Region Östergötland

Analysgrupp - Flyktingar i vården

En analysgrupp har identifierat och samordnat de särskilda hälso- och sjukvårdsinsatser som krävs för att tillgodose asylsökande och nyanländas behov.

Analysgruppens har bland annat genomfört en enkätundersökning och kartlagt det allmänna läget, belastningen på verksamheten, eventuella problem och vilka behov av stöd som finns.

Kartläggningen visar att det framför allt är vårdcentralerna som har påverkats av flyktingströmmarna och då främst i östra länsdelen där flest asylsökanden finns. De länsövergripande verksamheterna Flyktingmedicinsk Centrum (FMC), smittskyddsenheten, patientkontoret och klinisk mikrobiologi är också hårt belastade.

De problem och svårigheter som framkommer är ofta av administrativ karaktär. 

Problem kan också uppstå när det finns olika förväntningar på hälso- och sjukvården, vilket gör att det krävs mycket information. Besöken tar lång tid och det är svårt att få tag i kvalificerade språktolkar. Det kan vara svårt att nå patienter då det många gånger saknas kontaktuppgifter eller på grund av att patienten har flyttat. Information och kommunikation mellan hälso- och sjukvården och kommunerna är ett annat beskrivet problemområde.

Sammanställning av kartläggningen.

Om du har frågor, funderingar eller förslag är du välkommen att ta kontakt.

Catarina Löfstedt
Analysledare
Närsjukvården i västra Östergötland
Lasarettet i Motala
59185 Motala
E-post: Catarina.lofstedt@regionostergotland.se