Region Östergötland

Avgifter i sjukvården

Vårdavgifter 2018

Avgift för läkarbesök
 

På vårdcentral

200 kr
- Hembesök av läkare

200 kr

- Telefonrådfrågning, recept  (avgiftsfritt från och med 1 juli 2009)

0 kr

På sjukhus 200 kr
- Första besök efter remiss från primärvården

0 kr

- Preoperativ bedömning i öppenvård

200 kr

- Telefonrådfrågning, recept  (avgiftsfritt från och med 1 juli 2009)

0 kr

Privatläkare med ersättning från Region Östergötland

 

- Allmänläkare

200 kr

- Övriga läkare

200 kr

- Första besök efter remiss från primärvården

0 kr

- Telefonrådfrågning, recept  (avgiftsgfritt från och med 1 juli 2009)

 0 kr

85 år och äldre

        0 kr   

Barn och ungdom under 20 år 0 kr
Vård enligt smittskyddslagen,STD mm 0 kr

 

Avgift för sjukvårdande behandling (hos annan än läkare)

Hos distriktssköterska

 
- på mottagning

200 kr

- vid hembesök

200 kr

- provtagning i stället för läkarbesök
  (även vid hembesök)

200 kr

Hos kiropraktor och naprapat
när vårdavtal med landstinget gäller
200 kr
Hos övriga vårdgivare (sjukgymnast, arbetsterpeut, kurator, psykolog m.fl.) 200 kr  
85 år och äldre

     0 kr

Barn och ungdom under 20 år 0 kr

 

Avgift för sjukhusvård
När man är inlagd på sjukhus och är
under 20 år


0 kr  per dag

När man är inlagd på sjukhus och är
över 20 år men under 65 år

100 kr per dag
När man är inlagd på sjukhus och
har fyllt 65 år

50 kr per dag

 

Avgift för att få frikort
Frikort för sjukvård 1100 kr

 

Hälsokontroller
Mammografi 0 kr
Gynekologisk hälsokontroll 0 kr

 

Graviditetstest
Avgift tas ut även vid mödravårdscentral

200 kr

 

Öppen vård för annat än sjukdom

För vårdåtgärder som ej är föranledda av sjukdom såsom hälsoundersökningar, intyg, utlåtanden, vaccinationer mm betalar patienten med några få undantag själv kostnaden för besöket.

Den avgift patienten betalar får ej räknas med i högkostnadsskyddet.

Mer information återfinns i Avgiftshandboken.

Avgift för uteblivande
Om en patient uteblir utan att avboka en tid, får patienten betala avgift för besöket. Avgift för uteblivet besök får inte stämplas i högkostnadskortet. Avgift tas ut även om patienten har frikort.
 

Regler för slutenvårdsavgifter

Sjukhusvård faktureras.

Patient med aktivitets- eller sjukersättning (tidigare förtidspension) som är under 40 år betalar halv avgift under de första 30 vårddagarna vid varje vårdtillfälle. Patienten måste vid varje vårdtillfälle anmäla att han eller hon har förtidspension.

Är en patient värnpliktig eller intagen inom fångvården är personen befriad från slutenvårdsavgifter. Patienten måste vid varje vårdtillfälle anmäla att han eller hon ska vara befriad från avgift.

Studenter och personer som har studiemedel från CSN är befriade från avgift vid slutenvård. Personen måste dock kunna visa CSN-intyg och vid varje vårdtillfälle anmäla att han eller hon ska vara befriad från avgift.

För att ändra adress, få nedsättning eller befrielse från avgift måste patienten lämna in en blankett vid varje vårdtillfälle, se nedan.

Information och blankett för ändring av avgift sjukhusvård

 

Avgifter för käppar och kryckor

Landstinget ut avgift för käppar och kryckor som lämnas ut i sjukvården
Käpp, enkel; per käpp 100 kr
Käpp, avancerad; per käpp 200 kr
Någon tidsgräns föråterlämnande av käpparna finns ej

 

Vill du veta mer om sjukvårdstaxor?

Avgiftshandboken innehåller kompletta vårdavgiftsbestämmelser för öppen och sluten sjukvård.