Landstinget i Östergötland

Sjukvård för personer från andra länder

Bosatt i annat EU/EES-land än Sverige
Personer som är försäkrade i ett annat EU/EES-land enligt förordning 883/04 eller 1408/71 har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till nödvändig vård. Med nödvändig vård menas även vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar provtagning, medicinsk kontroll, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning. Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till hemlandet betraktas den inte som nödvändig. Rätten till nödvändig vård finns inte om syftet med resan är att söka vård. Behandlande läkare avgör vad som ska anses som nödvändig vård.

Patienten betalar vanlig patientavgift genom att visa upp sitt europeiska sjukförsäkringskort eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort. För patienter från de nordiska länderna krävs endast ID-handling samt fullständig adress i hemlandet.

Utlandssvenskar
Svenska medborgare som är försäkrade enligt förordning 883/04 eller 1408/71 har rätt till nödvändig vård vid tillfällig vistelse i Sverige men får sin planerade vård i bosättningslandet.

För pensionärer som bor i ett annat EU/EES-land med svensk pension gäller särskilda regler, se närmare avsnitt 4 i Avgiftshandboken.

Utlandssvenskar som bor utanför EU/EES får akut vård till samma vårdavgift som de som bor i Sverige, men för planerad vård gäller olika regler beroende på bosättningsland, se närmare under avsnitt 4 i Avgiftshandboken.