Region Östergötland

Beställa språktolk

Allmänt
Region Östergötland har avtal med tre leverantörer av tolkservicetjänster. Följande tolkservicetjänster kan avropas från samtliga leverantörer:

 • Kontakttolkning
 • Telefontolkning
 • Videotolkning
 • On-demandtolkning (ringer tolkar som sitter på ett callcenter)

Avtalen är rangordnade och det innebär att avrop vad gäller samtliga tolkservicetjänster i första hand alltid ska göras från rangordnad leverantör ett. De leverantörer som är rangordnade som nummer två och nummer tre ska endast kontaktas om den som är rangordnad före ej kan tillsätta uppdraget. Nummer tre ska alltså endast kontaktas om varken nummer ett eller nummer två kan tillsätta uppdraget.

Leverantörerna är rangordnade enligt nedan:

 • Rangordnad etta: Transvoice Stockholms Tolkförmedling AB
 • Rangordnad tvåa: Språkservice Sverige AB
 • Rangordnad trea: Semantix Tolkjouren AB

Om beställande enhet absolut behöver en kontakttolk och leverantör ett ej kan tillsätta detta uppdrag får man gå vidare i rangordningen.

Beställningar
Beställningar kan göras via leverantörens hemsida, via e-post, via telefon och via fax (i undantagsfall). Enklast är att boka via hemsida. On-demandtolkning behöver inte bokas i förväg (finns direktnummer till respektive språk).

Beställaren ska få ett bokningsnummer inom en timme efter att beställningen skickats som en bekräftelse på att beställningen är mottagen.

Om beställningen görs senast fem dagar innan uppdragets utförande ska leverantören meddela om uppdraget är tillsatt eller ej senast 72 timmar innan uppdragets utförande. Om beställningen görs senare än fem dagar innan uppdragets utförande ska leverantören meddela om uppdraget är tillsatt eller ej senast 24 timmar innan uppdragets utförande. Om uppdraget ej är tillsatt eller om meddelande ej erhålls inom föreskriven tid får beställaren gå vidare till nästa leverantör i rangordningen.

Kontaktuppgifter

Transvoice Stockholms Tolkförmedling AB
Box 340 06
100 26 Stockholm
Telefon: 011-12 21 30, fax: 011-12 30 45
E-post: boka.ost@transcom.com
Webbplats: www.transvoice.se

Språkservice Sverige AB
Föreningsgatan 15
211 44 Malmö
Telefon: 0770- 457 458, fax: 040- 28 62 01
E-post: info@sprakservice.se
Webbplats: www.sprakservice.se

Semantix Tolkjouren AB
Slottsgatan 116,
602 22 Norrköping
Telefon: 0770-45 74 00, fax: 018-418 22 20
E-post: tolkforfragan@semantix.se
Webbplats: www.semantix.se

Mer information och dokumentation för vårdpersonal inom Region Östergötland finns i avtalsförteckningen till exempel hur man avbokar tolk och hanterar avvikelser.

Se även riktlinjer för tolkanvändning.

Uppgifter som ska finnas med vid bokning

 • Kundnummer
 • Datum och tid
 • Språk
 • Typ av tolkning (kontakt-, telefon eller videotolkning)
 • Tolkningsadress
 • Namn och kontaktuppgifter till beställande enhet och tolkanvändare
 • Övrigt (om man har några särskilda önskemål/krav för beställningen)
 • Hur bokningen ska bekräftas (exempelvis till vilken e-postadress bekräftelsen ska skickas).


On-demandtolkning
Telefontolkar on-demand är tillgängliga på vardagar kl. 8.00-17.00. Svarstiderna för on-demand samtal ska vara max tre minuter. När tre minuter har gått har man rätt att ringa till nästkommande leverantör i rangordningen.

Telefonnummer till on-demandtolkning finns i dokumentet Information om beställning i avtalskatalogen.

Rapportera avvikelser och rätt till vite

I de fall en tolk inte dykt upp, varit försenad, avbokat för sent eller på annat sätt inte utfört sitt uppdrag, är det viktigt att kontakta tolkleverantören och sedan registrera en avvikelse i Synergi. Avvikelsen ska skickas av verksamheten till tolkleverantören via fax, e-post eller per brev senast två veckor efter inplanerat uppdrag. En väl fungerande avvikelserapportering och vitesbegäran bidrar till att hålla en bra kvalitét i tolktjänsten. Rutin för avvikelsehantering och uttagande av vite finns i dokumentet Avvikelsehantering och uttagande av vite i avtalskatalogen.

Om avvikelsen, efter att den hanterats, visar att tolkförmedlingen har brustit i utförandet, kan enheten begära vite och ska inte betala för uppdraget. Fyll i blanketten ”Begäran om vite” och skicka den till redovisningen som i sin tur framarbetar en faktura.

Du som har frågor om tolkservicetjänster, kontakta FIXA på telefon 010-104 40 00. 

Relaterad information

Beställning av skriv eller teckentolk.