Landstinget i Östergötland

Vårdgaranti

Det finns en vårdgaranti som säger hur snabbt du ska få den vård du behöver.

Vårdgarantin innebär att:

  • du ska få kontakt med Sjukvårdsrådgivningen 1177 eller vårdcentralen samma dag
  • du ska erbjudas tid hos vårdcentralen för nya medicinska problem inom sju dagar
  • du som remitteras till den specialiserade vården ska erbjudas besök inom 90 dagar
  • efter beslut om behandling ska denna erbjudas inom högst 90 dagar

Om du som patient söker akut berörs du inte av vårdgarantin. Återbesök och kontroller, liksom enbart utredande undersökningar som till exempel röntgenundersökningar,
ingår inte i vårdgarantin. Inte heller tandvård omfattas av vårdgarantin. Om du som patient själv väljer att vänta längre tid än den som erbjuds gäller inte vårdgarantins gränser. Inte heller när ett besök eller en behandling måste senareläggas av medicinska skäl, till exempel när annan komplicerande sjukdom hindrar en behandling.

Det är sjukvårdens ansvar att se till att du som patient får den behandling du behöver. Om du inte kan tas emot inom 90 dagar för ett besök eller en behandling ska kliniken, om
du så önskar, försöka ordna besök eller behandling någon annanstans i landet, i första hand inom vår sjukvårdsregion. Du får ersättning för din resa enligt landstingets sjukresereglemente.

Om vårdgarantin inte fungerar som det är tänkt, så att du inte får tid för besök eller behandling inom 90 dagar, kan du kontakta Region Östergötlands fristående vårdlots. Du når denna
vårdlots via telefonnummer 0771-84 85 86 eller e-post vardlotsen@regionostergotland.se