Landstinget i Östergötland

Remissregler - utomlänsvård

Med utomlänsvård menas i huvudsak sådan vård som ges till en patient hos ett annat landsting/region. Utomlänsvård kan under vissa förhållanden även ske vid vårdinrättning som drivs av annan huvudman än ett landsting.

Utomlänsvård vid landstingsdrivna vårdinrättningar regleras i olika avtal mellan de olika landstingen. Inom sjukvårdsregionen regleras utomlänsvården i Regionavtalet. För vård utanför sjukvårdsregionen regleras utomlänsvården i riksavtalet för utomlänsvård. Även vård vid vissa privata sjukhus som drivs enligt avtal med respektive vårdlandsting omfattas av bestämmelserna i Riksavtalet för utomlänsvård.

Inom Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar Region Östergötland, Kalmar län och Jönköpings län med sjukvårdsfrågor av främst specialiserat slag. Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen regleras av ett särskilt avtal.