportabel

  • Om medicinska åtgärder vidtagits för att patienten skall vara i så optimalt skick som möjligt inför transport.
  • Vilken medicinsk kompetens, som behövs för att säkerställa att transporten sker under betryggande förhållanden.

Det är viktigt att  bedömningarna görs i direkt anslutning till det att patienten transporteras.
Medicinsk bedömning görs med hjälp av MEWS. Vid MEWS tre eller högre skall läkare värdera och ev. vidta medicinsk optimering inför transport. Inför transport ska kontroll ske av att försörjning av vitala funktioner kan säkerställas, d v s gas, el, sug, läkemedel.

Övervakning av patienter på Röntgenavdelningen och Fysiologiska kliniken

Krav på remitterande klinik/avdelning
Ur PM för övervakning av patienter på röntgenavdelningen framgår att övervakningsansvaret åvilar remitterande kliniker på US.
Detta gäller även för patienter som remitterats från annat sjukhus till dess att en vårdande klinik på US tagit över ansvaret.
För svårt sjuka patienter från andra sjukhus som remitteras till US skall det innan transport utses och kontaktas en mottagande klinik som ansvarar för övervakningen på Röntgenavdelningen eller Fysiologiska kliniken.

Tillägg: För patienter som remitteras från akutkliniken till röntgenkliniken och sedan överförs till andra kliniker ligger övervakningsansvaret på akutkliniken till dess att annan klinik accepterat patientansvaret och överrapportering skett.

Remitterande instans skall bedöma om patient kan lämnas utan tillsyn eller ej på röntgenavdelningen eller fysiologiska kliniken. Tillsyn behövs för:

  • Förvirrade, oroliga, dementa eller svårt sjuka patienter som kan löpa  risk att ramla eller falla från brits, säng, mobillift, undersökningsbord eller stol. (personal skall finnas  inom 2 meters avstånd från patienten  före, under och efter röntgenundersökning)

  • Behov av medicinsk övervakning (risk för blodtrycksfall, andningssvårigheter, risk för behov av medicinsk vård)

Krav på röntgenavdelningen och fysiologiska kliniken
Patienter med personalkrävande övervakning skall prioriteras under vistelsen på röntgenavdelning eller fysiologiska kliniken. Det innebär att patienterna undersöks med förtur och läkare skall godkänna undersökningen med förtur. Väntetiden före och efter undersökningen ska minimeras

För patienter där man initialt inte bedömt att behov av övervakning föreligger gäller att om patienten tillstånd oväntat försämras under vistelsen på röntgenavdelningen eller fysiologiska kliniken ska patienten ha kontinuerlig tillsyn av röntgens- alternativt fysiologens personal till dess att överlämning till remitterande avdelning skett om denna avdelning finns på US. Patient tillhörande annat sjukhus som ej har kontakt med avdelning på US får övervakas av röntgens alternativt fysiologens personal till dess att avdelning på US är kontaktad för övertagande. Är patientens medicinska tillstånd så dåligt att röntgens alternativt fysiologens personal kompetens ej klarar att övervaka patienten kontaktar röntgen narkosjour för hjälp.

Om tillsyn av dessa patienter inte kan ordnas på röntgenavdelningen/fysiologiska kliniken, t ex beroende på andra mer akuta undersökningar, ska patienten återgå till avdelningen/mottagning för att återkomma när personal för tillsyn av patienten finns tillgänglig.