Region Östergötland

Definitioner - vad innebär orden?

Följande förklaringar är hämtade från migrationsverket.se.

Flykting
Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se Genève-konventionen. Jämför även med Asylsökande, Kvotflykting och Skyddsbehövande.

Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Jämför med Flykting och Kvotflykting.

Ensamkommande barn
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Kvotflykting
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Jämför med Flykting och Asylsökande.

Nyanländ person
En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

LMA-kort
LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på den asylsökande. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att personen är asylsökande och får vara i Sverige i väntan på beslut. LMA-kortet ska visas upp till exempel när den asylsökande kontaktar myndigheter och hälso- och sjukvården.

Fler ordförklaringar i en A-Ö-lista hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Vård som inte kan anstå
Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.
Läs mer om vad som definieras som vård som inte kan anstå på Socialstyrelsens webbplats.