Landstinget i Östergötland

Vaccinationer, intyg

Intyg
Enligt patientdatalagen finns det en skyldighet att utfärda intyg om vården. I övrigt finns ingen allmän skyldighet att utfärda intyg, om det inte är klart uttryckt i lag. Landstingets verksamheter bör ändå i den mån det är möjligt tillgodose önskemål om intyg. Ett nekande att skriva intyg kan inte överklagas, men handläggningen kan anmälas till justitieombudsmannen (JO).

En patients begäran om intyg ska prioriteras utifrån behovet med hänsyn till skadan eller sjukdomens art. En patient som behöver ett intyg ska varken komma i ett bättre eller ett sämre läge än andra patienter.

För att vissa av de åtgärder som är upptagna i taxan ska kunna genomföras krävs laboratorieanalyser, röntgenundersökningar och liknande. Prover, analyser och undersökningar debiteras enligt respektive laboratoriums självkostnad, taxa för provet/undersökningen eller främmande laboratoriums faktiska kostnad.

Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Detta innebär att merparten av intyg och utlåtanden samt hälsoundersökningar är belagda med moms på 25 procent. Läs mer om vilka avgifter som gäller för olika intyg under avsnitt 7 i Avgiftshandboken.


Vaccinationer
Avgift för vaccination innebär kostnad för både injektionen och  preparatet om inte annat anges. Läs mer om vilka avgifter som gäller för respektive vaccination under avsnitt 7 i Avgiftshandboken.

Influensavaccin ges avgiftsfritt till vissa riskgrupper; personer som under året fyller 65 år eller är äldre personer som i övrigt ingår i den riskgrupp som Socialstyrelsen har fastställt. En patient som inte tillhör någon av riskgrupperna betalar vaccinationen enligt den ordinarie taxan. Vaccinationsavgiften får inte noteras i högkostnadskortet och frikort ger inte rätt till avgiftsfri vaccination.

Hälsoundersökning
Allmän hälsoundersökning exklusive utlåtande innefattande autoanamnes, synskärpeundersökning och tonometri, hörselprövning, enkelt blod- och urinstatus, fysik samt normalstatus 400 kronor.

För röntgen, EKG, EEG, blodstatus, audiogram, ergometertest och färgsinneundersökning samt andra laboratorieundersökningar tas tilläggsavgift enligt taxa ut.

Region Östergötland erbjuder riktade hälsokontroller, gynekologisk cellprovskontroll samt mammografi. Avgiften för de riktade hälsokontrollerna är:

Gynekologisk cellprovskontroll 0 kronor
Mammografi 0 kronor

 
Avgiften får inte räknas med i högkostnadsskyddet.
Sjukreseersättning ges inte vid riktade hälsokontroller.