Region Östergötland

Operationsresurser: Tillfälliga avsteg från planerad operationsresursfördelning US

Dokumentnamn:
Operationsresurser: Tillfälliga avsteg från planerad operationsresursfördelning US
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
operationsresurser, omfördelning
Giltig fr o m:
2009-12-18
Utfärdande enhet:
Operationskliniken US
Målgrupp:
Medarbetare US
Giltig t o m:
2017-12-01
Framtagen av:
Lena Nilsson, tf verksamhetschef operationskliniken
Godkänd av:
Ditte Persson Lindell, vårddirektör
Diarienummer:
CCL 2009/308
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

PM tillfälliga avsteg från planerad operationsresursföredelning


Operationsrådet US med verksamhetschefen på operationskliniken som avdömare har av US styrgrupp givits befogenhet att utifrån medicinska behov göra tillfälliga avsteg från planerad fördelning av operationsresursen.

Operationsrådet sammankallas 1 gång per månad.

Omfördelning av resurs på operation ska ses som en tillfällig lösning och enbart göras utifrån medicinsk prioritering. En handlingsplan vid anhopning av akuta operationer som överstiger aktuell resurs finns och berörs inte av detta PM.

För att möjliggöra medicinsk prioritering krävs tydligt formulerade verksamhetsmål. Ett sådant är väntetid till operation efter fattat beslut om operation. Mål för cancerkirurgi sätts till operation inom 3 v. De opererande klinikernas aktuella status ska redovisas på operationsrådet.

Malignitetskirurgi ges högre medicinsk prioritet än benign kirurgi.

Omfördelning av resurser kan ske för att skapa utrymme för malignitetskirurgi när verksamhetsmål enligt ovan inte nås samt efter att man inom den egna kliniken uttömt möjligheter till intern omfördelning mellan sektioner och mellan sjukhus (ViN och US).

Omfördelning av resurser kan också initieras av operationskliniken om en opererande klinik inte på ett optimalt sätt utnyttjar det tilldelade utrymmet.

Omfördelning av resurser kan bara ske mellan de kliniker som betjänas inom samma sektion på operationskliniken (K, N och R). I första hand tas beslut av opererande kliniker i koncensus, i andra hand av verksamhetschefen på operationskliniken.

Beslut om omfördelning av resurser fattas för en period om 4 veckor.

Omfördelning av resurser begränsas till 1 (en) salsdag per vecka och sektion (K, N och R).

Omfördelning av resurser ska ses som tillfälliga avsteg från en planerad och budgeterad fördelning. Om samma omfördelning sker 2 perioder i sträck eller under 2 perioder/6 månader lyfts frågan för beslut om en permanent omfördelning av resurser till den strategiska nivån operationsutskottet.

 

 

Revisionshistorik:

2014-12-02:
Giltighetstid förlängd t o m 2015-12-01.